Кариера

Започва кредитирането на студенти и докторанти

Computer World

Студентите и докторантите вече могат да се възползват от кредитиране с държавна финансова подкрепа, за да заплащат таксите си за обучение или за издръжка по време на следването или докторантурата си. Банките, които ще отпускат студентските кредити, са Банка ДСК и Райфайзенбанк (България). Началото на програмата беше обявено на 31 август в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) от министър Сергей Игнатов и Председателите на Управителните съвети на Банка ДСК и Райфайзенбанк – Виолина Маринова и Момчил Андреев, съобщиха от МОМН.

„Със стартирането на студентското кредитиране се прави още една решителна крачка към осигуряването на равен достъп до образование. Това е успех, както на Министерството на образованието, младежта и науката, така и на правителството. Прави се сериозна крачка младите хора да остават в България”, заяви министър Игнатов.

Решението на проблема идва близо 2 години след приемането на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Едва през месец май 2010 г. бе постигнато съгласие относно студентското кредитиране между МОМН и МФ от една страна и Асоциацията на банките - от друга. Търговските банки разполагаха с двумесечен срок да сключат договор с министъра на образованието, младежта и науката, за да могат да предоставят студентски кредити с държавна финансова подкрепа. През октомври 2009 г. беше оповестено, че държавата ще гарантира заемите по Закона за кредитиране на студенти и докторанти с 40 млн. лв.

Кредитите се отпускат в лева при годишен лихвен процент, който не може да надхвърля 7% и е фиксиран за целия период на кредита. Студентите ще могат да се възползват от пълен гратисен период, без да плащат главницата и лихвата по кредита. Гратисният период обхваща целия период на обучението или докторантурата, до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план на съответната специалност или от датата, на която изтича докторантурата. Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период, като общият размер на кредита, включващ главницата и дължимата лихва, се погасява на равни месечни вноски в срок от 10 години. Кредитополучателите могат да изплатят предсрочно задълженията си без да дължат допълнителни такси, поясниха от образователното министерство.    
 
Банка ДСК и Райфайзенбанк ще отпускат кредити на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение, съгласно учебния план. Заеми ще се дават както за заплащане на таксите за обучението, така и за издръжка, в случай на раждане или осиновяване на дете по време на обучението.

Размерът на кредита за заплащане на таксите е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение, съгласно учебния план на съответната специалност и средствата се превеждат директно по банковата сметка на висшето училище или научната организация.  Таксата за първия семестър на първата година от обучението се заплаща от студента или докторанта. След сключване на договор за кредит, сумата се възстановява по сметка на кредитополучателя след представянето на документ за платената такса.

Кредитът за издръжка при раждане на дете се усвоява чрез преводи по сметка на кредитополучателя в началото на всеки семестър и размерът му възлиза на сбора на семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение. От своя страна, сумата на семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.  

Кредитополучателите не дължат такси и комисиони за управление на кредита и не се изисква поръчител или съдлъжник, тъй като държавата гарантира главницата и лихвата на кредита.

От програмата за студентско кредитиране могат да се възползват всички студенти и докторанти, обучаващи се в България, които са български граждани или граждани на друга страна-членка на ЕС, друга държава от европейското икономическо пространство и Швейцария. Едновременно с това, кредитополучатели могат да бъдат студенти и докторанти, които не са навършили 35 години, обучават се в редовна форма, нямат придобита същата образователно-квалификационна степен и не са прекъснали обучението си.  
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X