Кариера

Внедряването на HRMS ще е допустим разход по процедура по ОПРЧР

Computer World

Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията е допустима за финансиране дейност по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020, която предстои много скоро да бъде отворена за кандидатстване. Разходите, свързани с изпълнението на тази дейност, не следва да превишават 5% от общата стойност на проекта.

Като допустими в дейността, могат да се включат следните примерни елементи:

-> Обезпечаване на софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието;

-> Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;

-> Разработване на план за осъвременяване на квалификацията на лица над 54 години;

-> Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години);

-> Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;

-> Въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси - планиране, подбор и наемане;

-> Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот;

-> Въвеждане на промени в системите за заплащане на труда;

-> Оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива.

Процедурата е по приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, инвестиционен приоритет 7: „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ на ОПРЧР.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 80 000 000 лв., 85 на сто от които се осигуряват от Европейския социален фонд, а останалите 15% - от национално съфинансиране.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за бенефициентите е 50 000 лева, а максималният - 391 166 лева.

За микро, малки и средни предприятия ще се финансират до 100% от разходите, а за големи предприятия - до 80 процента, т.е. ще се изисква съфинансиране.

Двете задължителни дейности по процедурата са за организация и управление на проекта и такива по информиране и публичност.

Освен тях, по процедурата ще може да се финансира осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.

Друга дейност по процедурата е осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите. Тук се предвиждат:

- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

- Закупуване на ЛПС и специално работно облекло;

- Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;

- Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;

- Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.

По схемата е допустимо и осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

На 11.01.2016 г. Управляващият орган на ОП РЧР в лицето на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП съобщи, че е приключила процедурата по обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. От институцията обясниха, че във връзка с влязъл в сила от 25.12.2015 г. Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове предстои адаптиране на насоките за кандидатстване към новата нормативна уредба. Управляващият орган се ангажира, след синхронизацията с влезлия в сила закон, на основание чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ и обобщаване на постъпилите коментари, да обяви за открита процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Информация ще бъде публикувана на www.esf.bg, www.eufunds.bg и https://eumis2020.government.bg.

Кандидатстването по настоящата схема ще става единствено по електронен път посредством информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България ИСУН 2020. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура ще бъде 31.12.2017 г.

Друга възможност за компаниите от ИТ сектора е стартираната на 13.01.2016 г. от Агенцията по заетостта схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн. лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа.

Схемата е финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика и ще се реализира на два етапа. В първия етап, който стартира на 13.01.2016г., ще бъде осигурена директна заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни. Във втория етап, на заявилите участие в него безработни младежи ще им бъде осигурявано първо обучение и преквалификация, а след това и подходяща заетост. Общата стойност на схемата „Обучения и заетост за младите хора“ за двата етапа е 115 млн. лв.

Илюстрация: автор - Rawpixel.com, източник - http://www.shutterstock.com, линк - http://www.shutterstock.com/pic-326901314/stock-photo-human-resources-recruitment-employment-career-concept.html?src=1uv6xR_STUwFMo-sgtcWTQ-1-33

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X