Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 25 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 25 Next Page
Page Background

Лидер в знанията за мрежите

и комуникациите

Списание Networkworld

(http://networkworld.bg/

) е един-

ственото специализирано бъл-

гарско издание в областта на

мрежите и телекомуникациите,

осигуряващо технологични нови-

ни и анализи в областта на глобал-

ните и локални мрежови продукти

и услуги.

Списанието се стреми да срещ-

не технологичния свят и бизнес

света, разкривайки как техноло-

гичните достижения в дадена об-

ласт ще донесат предимства на

бизнес потребителите. Най-често

коментираните области са мобил-

ните мрежи, структурираните ка-

белни системи, сигурността във

всичките

ѝ

аспекти, центровете

за данни и свързаните с тях тен-

денции като мобилност, виртуали-

зация, облачни услуги.

В изданието се следят пред-

стоящите промени в регулаторна-

та рамка на ЕС и България, които

имат най-голямо влияние върху дей-

ността на операторите и ИТ фир-

мите. Анализира се и въздействи-

ето на стандартите в областта

на телекомуникациите и Интер-

нет, например единен европейски

телеком пазар, авторско право и

задължения на Интернет достав-

чиците, Интернет на нещата

(IoT), M2M комуникации, интели-

гентния град, структурни кабелни

системи и др.

АУДИТОРИЯ

•Комуникационни и мрежови специа-

листи, вкл. LAN и системни админи-

стратори

•Корпоративен мениджмънт, отгово-

рен за дългосрочните решения в сфе-

рата на комуникациите, включително

в телекомуникационни оператори

•ИКТ консултанти

•Служители в областта на техническа-

та поддръжка

•Преподавателите и студентите от

специализираните факултети на ви-

сшите учебни заведения

ICT MEDIA

I МЕDIА КIТ 2016

8