Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 25 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 25 Next Page
Page Background

струменти за създаване на съ-

временни ИТ решения. Част от

уникалното съдържание на изда-

нието са няколко ежегодни проуч-

вания, провеждани от екипа на CIO

по темите “Българският пазар на

бизнес софтуер”, “9 въпроса за ИТ

сигурността”, “Пазарът на тех-

нически приложения в България”,

“Инвестиционните предпочита-

ния на финансовия сектор”, “8 въ-

проса за ИТ кадрите”, “Българският

пазар на облачни услуги” и др.

АУДИТОРИЯ

•ИТ ръководители, мениджъри по ИТ си-

гурност

•изпълнителни и финансови директори

• ИТ анализатори и ИТ професионалисти

РЕДАКЦИОННО СЪДЪРЖАНИЕ

•Интервюта с ИТ и бизнес мениджъри

•Добри практики при реализацията на ИТ

проекти

•Технологични иновации

•Успешни мениджмънт подходи

Информационни ресурси за ИТ директорите и

бизнес лидерите в ерата на цифровия бизнес

CIO e първото и единствено спи-

сание в България, ориентирано към

ръководителите, които форми-

рат идеологията и стратегията за

ефективно приложение на ИТ за це-

лите на корпоративния успех. Вече

повече от 10 г. изданието предос-

тавя на технологичните и бизнес

лидери задълбочени анализи за акту-

алните тенденции в света на корпо-

ративните ИТ, добри практики при

реализацията на информационни ре-

шения и утвърдени методологии за

управление на проекти и организа-

ция на дейностите в сферата на ин-

формационното обслужване.

Разглежданите теми помагат на

ИТ мениджърите и други бизнес ръ-

ководители да разберат по-добре

ролята на ИТ за постигане на биз-

нес целите. Автори на статиите в

сп. CIO са ИТ ръководители, доказа-

ни експерти или журналисти с про-

дължителна специализация в отразя-

ването на технологична тематика.

Списанието разглежда широк

кръг от теми, включително ак-

туални направления, методи и ин-

ICT MEDIA

I МЕDIА КIТ 2016

5