Кариера

Проект на НБУ подпомага пазарната реализация на ИТ студенти

Computer World

Практическо доказателство за народната поговорка „Сговорна дружина – планина повдига“ са първите резултати от проекта „Подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието”, изпълняван от Департамент „Информатика“ на Нов български университет (НБУ) – в качеството му на координатор, с партньори Фондация Европейски софтуерен институт Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ), XS Software („Ексес Софтуер“ АД) и Haemimont Games („Хемимонт Геймс“ АД). Инициативата, по която обединиха сили представители на публичния, частния и неправителствения сектор в България, се финансира по Приоритетна ос 3: „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието” на Оперативна програма „Управление на човешките ресурси“ 2007-2013.

Партньорите по начинанието имаха за задача да адаптират настоящите програми за обучение към потребностите на бизнеса, за да се осигури непрекъсната практическа актуализация на необходимите умения в завършващите при постъпване на работа.

Изпълнението на проекта започна през месец май 2013 г. и се очаква да приключи през декември 2014 г. Бюджетът е 294 000 лв.

„Решихме да стартираме този проект много амбициозно и с много ентусиазъм от всички страни“, коментира доц. д-р Петя Асенова, ръководител на Департамент „Информатика“ в НБУ.

Специфични цели на проекта:

- да се модернизират съдържанието и методите на обучение в бакалавърските и магистърските програми към департамент информатика в Нов български университет (НБУ), за да отговарят те в по-голяма степен на изискванията на глобалната икономика и на потребностите на ИТ сектора у нас. Промените се основават на предварителни анализи на профила на ИТ сектора у нас, на изискванията на работодателите към компетентностите на ИТ специалистите, на опита на водещи в света университети.

- да създадат условия за работа в среда, близка до реалната - предпоставка за лесна адаптация в прехода университет - фирмена среда и за по-успешна кариера.

- да се използват средствата на електронното обучение и различни формати (текст, аудио, видео), за да се даде равен шанс за включване в обучението на всички студенти, включително и на тези с увреждания.

Всички промени се осъществяват в сътрудничество между преподаватели и представители на бизнеса.

Общата цел на проекта е да синхронизира подготовката на специалисти по информационни технологии (ИТ) със социалната поръчка за нов тип професионалисти, работещи в икономика на знанието. Такъв тип икономика се опира на възможностите на ИТ и на способността на специалиститеда се самообразоват през целия живот, и да поддържат високо равнището на своята квалификация. Експертите в отворените общества трябва да са подготвени за предизвикателствата на глобалния пазар, за динамиката на технологичните промени и тези на пазара на труда. Заложените идеи в предложения проект работят именно в тази посока.

Основният въпрос по проекта е бил какво иска българският ИТ бизнес. За тази цел, ЕСИ ЦИЕ е проучил много обяви за работа, за да установи хора с какви компетентности се търсят на пазара на труда. Институтът е направил анализ на ИТ сектора у нас и сравнение с европейските тенденции. „Така ЕСИ ЦИЕ установи каква подготовка очаква от университетите ИТ секторът“, допълни доц. Асенова.

Европейският софтуерен институт анализира и компетентностите на програмите като цяло и на курсовете на бакалавърските и магистърските програми в НБУ. При анализа на компетентностите се използва Европейската рамка за е-компетентностите (е-CF). “Сверихме си часовника, като направихме анализ на компетенциите на основни учебни програми по бакалавърските специалности „Информатика“, “Мрежови технологии“ и магистърската специалност „Управление на проекти по ИТ“ в НБУ“, каза доц. Асенова. Използвайки Европейската рамка за е-компетенции, XS Software е съпоставил съществуващите компетентностни модели на техните служители, след което е направено сравнение между очакванията на бизнеса и предоставяното от НБУ обучение.

Илюстрация 1: Двустранна матрица за проследимост между компетентностите, предоставяни от програмите по ИТ на НБУ, и изискванията на бизнеса.

Дейностите по проекта:

1) Анализ на състоянието на ИТ сектора у нас: профил на производствата, необходимост от ИТ кадри, очаквания на работодателите за компетентностите на завършващите студенти: - Анализ на професоналните компетентности в бизнеса – XS Software и Haemimont Games - Анализ на компетентностите, развивани с учебните програми в университета – НБУ - Съпоставка и напасване на компетентностите от университета и бизнеса чрез европейска рамка на ИТ компетентностите – ЕСИ ЦИЕ

2) Анализ на учебната документация на програмите към департамент “Информатика” от гледна точка на заложените компетентностите и необходимост от промяна - НБУ

3) Анализ на формите на практическо обучение по ИТ в университетите по света и у нас и разработване на модел за НБУ от страна на университета

4) промени на учебната документация според предложенията за ново съдържание и практическо обучение и адаптация към компетентностния модел - НБУ

5) Създаване на студио (лаборатория) за работа в среда, близка до реалната за разработване на фирмени проекти - Практически разработки като част от учебната програма – НБУ, XS Software (като част от дългогодишния проект XS Innovation Garage), Haemimont Games

6) Създаване на конкретни учебни материали по промененото учебно съдържание и за практическо обучение

7) Създаване на практически задания за лятна студентска практика - НБУ, XS Software, Haemimont Games

8) Частичен експеримент на практическото обучение

„За пръв път в България във връзка с учебни програми се намери общ език между това, което университетът и преподавателите правят, това, което реалният бизнес иска, и общата тенденция в Европа за мобилност на кадри, на обучение и на бизнеса – коментира д-р Георги Шарков, управител на ЕСИ ЦИЕ – Тази обща рамка, или общ език, беше Европейската рамка за е-компетентности, която е проста, защото обхваща 36 компетентности, но и сложна, тъй като е странна като език, както за част от преподавателите, така и за бизнеса. Не можем да вкараме хората лесно в една матрица с попълване на хиксчета в колонките. От друга страна, точно тази рамка осигури общия език. Мисля, че след първоначалната трудност и скептицизъм, както от страна на хората, които описват професиите и длъжностите във фирмите, така и от страна на преподавателите, всички се убедиха, че щом се намери общият език, усилията си заслужават.“

Проблемът идва от това, че макар и всички да работят в индустрията на информационните технологии, има разлики между задълженията на позиции с еднакви наименования в телекомуникациите, разработката на бизнес софтуер, гейминга, аутсорсинга на бизнес процеси и др., споделиха от XS Software. „Оттук произтече и трудността за унифициране на профилите, за което ни помогна Европейската рамка за е-компетентностите. Така се появи и нелеката задача за университетите да съставят програма, която да удовлетвори всички тези поръчители на професионални умения“, допълниха от XS Software.

Д-р Георги Шарков изтъкна, че методиката стъпва на анализ на отделните курсове в две програми в НБУ как композират цялата програма, и очаква да се валидира този профил на базата на много детайлно описание на отделните компетентности, с реални модели от фирмите.

Анализирани са добри практики на световни университети за обучение на студентите от гледна точка на формиране на известен практически опит. Това е в основата на разработване на многослоен модел за практическо обучение в компютърните специалности на НБУ.

На база на анализите и направените изводи са променени учебните планове и програми, за да бъдат синхронизирани с нуждите на бизнеса, с търсените компетентности и с разработения модел за практическо обучение. Според д-р Георги Шарков, смисълът от работата в истинската лаборатория е всичко, което студентите придобиват като знания, и частични умения, да ги прилагат веднага на практика и да се сблъскат с реалността.

Илюстрация 2: Среща на студенти с ментори на XS Software


Проект на НБУ подпомага пазарната реализация на ИТ студенти

© Computer World, Computerworld.bg

По инициативата вече са разработени учебни материали - 5 теми с акцент на практическата им приложимост и 10 проекта за работа в реална среда, които са предоставени на студентите чрез използваната в НБУ система за електронно обучение Moodle в текстов, аудио и видео формат. Изнесени са и 7 лекции на живо чрез Интернет.

Една от най-съществените и уникални дейности по инициативата е работата по проекти в почти реална среда. “Тук ключова роля изиграха партньорите от страна на частния бизнес - XS Software и Haemimont Games, като 2 проекта за обучение в почти реална среда предложиха от Haemimont Games, и 5 - от XS Software. Четири от предложените 5 проекта бяха разработени напълно. За предстоящите стажове са подготвени още 6 проекта (2 - от Haemimont Games и 4 - от XS Software)“, разкри доц. Асенова.

Илюстрация 3: Кадър от защитите на проектите в реална среда


Проект на НБУ подпомага пазарната реализация на ИТ студенти

© Computer World, Computerworld.bg

Уроци от практиката

Практическите занятия с Haemimont Games са обхванали студенти от първи и втори курс на обучение, а с XS Software – от трети и четвърти курс. „Искахме да видим разликите, защото студентите в последните два курса на обучение от информатичните специалности от всички университети започват да работят, което пренатоварва обучението им, докато първи и втори курс по-активно посещават учебните занятия. Вярвам, че пратиката донесе значителни ползи за студентите, те предадоха много добри работи и самите те отчитат, че това ги изведе много напред. На някои от тях им се наложи да учат съвсем нови технологии, които ще са им полезни при започване на работа“, каза доц. Асенова.

Резултат от всички анализи е преструктуриране на учебните програми на Департамент „Информатика“ на НБУ, и въвеждане на нови курсове, които да осигурят актуални компетентности, като е взето и решение за засилване на практическите форми на обучение. „Резултатните студенти са тези, които съчетават добра фундаментална подготовка с известен практически опит, който да им позволи по-лесно да се адаптират във фирмените условия“, посочи доц. Асенова.

Взето е решение практическото обучение да се прави на различни етапи, които градират, като е създаден модел за това обучение. „Един от основните етапи е да се опитаме да учим студентите да работят по проекти по начин, по който те се правят във фирмите. За проектите в почти реална среда студентите бяха подпомагани от фирмени специалисти, които много всеотдайно предаваха опита си и насочваха студентите в процеса на работа. Много често изпълнението на задачите изискваше самостоятелно студентите да усвоят неизучаван материал, както това ще им се налага да правят, когато работят. Накрая имаше защити на проектите, където фирмените специалисти и студентите се вълнуваха еднакво при представяне на резултатите. Защитите бяха емоционални и интересни. Трябва да се отбележи всеотдайността на програмистите от фирмите, които работеха със студентите много мотивирано”, разказа доц. д-р Петя Асенова.

„Ние като хора в този бранш доста често се сблъскваме с липсата на подготвени специалисти, и ни се налага да наемаме недобре подготвени хора и да инвестираме в обучението и развитието им, т.е. частично да се опитаме да свършим работата, която би трябвало да вършат университетите, подчерта Надежда Данабашева, директор „Управление и поддръжка на игри“ в XS Software – След като получихме покана от страна на НБУ за участие в този проект, нямахме колебание относно участието си. Работихме с няколко групи студенти, за ментори избрахме някои от най-добрите си разработчици. Мислехме, че за тях ще е интересно да работят със студенти върху практическа работа. Категорично имаше на какво да научат студентите и какво да дадат като знания. Пет души бяха менторите-програмисти от XS Software и двама – от Haemimont Games.”

Боян Пейчев, водещ програмист в XS Software и един от менторите по програмата, призна, че около 90% от технологиите в проекта, за които той е бил отговорен, не са били застъпени в учебното съдържаниена НБУ. Той разказа, че по време на проекта студентите освен с новостите по писане на код, са се запознали и с платформи за управление на задачите, споделяне и взаимно редактиране на код и др. Ценно за компаниите е също, че те са придобили умения за работа в срокове и в рамките на конкретно задание, срещнали са се с предизвикателствата да работят в екип.

Трудности и постижения

Според доц. д-р Петя Асенова, ръководител на Департамент „Информатика“ в НБУ, проектът показва, че най-същественото затруднение пред студентите е да комуникират помежду си - възпитаването на общуването и работата в групи не се практикува в достатъчна степен още в системата на средните училища.

Другият основен проблем, пред който са били изправени студентите, е спазването на сроковете за разработване на практическите задачи.

Надежда Данабашева обясни, че очакванията на компанията са се оказали по-високи, отколкото реалните умения на студентите, затова се наложило да модифицират заданията. На финала на защитите обаче се оказало, че студентите признали, че са придобили напълно нови знания и умения, което осмислило цялата работа по проекта.

„Най-много ни радва интересът на студентите към практическите задания, заяви Светлана Вълева, директор „Човешки потенциал и организационна култура“ в XS Software - Участник в реалните разработки по време на учебната година се записа и в летните студентски практики. Друг студент, след като написа заданието си на Ruby on Rails, реши за оставащото време до края на проекта, да го напише и на PHP. Един от екипите така се запали, че си направи 24-часов маратон по "кодене". Въодушевени от оживлението на студентите, менторите ни попитаха доц. Асенова за възможността за съвместна работа по проекти и през следващата учебна година. Препоръчваме и на други работодатели участие в студентски практики, защото духът на ентусиазма се пренесе и в ежедневната работна атмосфера на колегите.“

Над статията работи Констанца Григорова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X