Кариера

Представиха учебните програми за задължителна подготовка по ИТ в прогимназиален етап

Computer World

Констанца Григорова, Computerworld

„Определено обществото има нужда от обучение по информационни технологии (ИТ). В момента Европейската комисия дори извежда недостига на достатъчно електронни умения в учениците като приоритет. Когато говорим за ИТ в училище, се очертават три основни приоритета. Единият е именно дигиталните умения, другият е включване на ИТ в учебния процес, като тук проблемът е, че има ресурси, но все още има голяма пропаст между използването и педагогическите умения за използването им, и третият – използване на ИТ в оценяването, като тук вече говорим за училищно електронно портфолио“, заяви Силвия Кънчева, държавен експерт в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН).

На 14 септември в София тя представи основните акценти и новите моменти в учебните програми по информационни технологии за прогимназиален етап (от V до VII клас). Дискусията бе част от кръглата маса за обсъждане на учебни програми за задължителна подготовка в начален и прогимназиален етап по математика и по ИТ по дейност 2.6 по проекта „За по-качествено образование“, процедура „Подобряване на качеството на общото образование“. Инициативата се финансира по Оперативна програма „Човешки ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за целия програмен период е 10 млн. лв., а конкретен бенефициент е Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" към МОМН.

На обсъждането на учебните програми по ИТ за прогимназиален етап присъстваха преподаватели от средни и висши училища от различни населени места, както и представители на регионалните инспекторати по образованието, и на неправителствените организации като Българската асоциация по информационни технологии, Асоциация „Родители“, Национална мрежа за децата, Националния център за безопасен Интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, и др.


Представиха учебните програми за задължителна подготовка по ИТ в прогимназиален етап

© Computer World, Computerworld.bg

„Постарали сме се да предложим програми, които вие като учители харесвате и ще използвате с удоволствие и които ще бъдат интересни и на учениците. Смятам, че целите ни са общи и трябва да ги постигаме заедно.“, заяви Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката.


Представиха учебните програми за задължителна подготовка по ИТ в прогимназиален етап

© Computer World, Computerworld.bg

„След приемането на проекта на Закон за предучилищното и училищното образование, новите програми ще бъдат въведени в учебния процес с наредба на МОМН и се надявам те да влязат в действие още от 2013-2014 учебна година“, заяви Силвия Кънчева.

Компетентности в областта на математиката и природните науки и на технологиите, и дигитална компетентност са сред деветте основни ключови компетентности, залегнали в новия стандарт на образование по всички дисциплини.

Разпределението на учебното време (хорариум) за прогимназиален етап по ИТ е 34 учебни часа годишно за всеки клас. Програмите за V, VI и VII клас включват по 7 глобални теми, които се надграждат спираловидно в класовете. Всяка от програмите съдържа 19 подтеми, които се изучават в часове за нови знания и умения – 56% от учебното време за всеки клас.

Съгласно държавните образователни изисквания, обучението по ИТ в прогимназиалния етап има за цел да доведе до познаване от страна на учащите на възможностите на ИТ и приложението им в различните сфери на обществения живот и за личностно развитие. Друга цел е учениците да могат да използват творчески възможностите на съвременните ИТ за обработване на различен тип информация, за решаване на проблеми и за комуникация.

Програмите се стремят и към изграждане на информационна култура и на критично и отговорно отношение към информацията.

Силвия Кънчева разкри новите моменти в съдържанието от учебните програми за задължителна подготовка по ИТ. В обучението за пети клас се въвежда изучаване на комуникация чрез електронна поща и търсене на информация в Интернет, за шести клас фокусът е върху авторските права и безопасно поведение в Интернет, като се изисква и употребата на български термини при описание на дейностите, извършвани с компютърна система, а в седми клас акцентът е върху работа по ИТ проект, базирана на знания и умения за обработка на голям обем информация и за изготвяне на документация.


Представиха учебните програми за задължителна подготовка по ИТ в прогимназиален етап

© Computer World, Computerworld.bg

„Какво подготвя българското образование? Според мен, то подготвя бъдещата работна сила на нашата държава, която трябва да изведе икономиката напред. Бизнесът в България работи с електронна поща, това е единствената официална форма на електронна кореспонденция. Когато едно дете, завършило средно образование, което изобщо не зачита e-mail като начин на работа и комуникация, започне работа, бизнесът има огромен проблем да го преобразова, така че въвеждането на изучаване на комуникация чрез електронна поща в образователните програми е съвсем навременно“, заяви Теодора Върбанова, член на инициативата „Образование“ към БАИТ и ръководител „Образователни програми“ в Microsoft България. Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ също подкрепи тезата, че младите, завършващи училището или университета, нямат нужното ниво на компютърни умения и грамотност.

„Този инструмент – електронната поща, не се разбира на институционално ниво – в регионалните инспекторати по образование, в училищата. В момента в България огромно количество служебна информация, която до голяма степен е конфиденциална, изтича през публични имейли. Тук министерството на образованието трябва да се намеси нормативно и да изиска някаква защита на тази комуникация, така че всички учители да работят с една и съща e-mail платформа.“


Представиха учебните програми за задължителна подготовка по ИТ в прогимназиален етап

© Computer World, Computerworld.bg

Въпроса с необходимостта от електронно и интерактивно съдържание в обучението за подобряване на комуникацията между преподавателите по различните учебни дисциплини и със самите ученици, както и за по-ефективно представяне на учебния материал пред аудиторията, постави на срещата Весела Калъчева. „Хартиеният учебник принадлежи на миналия век“, категорична бе тя.

Заместник-министър Милена Дамянова изрази несъгласие с тезата на Весела Калъчева. „Трябва да погледнем реалността. Когато говорим за достъп до образование, трябва да гарантираме, че всяко дете разполага в дома си с компютър, който да може да отвори електронния учебник. България не е София и все още не сме достигнали момента, в който да можем да предоставяме учебници само в електронен вид, а предлагаме и двете възможности. Дали сме възможност за ползване изцяло в електронен вид само на учебните помагала.“, посочи Дамянова. Тя уточни, че повечето издателства вече са предложили и електронни версии на одобрените от МОМН учебници, предназначени именно за преподаватели. „Нужно е време. Няма как 80 000 учители да започнат да преподават всичко с електронен учебник. Смятам обаче, че съвременният български учител осъзнава необходимостта да бъде в крак с времето. Онези, които не са го осъзнали, имат проблеми с децата“, каза Дамянова.


Представиха учебните програми за задължителна подготовка по ИТ в прогимназиален етап

© Computer World, Computerworld.bg

„Радвам се, че безопасният Интернет навлиза все повече в учебната програма още от пети клас, коментира Луиза Шахбазян от Националния център по безопасен Интернет – Иска ми се да видя обаче тази тема по-напред в обучението – добре е още в първия час по ИТ за пети клас да се премине през осемте умения за безопасна употреба на Интернет. Така ще може тези умения да се преговарят във всеки следващ час, когато стане въпрос за тях.“

Новостите в оценяването на постигането на очакваните резултати са следните:

  • решаване на практически задачи, умения за създаване на модели;

  • оценяване на завършен индивидуален или групов проект;

  • умения за представяне на информация пред публика;

  • представяне на кратко проучване на допълнителни източници по зададена тема;

  • умения за творческо извличане и представяне на информация в дигитален формат;

  • тестово изпитване със затворени и отворени въпроси;

  • портфолио за проследяване напредъка на ученика.

Друго нововъведение в учебния процес по ИТ за пети, шести и седми клас ще бъде въвеждането на най-голяма тежест (50% в срочната и годишната оценка) на оценките от работата по проекти и индивидуално портфолио по предварително зададени критерии. С по една четвърт тежест в срочната и годишната оценка ще бъдат текущите оценки (от устни и писмени изпити, практически изпитвания върху конкретна задача, изпълнение на домашни работи) и оценките от контролни работи (теоретични или практически) или от изходно ниво.

„Проектът е насочен към изработване на новия образователен пакет документи, който да върви в изпълнение на концепцията, заложена в проекта на Закон за предучилищно и училищно образование. В рамките на този проект е предвидено да бъдат разработени програми за профилирана подготовка и стандарти за оценяване на учебници, да бъдат обучени оценители на учебници и самите учители как да използват този нов образователен пакет, като в един от модулите е заложено обучение на 40 000 учители, които да прилагат този пакет“, заяви Евгения Костадинова, директор на Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" към МОМН. Извън тази инициатива се работи и ще продължат да се полагат усилия учителите да получат необходимата квалификация и постоянно да поддържат своите умения, така че да са адекватни на изискванията на своите ученици и наистина да изпълнят резултатите, заложени в учебната програма, увери Костадинова.

„Конкретният повод да се съберем е да оглеждаме учебните програми. Надявам се оттук насетне вие да бъдете нашите посланици на идеята, че учебната програма е основният инструмент, с който учителят си служи, и че тя не е учебник и е натоварена със задачата да разпише компетентностите, които трябва да притежава ученикът; тя е ориентир за учителя на какво трябва да научи учениците си“, каза Костадинова.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X