Кариера

ВТУ изпълнява технологични проекти по ОП “Човешки ресурси”

Computer World

Висшето транспортно училище (ВТУ) „Тодор Каблешков” с партньор “Метрополитен” ЕАД – София са бенефициенти по проект „Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Т. Каблешков”, чрез подкрепа за развитието  на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет на България. Стойността на проекта е в размер 722 695,20 лв., от които 614 291 лв. са от ЕС и 108 404 лв. са от национално финансиране. Срокът за изпълнение е 32 месеца, считано от март 2012 г. до 31.10.2014 г.

Ходът на изпълнение на проекта и степента на постигнатите цели бяха представени на пресконференция, състояла се на 06.11.2013 г. в Българската телеграфна агенция в София.

Значителна част от финансирането е използвано за придобиването на уникална научна апаратура и оборудване на най-съвременно технологично равнище в областта на изпитване, диагностика и управление в транспорта. Наред с това, съвместно с усилията на партньора “Метрополитен” ЕАД са организирани вече три специализирани практически обучения, свързани с най-актуалните проблеми при експлоатацията, поддръжката и ремонта на системите на релсовия транспорт.

ВТУ изпълнява и проект по ОПРЧР за развитие на електронни форми на дистанционно обучение и изграждане на виртуална библиотека. Начинанието е със срок на изпълнение от ноември 2012 г. до ноември 2014 г. и се финансира с 530 995 лв., от които 451 346 лв. са средствата от ЕС, а 79 649 лв. идват от национално финансиране.

Начинанието представи доц. д-р Даниела Тодорова, заместник-ректор по научноизследователската и международната дейност във ВТУ „Тодор Каблешков“ (на снимката), по време на деветото издание на националната конференция по е-образование, организирана от ICT Media, която се състоя на 31 октомври в столицата.

По инициативата са заложени девет дейности: управление на проекта, развитие и модернизация на цнтър за учене през целия живот, разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение, създаване на виртуална библиотека с електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти, разработване на електронни помагала, разработване на електронни модули в сътрудничество с водещи компании от сектор "Транспорт", провеждане на електронни обучителни курсове за преподаватели и студенти, визуализация и информираност по проекта, и одит на проекта.

Целта на проекта е чрез развитието на електронни форми на дистанционно обучение във ВТУ "Т. Каблешков" да се стимулира процеса на учене през целия живот като възможност за усъвършенстване на професионалните умения и компетентности, без продължително откъсване от работа.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X