Кариера

До 2 месеца ще е факт кредитирането на студенти и докторанти

Computer World

Близо 2 години след приемането на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, едва сега е постигнато съгласие относно студентското кредитиране между МОМН и МФ от една страна и Асоциацията на банките - от друга. Търговските банки разполагат с двумесечен срок да сключат договор с министъра на образованието, младежта и науката, за да могат да предоставят студентски кредити с държавна финансова подкрепа.

 

Банките, подписали договор с министъра на образованието, младежта и науката ще бъдат включени в публичен електронен регистър, достъпен от електронната страница на МОМН.

 

Тази нова възможност се открива пред учащите, след като министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и министърът на финансите Симеон Дянков утвърдиха типов договор за кредитиране на студенти и докторанти. Договорът е обнародван в бр. 33 на Държавен вестник от 30 април 2010 г.

 

Типовият договор е съгласуван и с Националния съвет за кредитиране на студенти и докторанти, включващ представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на финансите, Асоциацията на банките в България, Съвета на ректорите, Българската академия на науките, Селскостопанската академия и Националното представителство на студентските съвети.

 

Право да кандидатстват за получаване на кредит по този закон имат студенти и докторанти, които се обучават в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър”, или на образователна и научна степен „доктор” в държавно или частно висше училище или в научна организация.

 

Кредитите се отпускат за заплащане на таксите за обучение или за издръжка. Правото на кредит за издръжка възниква при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на обучението.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X