Кариера

Технологичните кадри се нуждаят и от нетехнологични умения

Computer World

В турбулентните и несигурни условия, в които живеем, дори технологичните специалисти, за които битуваше митът, че винаги ще бъдат търсени, изпадат в немилост. Макар вълната от съкращения да утихна, все ощесе усещат вторични трусове на ИТ пазара. Бюджетите продължават да са изключително консервативни. В световен план дефицитът на добре подготвени ИТ и инженерни кадри се превръща във все по-значим проблем, който се усеща особено остро в границите на Европа. Тенденцията на застаряването на нациите също е бич за икономиките по цялото земно кълбо, от което България няма как да остане изключение. Само 18% от компаниите в света имат системи за планиране и управление на приемствеността и едва 37% от фирмите имат програми за ранно развитие на талантите с висок потенциал.

Това сочат резултатите от проучване на Института за развитие на персонала (CIPD), представено на HR форум на "Кариери" и Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси, който се проведе на 4 ноември в София. Според Ванеса Робинсън, ръководител „Развитие на HR практиката" в британския CIPD, критичните умения за лидерство в следващите 3 години ще бъдат организирането и управлението на промяната и идентифицирането и развитието на бъдещите таланти. Според Ален О, основател и управляващ директор на O plc и професор в Университета по бизнес и международни науки в Женева, на фона на жесток недостиг и борба за таланти, се налага нуждата от нови политики и процедури за изграждане на кариера.

Усеща се нужда от стабилност – сменят се ръководителите на организациите, лидерите трябва да отгледат свои заместници. В този контекст Ален О изтъква четири водещи групи характеристики, които трябва да се стимулират: познания, творчество, лидерство и инициативност. Управлението на талантите пък следва да заложи на систематични интегрирани процеси в областите подбор, възнаграждаване, задържане и пенсиониране (освобождаване). У нас националната картина се изпъстря още повече с висящия на дневен ред от години казусът с недостатъчното практическо и бизнес ориентирано обучение в държавните ВУЗ-ове, което също не помага за „производството" на млади специалисти, напълно готови за реалните пазарни условия и изисквания. Другата страна на проблема е, че младежите – бъдещето на нацията, завършват специалности, за които бизнесът няма търсене. Университетите и частния сектор взаимно си прехвърлят топката за липсата на диалог.

Всъщност, възстановяването на разкъсаната връзка помежду им би гарантирала адекватно планиране на приема на специалности в съответните специалности с цел балансиране на търсенето и предлагането на кадри. Реализирането на научно-изследователски проекти в академичните звена с реално приложение в практиката, отново по заявка и съобразено с нуждите на частния сектор и на правителството, пък би довело до известна финансова независимост на развойните центрове към държавните университети и БАН и до съответните икономии и ползи за родната икономика и бизнес като цяло. На фона на всичко, изброено дотук, изискванията на трудовия пазар както към кандидатите, така и към работодателите, растат все повече. От бизнеса се очаква да предложи все по-гъвкави условия за работа – работа от вкъщи, мобилност, допълнителни стимули, а от кадрите се изисква да имат мултифункционални умения и познания. Тази тенденция не убягва и на пазара на технологични специалисти. Ключово за тях става наличието на компетенции отвъд познанията им за ИТ процесите, поддръжката на мрежи и писането на код, а именно – бизнес и меки (социални) умения.

Нови тенденции на пазара на бизнес умения и сертификати

Едновременното извършване на различни процеси и дейности (multitasking) е едно от изискванията към съвременните кадри."В последната 1 година доста се засили интересът от страна на ИТ мениджърите към усвояване на умения и знания в областта на бизнес и меките умения, заяви Мая Христова, мениджър обучителни услуги в Hewlett-Packard България - Вече е осъзната нуждата на мениджърите на екипи в сферата на ИТ да не са само ИТ експерти, да имат широк поглед върху бизнес процесите в организациите както и лидерски качества, качества за справяне в нетрадиционни ситуации и т.н." Наблюденията на Надежда Ангелова, маркетинг мениджър на JobTiger са, че на пазара на бизнес сертификати се появяват вносни обучения, буквално преведени и приложени, на много висока цена. „Международните сертификати и програми са предпочитани от разработените в България, което не е в полза на нашите специалисти по разработване на тренинги.

Борбата за клиенти е на ниво кой е по-добър търговец и кой къде ще успее да продаде обученията си", поясни Ангелова. „Безспорно бих отличил бизнес уменията и съпътстващите ги сертификати, свързани с информационна сигурност и бизнес процеси. Водещ е практическия опит, който помага за решаването на конкретен бизнес казус. Така че всички бизнес умения, за да бъдат продаваеми, трябва да са успешно доказани във времето. Тяхното многообразие е доволно голямо, но независимо дали акцента е ИТ, финанси, човешки ресурси – всичките трябва да говорят езика на бизнеса! Сертификатът е доказателство, подчинено на опита в теорията (домашното) и практиката (клиентът плаща) и доказва (или поне такава е идеята), че приносителят му притежава уменията, които са обект на сертифициране", изтъква Димитър Иванов, регионален мениджър за България на Human Value.

Най-търсени бизнес умения и сертификати

„Няма да сбъркаме ако кажем, че най-търсените бизнес умения са тези за бизнес анализ, ориентиран към процеси – посочи Димитър Иванов - По мои субективни наблюдения делът на компаниите, които анализират своите бизнес процеси, спрямо тези които все още не го правят (или не са го правили) е малък. Логично погледнато търсенето би следвало да се увеличи." "Все повече специалисти смятат, че PMP сертифициране (б.ред. – сертифициране за професионалист по управление на проекти) би им донесло реални възможности за по-добри резултати в ежедневните им задачи", сочат наблюденията на Мая Христова от Hewlett-Packard България. „Най-търсените бизнес сертификати са международните или тези на ниво диплома. Все повече служители сами финансират обученията си и сертифицирането си, което показва интерес към собственото им развитие, а не инвестиране в хората от страна на компаниите", отчита Надежда Ангелова.

Важност на бизнес умения и сертификати при кандидатстване за ИТ позиции

Ангел Маджаров, оперативен мениджър на Talent Hunter дава интересно становище. „Важно е наличието на умения, не винаги сертификатът сам по себе си е свидетелство за изградени такива умения в човека, но определено е силен фактор при първоначалната селекция по документи на кандидатите, след което обаче човек трябва обикновено да го докаже и по време на интервю смята той - Сертификатите дават също ориентир за професионалната посока, в която се е ориентирал човек и накъде иска да се развива като професионалист." Мнението на Маджаров се подкрепя и от Димитър Иванов. Той твърди, че бизнес уменията трябва да бъдат приоритет, следвани от бизнес сертификатите, въпреки че в реалния живот е обратното. Идеалният вариант по думите на Иванов е теорията да бъде в услуга на практиката, а не обратното. Според Надежда Ангелова, бизнес уменията са важни при подбора на технологични специалисти дотолкова, доколкото те не са за сметка на професионалните умения и комуникативните качества на кандидата. Обикновено, обаче, тези сертификати се притежават от хора, доказали се в бранша, така че може да се приеме, че е показателно за високото ниво на кандидатите, смята тя. Мая Христова смята, че мениджърите по информационни технологии са неразделна част от бизнес процесите в една организация и в тази връзка те не биха могли да си позволят да нямат нужните знания в тази област. "Придобиването на сертификати не е задължително условие, но наличието на знания и подготовка за реално справяне в интересните ситуации пред които ежедневно се изправят ИТ ръководителите са абсолютно задължителни", изтъкна тя.

Меките умения и технологичните кадри

От Talent Hunter наблюдават тенденцията, че социалните умения на ИТ специалистите идват все повече на дневен ред при подбора и селекцията им. „Това се дължи и на факта, че екипната работа и комуникацията с колеги и от други звена е от жизнена важност за ефективната работа на компанията, поясни Ангел Маджаров - В тези тежки икономически времена е критично всички звена да са ефективни и взаимно свързани. От друга страна, социалните умения са неразривно свързани с личността на човек и макар и да могат да бъдат развивани, както и технологичните умения, има и заложени чисто човешки качества във всеки едни от нас, които ни правят подходящи за определена работа в определени екипи и компании, а за други - не, това е много важната и трудна част от работата на специалистите подбор. Всъщност селекцията на специалисти само по видимите белези на опита и сертификати им вече отдавна не върши работа, важни е какво ги прави добри и успешни в работата им, което е система от фактори, които седят зад човешкия талант в работата."

Според JobTiger, изискваният набор от меки умения при подбор на ИТ кадри зависи от сферата на дейност на компанията и екипа, в който хората работят. „Комуникация, постигане на резултати, умения да се учиш от грешките си, даване на обратна връзка, подкрепа на колеги са сред най-търсените и развивани умения на ИТ специалистите от страна на работодателите. Уменията за организация и управление на хората са за ниво среден мениджмънт, но се търсят още в подбора на хората.", уточни Надежда Ангелова. От Human Value са категорични, че колкото по-добре са развити меките умения у технологичните кадри, толкова по-привлекателни ще бъдат техните личности за пазара на труда. Напоследък все повече независими анализатори посочват, че бизнес познанията се налагат като необходимост и професионален стандарт за работа на ръководителите по информационни технологии (CIO) и по информационна сигурност (CSO). Логиката е, че ИТ ръководителите трябва да разбират естеството на бизнеса и процесите в организацията и да говорят на езика на бизнеса. Експертите от JobTiger, Human Value, Talent Hunter и Hewlett-Packard единодушно подкрепят това становище. „Технологиите обслужват хората и се създават от хората, които са част от процеса на планирането и създаването им.

ИТ мениджърите на високо ниво е добре да имат широк поглед както върху бизнеса, така и върху екипите. Иначе си оставата на ниво тесни специалисти.", заяви Надежда Ангелова, маркетинг мениджър на JobTiger. „За да се изграждат и поддържат адекватни за бизнеса ИТ системи, е необходимо ИТ мениджърите да са близо и да разбират спецификите и нуждите на бизнеса, за да могат да ги предвидят и организират в ИТ системи, само така те са адекватен партньор и участник в управлението на този бизнес.", уверен е Ангел Маджаров, оперативен мениджър на Talent Hunter. Според Димитър Иванов, регионален мениджър за България на Human Value, в някои компании този процес отдавна е започнал, така както в много други тепърва предстои. ИТ ръководителят е един от ключовите хора, вземащи решение в организацията и неговото място като висш ръководител отдавна е запазено, допълни Иванов. 

Констанца Григорова/Computerworld България

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X