Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 25 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 25 Next Page
Page Background

ПРОЕКТ

ТОП ИКТ РАБОТОДАТЕЛ

Oктомври 2016

Проектът е съвместна инициа-

тива на ICT Media и JobTiger.

Инициативата включва пет ос-

новни компонента:

• Анкета-изследване и класация

на водещите компании от секто-

ра на информационните и комуни-

кационни технологии (ИКТ), разви-

ващи дейност в България, на база

специално разработена за цел-

та методология за определяне на

предпочитан работодател.

• Кръгла маса, на която се пред-

ставят изводите от проучването.

• Вечерна церемония (в деня на

провеждане на кръглата маса), на

която се награждават победите-

лите от класацията ТОП ИКТ рабо-

тодател.

• Специализирано печатно из-

дание, в което се представят и

анализират данните от изслед-

ването.

• Сайт, който съдържа инфор-

мацията по всеки от отделните

компоненти на проекта.

Провеждането на проучване-

то за конкретен бранш позволява

постигане на по-висока обектив-

ност и сравнимост на резултати-

те и данните сред компаниите –

участници.

Дата:

октомври 2016 г.

ПРОЕКТ

"BULGARIAN ICT WATCH"

Април 2016

Издание и кръгла маса, фокусира-

ни върху възможностите и предиз-

викателствата пред българските

ИТ компании, които са активни на

външните пазари.

Изданието BULGARIAN ICT

WATCH e на английски език, насоче-

но е към чуждестранни партньо-

ри на български фирми, изнасящи

собствени ИКТ продукти и услуги.

Съдържа специализирани анализи и

обзори за технологичния сектор,

данни за приходите от ИТ износ;

статистика от официални източ-

ници.

Кръглата маса Bulgarian ICT Watch

е съвместна инициатива на ICT

Media и БАСКОМ, която има за цел

да осигури конструктивен диалог

между ИТ фирмите и държавата

за конфигуриране на стъпки, сти-

мулиращи развитието на секто-

ра. Събитието засяга и дискути-

ра предизвикателствата пред ИТ

бранша - все по-силно очертава-

щият се дефицит на кадри за ИТ

бранша, намиране на правилните

насърчителни държавни полити-

ки за растеж, навлизането на нови

пазари.

ICT MEDIA

I МЕDIА КIТ 2016

4