Кариера

НСИ: Средна заплата за Q2 за ИТ, телко, звукозапис и медии - 1974 лв.

Computer World

1974 лв. е средната брутна месечна работна заплата за икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” за второто тримесечие на 2015 г. Година по-рано заетите в този сектор са получавали 1767 лв. на месец, или увеличението на годишна база е от почти 12 на сто. Сравнението спрямо данните за първото тримесечие (1984 лв.) обаче показва понижение. Това сочат най-актуалните предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

В този сектор се включват индустриите, които се занимават с:

- издателска дейност, вкл. издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност и издаване на програмни продукти;

- производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика;

- радио- и телевизионна дейност;

- далекосъобщения, вкл. чрез фиксирани мрежи, по безжичен път, чрез спътници и др. ;

- дейности в областта на информационните технологии, вкл. компютърно програмиране, консултантска дейност по ИТ, управление и обслужване на компютърни средства и системи и др.;

- и информационни услуги, вкл. обработка на данни, хостинг и подобни дейности; уеб-портали, дейност на информационни агенции и др.

За периода април-юни 2015 г. секторът „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” се утвърждава и като икономическата дейност с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение. Следващите области с най-високи доходи за второто тримесечие в анализа на НСИ са „Финансови и застрахователни дейности” - 1 645 лева и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 604 лева.

На фона на най-"щедрите" сектори, средната брутна месечна работна заплата за второто тримесечие на 2015 г. е 879 лв., като за обществения сектор средното заплащане за периода е 917 лева, а за частния сектор - 867 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2015 г. се увеличават с 80,9 хил., или с 3,6% спрямо края на март 2015 г., като достигат 2,31 милиона.

В края на юни 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 10,2 хил., или с 0,4% повече в сравнение с края на юни 2014 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 6 хил. В процентно изражение увеличението е най-значително отново в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 8,5%.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X