Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 25 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 25 Next Page
Page Background

КОНФЕРЕНЦИИ

ICT Media е лидер в организация-

та и провеждането на най-престиж-

ните форуми и конференции с фокус

върху ИКТ приложението в различ-

ни вертикални сегменти от иконо-

миката и в държавната админис­

трация, върху развитието на ИКТ в

полза на успешния бизнес и със спе-

циално внимание към новостите

пред ИКТ бранша и неговите клю-

чови клиенти във всички сфери на

управлението и икономиката.

Предоставяме ви уникалната въз-

можност за осъществяване на ди-

ректен маркетинг, установяване на

пряк и дългосрочно ползотворен за

бизнеса ви контакт с ключови висши

мениджъри и шанс за активно нала-

гане на вашата компания като стра-

тегия, марка, продукти и услуги.

Шансът за

директен

контакт

с бизнеса

никога не е

бил толкова

реален

ICT MEDIA

I МЕDIА КIТ 2016

9