Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 25 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 25 Next Page
Page Background

CIO

.BG

-

най-важните въпроси за корпоративните ИТ

На сайта на списание CIO се пуб-

ликуват статиите от всички бро-

еве на изданието плюс специално

подбрани важни новини, данни от

проучвания и анализи, свързани с

развитието на корпоративните

информационни технологии и ко-

ментари от експерти.

За по-лесна ориентация в съдър-

жанието се поддържат информа-

ционни центове по темите “Уп-

равление на бизнес процеси”, “ERP,

CRM, BI”, “ИT сигурност”, “CAD/

CAM”, “ГИС системи”, “Управление на

проекти”, “Облачни изчисления” и др.

В подраздел е структурирана и

информацията за ежегодния кон-

курс “ИТ мениджър на годината”,

който списание CIO провежда вече

8 години..

Слайдшоу публикации, видео ма-

териали и технологичен речник до-

пълват разбнообразните инфор-

мационни формати, които

CIO.bg

предлага.

Наличен е и месечен бюлетин,

обхващащ всичко по-интересно

от CIO света.

ПОСЕЩАЕМОСТ ЗА МЕСЕЦ

Уникални

25 000

Импресии

75 000

ВЪЗРАСТ

15-24 години

21%

25-34 години

25%

35-44 години

24%

45-54 години

23%

Над 55 години

4%

ОБРАЗОВАНИЕ

Основно и по-ниско

5%

Средно

37%

Висше/полувисше

56%

те на ефективното финансово

управление.

• Добри практики в сферата на

финансовото управление

• Управление на риска

• Управление на човешките ре-

сурси

Публикациите и други инфор-

мационни материали за CFO.

CIO.bg

се подготвят от: KPMG,

PricewaterhouseCoopers, Ernst &

Young, Ciela,

Мobilis.bg

и екипа на

списание CIO.

Наличен е и месечен бюлетин,

обхващащ всичко по-интересно

от CFO света.

До скоро финансовите директори

бяха фокусирани върху въпроси свър-

зани с контрола на корпоративните

средства и отчетността. Но от

днешните CFO се очкава да бъдат

стратегически партньори на бизне-

са. Често финансовите ръководите-

ли отговарят за аспекти свързани с

регулациите, човешките ресурси и

информационните технологии.

CFO.CIO.bg

си поставя за цел

да бъде среда за взаимодействие

между тези звена, фокусирайки се

на теми като:

• Приложението на информа-

ционните технологии за цели-

CFO.CIO

.BG -

управление на

финансите в дигиталната икономика

ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА

Мениджъри

17%

Служители/работници 31%

Самонает

5%

ICT MEDIA

I МЕDIА КIТ 2016

7