Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 25 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 25 Next Page
Page Background

В стремежа си да остане верен на

своите читатели, технологичният

бизнес седмичник Computerworld Бъл-

гария ежедневно обогатява сайта си с

публикации, в които се търси мнение-

то на потребителите, на пазарните

анализатори, правят се сравнения с

конкурентни решения.

Най-горещите теми, свързани обикно-

вено с мащабни ИКТ изложения, са изведе-

ни в най-горната част, допълнени от во-

дещите, според редакцията

публикации. Читателят има

директен поглед и към най-

четените публикации, най-

новото интервю, слайдшоу,

видео новина и анализ.

Класацията на ИКТ ком-

паниите в България „ИКТ

Топ 100“ също е в отдел-

на секция, в която са налични таблич-

ни данни за приходите на българските

ИКТ компании от 1998 г. досега.

В отделна секция е структурирана

и информацията за ежегодния конкурс

“ИТ проект”, който вестникът органи-

зира от 2004 г. насам, представящ най-

значимите и успешно внедрени ИТ сис-

теми и решения, реализирани в частния

и държавния сектор през годината.

Кариерната зона е подсайт на

Computerworld.bg

, фокусиран върху обу-

чението и кариерното развитие. Една

от най-посещаваните секции е рубри-

ка „HR на месеца“, в която са събрани

видеоинтервюта с водещи HR специа-

листи от български и международни

ИКТ компании.

Обособен е и подсайт на английски

език.

COMPUTERWORLD

.BG

ПОСЕЩАЕМОСТ ЗА МЕСЕЦ

Уникални

35 000

Импресии

105 000

ВЪЗРАСТ

15-24 години

11%

25-34 години

28%

35-44 години

37%

45-54 години

13%

Над 55 години

10%

ОБРАЗОВАНИЕ

Основно и по-ниско

5%

Средно

50%

Висше/полувисше

44%

ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА

Мениджъри

12%

Служители/работници 36%

Самонает

13%

ICT MEDIA

I МЕDIА КIТ 2016

3

Уникална класация на работещите

на българския пазар компании от сфе-

рата на информационните и комуни-

кационни технологии. През 2016 г. се

организира за 19-а поредна година.

Компаниите са класирани според тех-

ните финансови постижения за пре-

дходната финансова година (приходи и

брутна печалба). На базата на подаде-

ната от компаниите разбивка на при-

ходите се прави сравнителен анализ в

сегментите дистрибуция на ИКТ про-

дукти, разработка на софтуер, дос-

тавка и инсталиране на комуникацион-

ни решения, производство на ИКТ

COMPUTERWORLD

ИKT TOP 100

Годишнакласация

нанай-успешните

ИКТкомпании

вБългария

18издание,

юни2015

9771314903004

ISSN1314-9032

продукти, системна интеграция, аут-

сорсинг, износ на ИКТ решения и др.

За първи път на специална цере-

мония през юли 2016 г

. ще бъдат

връчени награди на победителите от

класацията ИКТ Топ 100 - общата и

по сегменти.

АУДИТОРИЯ

•всички читатели на Computerworld

•абонатите на вестник Капитал

•общо над 12 000 читатели, 85% от

които във висшето ръководство