Кариера

Академичните и научните среди приеха добре Оперативната програма за наука и образование

Computer World

Представената на 7 ноември Концепция за Оперативна програма за Наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР) за периода 2014 – 2020 г. получи положителен прием от страна на академичните среди и научната общност в страната, като все пак участниците в кръглата маса изказаха своите опасения и предложения.

„Всъщност Концепцията за Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж за периода 2014 – 2020 г. дава не просто наставления как да кандидатстваме и да харчим европейски средства, а цялостна визия за развитието на образованието и науката като една абсолютно свързана система – още от детската градина, през системата на средното образование, университетското образование, и върхът на всички усилия са научните центрове в нашата страна. Надеждите са големи, тъй като имаме политическа воля”, подчерта министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.

„Следващата седмица предстоят презентации и индивидуални разговори с представители на Европейската комисия – информира присъстващите министър  Игнатов - Остава да се уточни финансовата рамка, колко пари ще бъдат отпуснати на страната. Можем да усвоим 4 млрд. лв., тъй като сме всепоглъщаща система. Все пак, в България 2/3 от социалните дейности ги върши системата на образованието, имаме около 5000 структури. Борим се за много, за да можем да получим това, което е нормално”.


Академичните и научните среди приеха добре Оперативната програма за наука и образование

© Computer World, Computerworld.bg

Концепцията на новата оперативна програма е разработена от междуведомствена група, сформирана от министъра на образованието, младежта и науката, включваща видни български учени, ректори на висши училища, водещи експерти от държавната администрация, вкл. представители на министерствата, съгласно Решение № 328 на Министерски съвет от 25 април 2012 г. „Имахме един много добре споен мозъчен тръст, който обединяваше амбициите и знанията на учените и опита на администрацията“, посочи министър Игнатов. Основната цел на предложената ОП НОИР е постигането на интелигентен растеж и изграждането на общество, базирано на знанието, чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието. Пет са основните приоритетни оси на ОП НОИР: научни изследвания и технологично развитие; образование за реална заетост, мобилност и предприемачество; образователна среда за активно социално приобщаване; насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия живот; и образователна инфраструктура.

Въз основа на информацията и експертизата, натрупани от поредицата мащабни проекти, реализирани през настоящия програмен период, са предвидени следните предефинирани мащабни проекти, чието изпълнение има готовност да започне още при стартирането на програмен период 2014-2020 г.:

Приоритетна ос 1: Изграждане на центрове за компетентност (Centers of Excellence) в приоритетни научни области и от интерес за Европа

Приоритетна ос 1: Масова дигитализация на научно, културно-историческо и документално съдържание

Приоритетна ос 2: Професионалното образование, ориентирано към ефективен достъп до пазара на труда

Приоритетна ос 2: Студентски практики 2020

Приоритетна ос 3: Предучилищни и Училищни програми за подобряване на достъпа и задържане на учениците

Приоритетна ос 3: Общински програми за личностно развитие

Приоритетна ос 3: Ученически стипендии

Приоритетна ос 4: Студентски и докторантски стипендии

Приоритетна ос 5: Реконструкция, ремонт и строителство на детски градини и училища

Приоритетна ос 5: Разширяване на прилагането на съвременните технологии в образователния проце

„Нуждата от подобна оперативна програма е повече от ясна“, категоричен бе проф. Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии и домакин на обсъждането. По думите му, родното образование и наука са постигнали по-големи успехи, благодарение на финансирането от ЕС, основно чрез националните оперативни програми. „За съжаление, те бяха разпръснати. Нуждите на българската наука и образование се отнасяха към няколко оперативни програми, управлявани от различни органи. Несериозно е да се смята, че МОМН и учените в България не могат сами да управляват такива ресурси, както и би било погрешно да се мисли, че учените в България не знаят точно какво е нужно за постигането на интелигентен растеж в науката и образованието и за постигането на икономика на знанието“, заяви Денчев. Той разкри, че ОП НОИР се подкрепя в международен план и от Световната банка. На 26 юли 2012 г. българското правителство подписа със Световна банка споразумение за предоставяне на консултантски услуги при разработването на „Стратегия за интелигентна специализация” в областта на иновациите.

„В момента в Договора за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г. са заложени 10 тематични цели “, уточни Добромир Добрев от СУ „Св. Климент Охридски“. Добрев обърна особено внимание на предварителните условности по четири тематични цели, които се отнасят до ОП НОИР.

Тематична цел 1 е свързана с научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите в целия ЕС. По нея в момента на национално ниво ангажимент има Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, което следва до декември 2013 г. да разработи Иновационна стратегия за интелигентна специализация. По тази цел МОМН пък следва да актуализира индикаторите за изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2012-2020.

При тематична цел 10, посветена на инвестиции в уменията, образованието и ученето през целия живот, ангажиментите са изцяло на просветното министерство и отново са на европейско ниво. Това е основата на бъдещата оперативна програма. По тази цел задачите МОМН вече е изготвило актуализирана Стратегия за младежта 2010-2020, а срокът за подготовка на Националната стратегия за намаляване на преждевременното напускане на училище до 2020 г. е декември 2012 г., но този документ вече е почти готов. До декември 2013 г. МОМН трябва да актуализира Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

По тематична цел 8 – насърчаване на заетостта и подкрепа на мобилността на работната сила и тематична цел 9 – насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността водеща институция е Министерството на труда и социалната политика, но е възможно да бъдат заложени мерки в сферата на образованието, науката и изследванията, съгласувано между МОМН и МТСП. По тези две цели МТСП има за задача да разработи актуализирана Стратегия по заетостта 2012-2020 до ноември 2012 г. и Национална стратегия за намаляване на бедността и социалното включване 2012-2020 до декември 2012 г.

Добрев отбеляза и две от най-важните цели, които трябва да бъдат постигнати в България до 2020 г. в сферата на образованието. Докато в момента делът на преждевременно напусналите образователната система (18-24 г.) е почти 13%, този процент следва да се понижи в близките 7 години до 11 на сто. Също така, сега делът на завършилите висше образование (на възраст между 30-34 г.) е 23%, а до 2020 г. той трябва да нарасне до 36 процента.

Относителният дял на разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) като процент от БВП в периода 2007-2011 г. се движи в границите 0,45% до 0,60%. Добрев изтъкна, че липсва адекватна информация относно размера на частните инвестиции в НИРД, както и данни за броя включени изследователи от фирми и организации с непублично финансиране в тази дейност. Съществуват и съществени различия в методиките на отчитане на НИРД от страна на МОМН, НСИ и ЕК. Сред целите на ОП НОИР е постепенно повишаване на средствата за НИРД до 1,5% от БВП към 2020 г., уточни проф. Владимир Димитров, научен секретар на БАН.


Академичните и научните среди приеха добре Оперативната програма за наука и образование

© Computer World, Computerworld.bg

Участие в кръглата маса взеха също проф. Ваньо Митев, председател на съвета на ректорите и ректор на Медицинския университет - София, проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Христо Петров, управител на Фонд „Научни изследвания”, проф. Рангел Гюров, председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, доц. Лиляна Вълчева, председател на синдикат „Висше образование и наука”, Кристиян Даскалов, главен секретар на Националното представителство на студентските съвети, акад. Стефан Воденичаров, директор на Института по металознание, съоръжения и технологии към БАН, и други представители на БАН, на Съюза на учените в България, на висши училища в страната, както и народни представители.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X