Кариера

Всеки гражданин трябва да има основни дигитални умения

Computer World

Констанца Кадънкова

Живеем в общества, в които все повече хора на всякаква възраст ползват дигитални технологии в ежедневието си. Въпреки това, когато голяма част от децата постъпват в училище, те влизат в система, която не отразява тази реалност. В близко бъдеще, 90% от постовете в професии като инженерство, счетоводство, медицина, изкуство, архитектура, и др. ще изискват задълбочено ниво на владеене на дигиталните технологии. В тази връзка е необходимо всеки гражданин да има основни дигитални умения, за да живее, работи и учи. С други думи, да бъде пълноправен член на обществото“, заяви Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България на 11-ото издание на националната конференция по е-образование

Събитието беше организирано на 23 октомври в София от ICT Media съвместно с Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) в рамките на европейския проект eSkills for Jobs 2015 и се осъществи с подкрепата на Представителството на ЕК в България и със съдействието на Министерство на образованието и науката и Съвета на ректорите в България.

Генерални партньори на събитието бяха Kontrax/Fujitsu и Oracle, а официални партньори - Хюлет-Пакард България, Huawei, Cantek/Canon, Lirex.com, VideoConference.bg/ Aver и Vivacom. 

БАИТ е изпълнител на проекта „eSkills for Jobs“ в България и през 2015-2016 г., като отново ще си сътрудничи с коалицията Digital Europe и EuropeanSchool.net. Основата цел на проекта е да повиши осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на техните умения при използването на ИКТ, необходими за намирането на работа. Проектът eSkills се фокусира не само върху ИТ специалистите, а върху всички млади хора, тъй като на много от тях им липсват електронни умения, които да им помогнат да се реализират в една бързо дигитализираща се икономика. Кампанията по проекта eSkills за 2015 и 2016 г. включва редица дейности у нас и в Европа. 

„Онлайн светът променя начинът, по който образованието се преподава и предоставя. Ползите от това развитие трябва да са достъпни за всички европейци. За съжаление, в момента между 50 и 80% от учениците в държавите членки на ЕС никога не са използвали електронни книги, софтуери за упражнения, подкастове, симулации, или електронни учебни игри. Повечето учители преподаващи в начално и средно образование не се смятат за уверени в нивото си на боравене с технологии или за своите възможности да обучават ефективно учениците да боравят за работа с дигиталните технологии. 70% от тях биха желали да получат допълнителна подготовка за използване на компютърни технологии“, изтъкна Златев. 

Ръководителят на Представителството на ЕК в България подчерта, че когато говорим за е-образованието в България, трябва да обърнем внимание на недостига на квалифицирана работна ръка. „Според последните специфични препоръки на ЕК към България, реформата в образователната система с цел по-доброто й съответствие с тенденциите на пазара на труда ще подобри местната икономика. Броят на българските граждани в трудоспособна възраст, които взеха участие в програмата „Учене през целия живот“, беше най-ниският в целия ЕС. Изпълнението на предложените стратегии в тези специфични препоръки би спомогнало за подобряване на образователната система, иновации и създаване на нови работни места. За да се подобри състоянието на е-обучението в България, трябва човешкият капитал да бъде развит чрез компютърни технологии. Нещо повече – системите за комуникация и базите данни трябва да бъдат модернизирани“, заключи Златев.

Ева Паунова, представител на България в Европейския парламент и един от посланиците на кампанията eSkills for Jobs за България се включи чрез видеообръщение.

„Днешното поколение млади хора са родени и отраснали с технологиите. Дигиталните технологии са техните инструменти, с които опознават и преживяват света. Това ще бъдат и инструментите за успех на бъдещето. Точно затова дигиталните умения следва да се възприемат като естествено условие за качествено образование. В тези условия България е страна с интензивно развиваща се ИТ индустрия. В Европа вече сме най-добрата аутсорсинг дестинация. Приносът на софтуерната индустрия към брутния вътрешен продукт е със сериозна тенденция за увеличение в следващите години. Сега е моментът да уловим дигитализацията и да демонстрираме, че България наистина има потенциала да се превърне в топ страна за развитие на ИТ индустрията на световно ниво“, заяви Паунова.

Докато през 20 век технологиите и парите са били най-значимия капитал, през 21 век най-ценните и смислени инвестиции следва да бъдат насочени към хората и техните умения, които ще използват в бъдещето, посочи Паунова. Тя беше категорична, че без общи усилия от страна на държавата, бизнеса и гражданското общество, постигането на резултати няма да е възможно.

„Ключов фактор за ефективността и приложимостта на образователната реформа са изричното въвеждане на уменията за успех в 21 век – онези компетентности, свързани с математиката, природните и дигитални науки, пряко свързани с нуждата на бизнеса от повече специалисти, инженери, архитекти, ИТ специалисти и програмисти“, каза Паунова. Тя декларира подкрепата си за реформата в българското образование и изрази надежда с общи усилия да бъде създадена средата, в която българското дигитално поколение да получи правилните умения, и да може да ги прилага и развива в България. 

„Електронното образование е неразделна част от процеса на повишаване качеството на обучението и за постигане на високи резултати на учениците. ... ИКТ са важна част от съвременното общество. Българското училище не трябва да изостава от глобалните тенденции, но използването на компютри и таблети в училище не трябва да се превръща в самоцел. Това невинаги е гаранция за добри образователни резултати на учениците, нито гарантира развитието на творчески заложби и критическо мислене“, пише в поздравителния си адрес към аудиторията на конференцията Милена Дамянова, председател на Парламентарната комисия по образованието и науката към 43-тото Народно събрание. 

По данни на Европейската комисия за 2013 г., около една трета от българските учители в средното образование не използват цифрови ресурси за подготовка на задачи или презентации. Затова важна предпоставка за умелото внедряване на информационните технологии в училище като един от съвременните методи за преподаване е квалификацията на учителите, изтъкна Дамянова.

Друг съществен проблем, пред който е изправена образователната система, е преодоляването на регионалните различия между големите градове и малките населени места. Затова, според председателя на Парламентарната комисия по образованието и науката, когато говорим за развитие на електронното образование не трябва да си поставяме прекалено високи цели, а малки стъпки, които да бъдат направени с общите усилия на държавните институции, училищата и университетите, неправителствения сектор и бизнеса. 

В рамките на общообразователната подготовка, която е задължителна за целия цикъл на училищното образование, дигиталните умения са една от компетентностите, които учениците трябва да постигнат, завършвайки съответния етап, степен или клас. Това е заложено в новия Закон за училищно и предучилищно образование, който беше приет от Народното събрание на 30 септември 2015 г. , и вече е обнародван в брой 79 на Държавен вестник от 13.10.2015 г., предвижда възможността в рамките на училищното образование да се изучават предмети като програмиране и управление на личните финанси и предприемачество, съобщи Ванина Стоянова, главен експерт в Комисията по образованието и науката към 43-тото Народно събрание. Училищните програми по тези предмети ще се утвърждават от директорите. Това дава възможност на директорите, които наистина искат учениците да се развиват в тази посока, по-гъвкаво и в зависимост от нуждите на местните общности, да разработват такива учебни програми, които да насочват децата според нуждите на региона, посочи Стоянова.

В новия закон е въведена възможността познавателните книжки и учебните помагала да се създават като печатни издания, печатни издания с електронен вариант или електронни издания, а учебниците – като печатни издания или печатни издания с електронен вариант. Като средство за връзка със семейството на ученика се приема да бъде и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката. Вече е записано в закона и изискването документите в системата на предучилищното и училищното образование да се създават, обработват и съхраняват в електронен вид. В нормативния акт е заложено воденето на национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование да бъде организирано от Министерството на образованието и науката.

„Темата за образованието винаги е била сред основните приоритети на БАИТ. Доброто образование е в основата на просперитета и конкурентоспособността на всяка икономика. Затова бизнесът, чиито представители сме ние, е изключително чувствителен на тази тема, като основен потребител на образователната система“, отбеляза в поздравителния си адрес Петър Иванов, председател на УС на БАИТ, основател и управляващ партньор Solytron. Иванов акцентира върху въпроси като продължаващият недостиг на кадри за ИТ индустрията, нивото на подготовка на учащите в средните и висшите училища, подготовката на преподавателите в тези две нива на обучение, материално-техническата база, в която се обучават учениците и студентите, които все още търсят ефективно решение.

„БАИТ като национално отговорна организация, самостоятелно и заедно със сродните й организации, продължава да търси решение на тези въпроси в диалог с всички правителства през последните 20 години. Забавянето на решаването на тези проблеми затруднява много ИТ индустрията и не й позволява да се развива с темповете, на които е способна. Компаниите от ИТ сектора са социално отговорни и търсят начини да излязат от трудната ситуация, най-вече като създават собствени образователни центрове, които в краткосрочен план да произведат така нужните кадри“, коментира Иванов. 

В рамките на проекта „eSkills for Jobs“, изпълнител по който за България и през 2015-2016 г. е БАИТ, реализиран едновременно в 21 страни членки на ЕС, асоциацията е събрала в електронен каталог възможности за обучение в ИКТ сферата, които са налични в България в момента, като към момента списъкът предоставя информация за 33 безплатни и платени обучителни инициативи на 31 ИТ компании, насочени към различни целеви групи. Информацията се актуализира непрекъснато, тъй като обученията не са свързани с определен сезон или семестър. На eSkills платформата се поддържа и специална секция за свободни позиции в ИКТ сектора, която също се актуализира редовно. 

„Нашите компании правят всичко по силите си, за да си помогнат сами. Напълно закономерно, като добри данъкоплатци, те очакват ефективност на изразходените средства от социални фондове, в това число тези за образование“, категоричен беше Иванов. 

„Всички активно, заедно, ще работим за изпълнението на реформата в образованието, защото от нея зависи бъдещето не само на икономиката, но и на държавата като цяло“, коментира Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ и координатор по проекта „eSkills for Jobs“. 

Калъчева изтъкна като един от най-важните резултати по проекта доброто партньорство с Агенцията по заетостта, която се включи като партньор на кампанията eSkills for Jobs 2015-2016 през месец юли, като пое ангажимент бюрата по труда на територията на цялата страна да предоставят информация за актуални ИКТ обучения и курсове.

Около 40 организации от публичния и частния сектор са подкрепили проекта eSkills for Jobs 2015-2016 като заинтересовани страни (stakeholders) до момента. Кампанията има 9 посланици в България - Анна-Мари Виламовска, секретар на президента на България по здравеопазване и иновации, Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и социалната политика, Ева Паунова, евродепутат, проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката, Елена Маринова, президент на „Мусала Софт“ и председател на Комисията по образование на БАИТ, Гергана Паси, дигитален шампион на България, Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София тех парк“, Светлин Наков, основател на Софтуерен университет, и Доброслав Димитров, основател на „Империя Онлайн“ и IT Talents.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X