Кариера

Завършилите Информатика и компютърни науки с най-висок облагаем доход

Computer World

1857,02 лева е облагаемият доход на завършилите професионално направление „Информатика и компютърни науки“ в българските висши училища, а в направление „Математика“ сумата е 1611,82 лева.

Това показват данните от петото издание на Рейтинговата система на висшите училища в Република България – 2015 г., които Министерството на образованието и науката представи на пресконференция на 9 ноември.

В професионално направление „Информатика и компютърни науки“ Софийският университет „Св. Климент Охридски“ оглави класацията на висшите училища с общ резултат от 75 точки по всички показатели, а в „Комуникационна и компютърна техника“ лидери са Техническият университет в София (73 точки) и Техническият университет във Варна (59 точки).

Сравнението по осигурителен доход продължава да показва, че най-добре се устройват завършилите „Военно дело“ - 1518,68 лв., следвани от завършилите направление „Информатика и компютърни науки“ - 1393,16 лв. В класацията на добре платените следват училите „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Математика“, „Металургия“, „Комуникационна и компютърна техника“.

Безработицата в направление „Информатика и компютърни науки“ е 2,52, в „Математика“ - 2,76, а в „Комуникационна и компютърна техника“ - 2,77.

Данните показват средната стойност по съответния показател на завършилите съответното професионално направление в български висши училища през предходните 5 години по данни от НОИ и АдминУни.

„От система за мониторинг и за оценка на качеството рейтинговата система на висшите училища все повече се превръща в инструмент за правене на политики. Този процес стартира през 2012 г. с въвеждането на т.нар. комплексна оценка за качеството и връзката на висшите училища с пазара на труда. Делът на субсидията, която се дава въз основа на комплексната оценка (с приетата Стратегия за развитие на висшето образование в Р България и предложените промени в Закона за висшето образование), през следващите години се очаква много бързо да нарасне. От 12,8% през 2015 г. на 25% през 2016 г., 40% през 2017 г., 50% през 2018 г., 60% през 2020 г. С промените в Закона за висше образование, които предложихме, ние поставяме правила, съгласно които висшите училища трябва да се насочат към финансиране и поддържане на професионални направления и специалности, които се характеризират с качествено обучение и добра реализация на пазара на труда“, заяви заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.

Много висши училища взимат важни решения за управлението на своята структура въз основа на действащата рейтингова система, коментира Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ в МОН и ръководител на проекта.

Георги Стойчев от екипа на проекта представи методологията и най-важните резултати и заключения от новото издание на Рейтинговата система. В пресконференцията участваха и Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, както и Асен Нелчинов и Петър Живков от Консорциум „Институт Отворено общество – МБМД – Сирма Груп“.

Рейтинговата система на висшите училища в България е създадена през 2010 г. от Министерството на образованието и науката. Тя представлява уеб-базирана интернет платформа с адрес: http://rsvu.mon.bg, която подпомага кандидат-студентите и техните семейства в избора на специалност и висше училище, в което да се обучават.

В новото си издание рейтинговата система сравнява 51 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда. За формиране на индикаторите в системата е използвана информация, подадена от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, информационната система АдминУни, Националния осигурителен институт, международни научни библиографски бази данни, както и от анкетни проучвания сред студенти, преподаватели, работодатели и служители във висшите училища.

Рейтинговата система, както и в предходните си издания, съдържа предварително изготвени стандартизирани класации по професионални направления на висшите училища и дава възможност за изработване на собствени класации, с оглед на индивидуалните интереси и предпочитания на потребителите.

В рейтинговата система е публикувана информация и за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления във висшите училища, както и списък със специалностите, по които предоставят обучение.

Изборът на висше училище и професионално направление оказва съществено влияние върху шансовете на студентите за бъдеща реализация на пазара на труда, показват данните в новото издание на Рейтинговата система. То потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище.

Уеб-порталът „Рейтингова система на висшите училища в България“ е актуализиран в рамките на проект BG051PO001/3.2.04-0001 „Развитие на рейтинговата система на висшите училища”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката (МОН). Порталът се доразвива от Консорциум „ИОО-МБМД-С“, съставен от три организации – Институт „Отворено общество“ – София, Институт за маркетинг и социални изследвания МБМД и Сирма Груп в рамките на изпълнение на проекта.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X