Кариера

82% от малкия и среден бизнес у нас не кандидатства за еврофинансиране в сферата на ЧР

Computer World

82 на сто от микро, малките и средните предприятия в България не са кандидатствали с проекти за европейско финансиране в сферата на човешките ресурси, а 84 процента нямат информация дали програмите с европейско финансиране предоставят възможности на фирмите да оптимизират и подобрят управлението на човешките ресурси.

Това показаха резултатите от изследване на техниките за управление на човешките ресурси в България в компании с чуждестранно участие и в малкия бизнес. Проучването е част от успешно приключилия проект “Трансфер на иновативни техники за развитието и управлението на човешките ресурси в малкия бизнес”, бенефициент по който е Сдружение “Български икономически форум”. Общият бюджет на проекта възлиза на 186 965 лв., като 100% от сумата е безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Партньор в начинанието е Регионалният съюз на търговските камари на Венето, а изпълнител е "Евроконсултантс България С.А" АД. Проектът е осъществен в периода 02.04.2012 г. - 02.04.2013 г.

Целеви групи по проекта бяха представители както на микро-, малки и средни фирми, които не са ползвали средства от ЕСФ, така и и български такива с участие на чуждестранни инвеститори в тях.

В рамките на проекта специалистите от "Евроконсултантс България С.А" са провели изследване сред 51 български фирми. На заключителната пресконференция по инициативата, провела се на 28 март в София, Румяна Драганова, консултант в “Евроконсултантс България С.А.” АД, разкри изводи от проучването. От респондентите 35,3% са фирмите с чуждестранно участие; микропредприятията са 56,9%; малките предприятия - 27,5% и средните предприятия - 15,7%. Анкетите са проведени през четвъртото тримесечие на 2012 г.

Според анкетираните, намаляването на административните документи е най-необходимата промяна в програмите с европейско финансиране, които подпомагат проекти в сферата на човешките ресурси, за да могат повече фирми да се възползват успешно от тях. Подобряването на информацията и опростяването на изискванията също са приоритетни реформи според участниците в изследването.

“Българският бизнес има нужда от финансиране и иска да развива своя персонал. Проблемът е, че възможностите, които се предоставят, не винаги са достъпни за предприятия с по-малко от 20-30 души персонал по простата причина, че ОП РЧР предоставя основно добри възможности за по-големите компании, поради ограниченията в различните грантови схеми по отношение на количеството финансиране, което едно лице може да получи в рамките на проект”,  коментира Eвгений Иванов, генерален мениджър на “Евроконсултантс България С.А.”. Той представи резултатите и от проведеното от фирмата изследване на италианския опит и добри практики в използването на средства от Европейския социален фонд за предоставянето на интегрирана бизнес подкрепа за малкия бизнес.

В рамките на проекта са проведени посещения на българи от целевата група в Италия за обмен на опит, визита на италианци от целевата група в България за предаване на опит, разработен е Наръчник с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа на малкия бизнес в България, проведени са обучения в България.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X