Кариера

Е-съдържание в облака ще намали теглото на ученическата чанта

Владимир Владков

Създаване и използване на цифрово съдържание, развитие на национална облачна ИКТ инфраструктура за нуждите на образованието и науката, както и на национална електронна платформа за управление на обучението и съдържанието, вкл. цифрова среда за видеообучение, телеконференции и развойна дейност. Това са част от краткосрочните цели на актуалния план на Министерството на образованието и науката (МОН) за реализация на вече приетата Стратегия за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката за периода 2014 – 2020 г. Планът за поетапно въвеждане на електронното обучение в средните училища е за периода 2015 – 2017 г., като целта му е да подобри мотивацията на учениците в процеса на обучение чрез използване на иновативни методи, базирани на ИТ решения, както и увеличаване на езиковите и математическите способности на българските ученици.

 

Целите на двугодишния план

„Последното изследване на PISA от 2012 г. показва сериозно изоставане на българските ученици, като 39,4% от изпитаните 15-годишни попадат под критичното второ ниво на четене, 43,8% имат резултат под критичното второ ниво в математиката и 36,9% - в природните науки“, коментират от МОН. Наред с тези цели Планът предвижда да бъдат осигурени възможности за успех на ученици в изолирани райони, предоставяйки им достъп до висококачествени образователни ресурси. Чрез реализация на плана ще бъде насърчено използването и създаването на цифрово съдържание, ще бъде намалено теглото на ученическата чанта (която в момента достига 6-7 кг), ще бъде насърчено интерактивното обучение и критичното мислене чрез развиване на автономни навици за учене.

Целите на плана на образователното министерство включват повишаване на интереса на учениците към високите технологии, идентифициране на ученици с ИТ умения и насърчаване на тяхното технологично образование, включително чрез привличане на външни организации за партньорство с цел улесняване на процесите. МОН ще се стреми към висока ефикасност на инвестициите и реинвестиране в бъдещо подобряване на образователната инфраструктура. Предвижда се внедряване на система за мениджмънт на образованието, както и постигане на централизиране и унификация (оперативна съвместимост) на всички системи, свързани с образованието.

 

Непосредствените цели за 2015 и началото на 2016 г.

Създаване на национална облачна ИКТ инфраструктура за нуждите на образованието и науката, както и на национална електронна платформа за управление на обучението и съдържанието, включително цифрова среда за видеообучение, телеконференции и развойна дейност е сред първите цели на плана за тази година. „По възможност тази инфраструктура и е-платформа трябва да се реализира с приоритетно използване на безплатни средства и интегрирани системи, поддържани от големи ИКТ компании и доставчици на портални услуги“, коментират от МОН. За целта трябва да бъде създадена нормативна база за цифрово учебно съдържание и ИКТ компетенции. Предстои обновяване на националния образователен портал и създаване на електронни помагала с интерактивно съдържание по всички предмети, както и осигуряване на централизиран достъп до всички съществуващи електронни ресурси и интегриране на допълнително одобрени средства като електронни учебници в различни формати (HTML 5, PDF и Flash), мултимедийни уроци, безплатни и други източници на интерактивно електронно съдържание, подпомагащо образователния процес. От МОН се надяват издателите, които имат интерес да участват в проекта, да предложат електронни учебници със специална отстъпка, когато учениците ще разполагат само с електронната версия. В момента издателите дават безплатно към всеки отпечатан учебник по едно негово електронно копие. Предвижда се още създаване на образователни портали, на образователни приложения и игри, включително на създадени от ученици и студенти чрез серия от конкурси. Порталът с е-съдържание и другите поддържащи системи на образованието ще се ползват и от над 130 български училища в чужбина.

Какви крайни устройства ще се ползват?

В плана е заложено незабавно стартиране на национална инициатива за снабдяване с евтини и надеждни крайни смарт устройства (лаптопи, таблети и др.) на учителите и учениците, като до края на 2015 г. ще има поне един голям пилотен проект. Ще бъдат осигурени и софтуерни средства за управление на крайни потребителски устройства с цел използването им за нуждите на учебния процес.

До средата на 2016 г. се предвижда осигуряване на интернет достъп в класните стаи и инфраструктура за смарт класна стая, както и безжична WiFi инфраструктура в образователни институции и научни институти. Дотогава трябва да бъде направен и анализ на бизнес процесите на ниво училище, след което да бъде създаден подробен план за внедряване на специализирани информационни системи в различни училища, както и създаване на единна опорна мрежа, свързваща РИО, висшите училища и научните центрове.

График на плана
 • Проектите, свързани с е‐съдържание и ИКТ обучение, се подготвят в момента и ще бъдат заложени в ОП НОИР. Те трябва активно да се придвижат до края на 2015 г. с двугодишна продължителност, с което затварят тригодишния цикъл;
 • Проектите, свързани с базова ИКТ инфраструктура, се стартират в текущ порядък, съобразно възможностите на бюджета на МОН за ИКТ.
 • Проектите, свързани с управление, са целогодишни и в тясна връзка със сесиите по ОП „Добро управление“, като приоритетно ще се кандидатства за проекти с голям социален ефект.

 

Ключови проекти

От МОН предвиждат структуриране на няколко големи ключови проекта, които да очертаят основния фокус на споменатия план за действие. Тези проекти ще включват обучение на учители и ученици (обучение по и със средствата на ИКТ). Планира се проект по ОП „Образование и наука за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), по който министерството ще сътрудничи активно с компании, които имат цялостни програми за обучение на учители по ИКТ и чрез средствата на ИКТ. „Освен чисто ИТ умения ще бъдат насърчени и онлайн курсове по предприемачество, презентационни умения, финансово управление, чужд език и др. Редовно ще бъдат провеждани уебинари за ученици с ИКТ интереси и запознаването им с върхови технологии от водещи лектори у нас и по света“, коментират от МОН.

Друг ключов проект ще е насочен към електронното съдържание, включително какви видове е-съдържание ще има, какви са начините за осигуряването, устойчив ли ще е моделът във времето и др. За целта ще бъде разписан комплексен проект, свързан с цифровото образователно съдържание по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Ще бъдат разписани и систематично обхванати всички потенциални ниши за идентифициране, лицензиране или разработване на стойностно е-съдържание. Сред тези ниши са сътрудничество с утвърдени и известни източници на образователни ресурси и компании, предоставящи съдържание, включително редица настоящи издатели на учебници. Освен това обаче ще бъдат идентифицирани и стойностни международни образователни ресурси, които да се лицензират и локализират. Това ще стане в диалог с международни институции и водещи доставчици на съдържание като Discovery, YDP, National Geographic и др. Ще бъдат разработени нови е-помагала по учебни предмети, където липсват такива, отново в сътрудничество с ИТ фирми, експерти и издателства. Освен това ще бъде стимулирано придобиване на е-съдържание, създадено от колективи от ученици и учители. „За целта е достатъчно да се организира серия от конкурси за е-уроци“, коментират от МОН.

Допълнително ще бъдат внедрени системи за управление, мониторинг и контрол, като приоритетно ще се разписват проекти по новата ОП „Добро управление“. Ще бъдат насърчавани онези проекти, които имат ясен фокус и могат бързо да бъдат мултиплицирани.

„Успоредно ще се развива и информационната система на образованието, която постепенно ще стане уеб базирана, а всички регистри и системи с обществено интересни данни плавно ще се отворят към други информационни среди и публичен достъп“, допълват от МОН.

Предвижда се и разписване на проект за внедряване на интегрирана управленска система на ниво училище, разбира се, след своевременни консултации с училищни директори и настоятелства.

Трябва да бъде създадена ИТ инфраструктура (опорна мрежа с облачна инфраструктура), която да свързва всички регионални инспекторати по образованието в единна оптична опорна мрежа с възможност за последващо включване на всички образователни институции в съответния регион, както и последващо свързване към облачната инфраструктура на МОН и към Паневропейската образователна магистрала. Предвижда се и надграждане на центъра за данни и възлите за управление на мрежата, както и допълнително развитие на безжични мрежи в училищата.

Резултати досега

След допълнителни проучвания и разговори с конкретни фирми МОН е решило да развива следната архитектура:

 1. Централизирано управление на самоличности на всички ученици и учители в цялата страна, вероятно базирано на директорийната услуга MS Active Directory.
 2. Всички ресурси за е-съдържание ще бъдат концентрирани в един централизиран национален портал. Министерството е поканило всички издатели на учебници и помагала да представят своите електронни учебници в портала.
 3. Използване едновременно на безплатни облачни платформи на Google и Microsoft, като решението за използваната платформа ще зависи от ръководството на конкретното училище. Системите ще поддържат еднократна регистрация (single sign-on – SSO) и за двете платформи. МОН вече е преговаряло с Google за подписването на договор за безплатно активиране на Google Apps за образованието за 1,1 милиона потребители от българската образователна система. „В момента обаче не можем да подпишем такъв договор заради отказа на Google да промени техния стандартен договор, от една страна, а от друга, на възраженията на правния отдел на МОН за подписване на контракта, както е в момента. Засега сякаш договорът с Google не може да бъде подписан“, коментират от МОН.
 4. Към момента МОН е избрало 40 училища, които ще участват в пилотен проект за учебната 2015-2016 г. В този период специалистите на министерството ще следят всички елементи от проекта и на тази база ще направят своите заключения за окончателното внедряване. Порталът за управление на идентичностите и на съдържанието е в начален етап на разработка. Всички издатели у нас са поканени официално да участват в портала и вече работят, за да са готови за него.

 

Средносрочни цели за учебната година 2016-2017 г.

Тези цели включват създаването на регионални ресурсни центрове за данни и съдържание. Освен това се предвижда отваряне на образователната и научната среда към мобилни устройства (т.нар. m-learning). Ще бъде внедрена и интегрирана управленска система на ниво училище, както и т.нар. „трайна“ оптична високоскоростна свързаност до образователни институции. Освен това ще има система за мониторинг и управление на инфраструктурата.

МОН ще продължи да насърчава сътрудничеството с високотехнологични фирми и доставчици на образователни услуги в сферата на създаването и управлението на съдържание, както и с водещи доставчици на облачни ИКТ услуги и образователно съдържание. Ще бъде осигурена и подкрепа за създаване на човешки ресурси в ИКТ сферата и ще бъдат насърчени съответните тренировъчни програми. Съвместни инициативи на МОН с високотехнологични фирми ще осигурят въвеждане на техни курсове и добри практики в училищата. Предвижда се и засилено внедряване на нови технологии като интерактивни дъски/дисплеи, смарт карти или RFID идентификация, IP телевизия, технологии за видеоконферентни връзки и екипна работа.

Съвместно с мобилните оператори ще бъде стартирана кампания за евтин или за субсидиран достъп на мобилен и домашен интернет за нуждите на образованието. Ще има и програма за насърчаване на предприемачеството сред учениците и наблюдение на резултатите.

Накрая, но не на последно място ще бъдат идентифицирани и реализирани добри ИКТ практики с измерим социален ефект, с оценка на въздействието (на базата на обективни параметри и постигнатите резултати) и постигане на обществен консенсус върху начина за ИКТ развитие на образованието.

Сред примерите за добри ИТ практики, при които основен критерий за избор ще е висока добавена стойност спрямо направената инвестиция, ще включват:

 • обзавеждане на смарт класна стая в училище в слаборазвит регион;
 • подготовка, сертифициране и снабдяване с крайни устройства на до 1000 учители и до 50 учебни класа в различни райони и населени места за работа с електронни образователни ресурси и проследяване във времето на въздействието;
 • стартиране на образователен онлайн канал и IPTV;
 • управление на Virtual Desktop Infrastructure (VDI) решение в училище директно от облачната ИКТ инфраструктура на МОН;
 • серия от конкурси между училищата за най-добър електронен урок, презентация, видео или снимков материал и др.;
 • постоянен стрийминг в „облака“ и обработка със системи за анализ и контрол на записа от училищни камери на избрани училища;
 • конкурс за мобилно приложение – например за граматически правилното изписване на думи от българския език;
 • възможност за HD видеоконференции на живо от всяка точка на образователната ИКТ инфраструктура;
 • централизирано управление на училищни информационни табла, вкл. през мобилен телефон;
 • система за централизирано управление на хот-спот зони в избрани училища;
 • RFID идентификация за контрол на достъпа до училищна сграда;
 • виртуална конферентна стая за онлайн семинари, работни срещи и презентации (училища, университети и др.);
 • единна е-деловодна среда и централен документен портал за всички второстепенни разпоредители към МОН – училища, РИО и др.;
 • IP телефонна централа, свързваща РИО и МОН, както и възможност за софтуерен телефон за училищата, пожелали достъп.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X