Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 25 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 25 Next Page
Page Background

ICT MEDIA

I МЕDIА КIТ 2016

2

Издание, достигащо до повече

технологични професионалисти в

България от всяка друга медия

СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ

СТР. 5-6

“XVI-та среща на приятелите на ДиТра”

събра изявени конструктори

ТЕХНОЛОГИИ

СТР. 7

Спадът на интереса към PC отнема

от блясъка на Computex

БРОЙ 24, 13.06.2015 г.• XXIV год.

Цена 0,90 лв.

www.computerworld.bg

ВОДЕЩИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗАИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕМА НА БРОЯ:

Управление на

бизнес процеси

стр. 3-4

facebook.com/cwdbg twitter.com/computerworldbg

Китайската технологична ком-

пания „Хeнтон Оптик Илек-

трик” (Hengtong Optic Electric)

проявява интерес за инвести-

ции в България като част от

стратегията си за експанзия на

външните пазари. Това е ста-

нало ясно по време на среща на

ръководството на компанията

със заместник-министъра на

икономиката Любен Петров в

Шанхай. Вицепрезидентът на

китайския производителАнмин

Гао съобщи, че компанията започ-

ва голям инвестиционен проект

заЦентрална иИзточнаЕвропа,

като България вече е в центъра

натехния интерес, проучват се

възможностите за основаване на

съвместни предприятия.

От Hengtong проявяват

предварителен интерес към ин-

вестиции в производство на

кабели (конвенционални и оп-

тични), оборудване за оптични

мрежи (OND - Optical Network

Devices) и изграждането на та-

кива мрежи и др. Установен e

контакт с българска фирма и

предстои развитие на проекта.

Същотака в компанията имат

интерес и към развитието на

оптичнамрежа за високоскорос-

тен интернет в селските райо-

ни, както и в енергийни мрежи.

Тъй като тя използва българска

суровина за производството на

своите кабели, от нея проучват

възможността да направятта-

къв завод у нас, обясняват от

Министерството на икономи-

ката.

CW

Китайска компания с интерес да произвежда оптични кабели у нас

Първа копка за изграждането на

нова сграда къмПриродо-матема-

тическа гимназия (ПМГ) „Никола

Обрешков“ в Казанлък, в която

щефункционираНационален цен-

тър по природо-математически

науки, беше направена на 6 юни

2015 г. В националното звено

ученици ще могат да развиват

заложбите си и да се подгот-

вят по учебните дисциплини

математика, физика, химия и

биология. Допълнително в то-

зи център ще бъдат обучавани

и сертифицирани учители от

цялата страна със знака за ви-

соко качество на школата на

Теодосий Теодосиев и на ПМГ

„НиколаОбрешков“ – Казанлък.

Плановете саНационалниятцен-

тър по природо-математически

науки да бъде завършен за нача-

лото на учебната година.

Сградата на новия център

ще се състои от три етажа

и сутерен. Надземните етажи

ще имат топла връзка с оста-

налата част на ПМГ „Никола

Обрешков” ище функционират

като цяло с останалите учебни

помещения. Разгънатата застро-

ена площ на новата сграда е 636

кв.м. В сградата ще бъдат съз-

дадени специализирани кабинети

по физика, химия, биология, ма-

тематика.Проектант на обек-

та е арх. Весела Георгиева. След

проведена обществена поръчка

за изпълнител на дейностите е

избрана "Строителна компания

Загора".

Миналата година през декем-

вриМинистерският съвет пре-

достави близо 500 000 лв. от

бюджета наМинистерството

на образованието и науката за

построяването наНационалния

център по природо-математи-

чески науки, който се прави

по идея на учителя Теодосий

Теодосиев.

Теодосиев е преподавател по

приложна математика и физи-

ка, главен учител по физика и

астрономия с над 40-годишен

педагогически стаж в ПМГ

„НиколаОбрешков“ в Града на

розите. Тамтой дава началото

на специализирано обучение по

приложна математика и физи-

ка, развива своята методика

за формиране на силов инте-

лект, създава безплатна школа

за ученици и учители, популяр-

на като „Школата на Тео“, в

която поддържа и развива те-

оретична и практическа база

за обучение. За дългогодишния

си труд, заслугите и постиже-

нията си той е удостояван с

редица награди и отличия. Той

спечели отличието в конкурса

„Мъж на годината“ за 2014 г.,

организиран от „Дарик радио“,

и беше номиниран от българ-

ския евродепутат Емил Радев

за наградата Европейски граж-

данин на годината 2015. Носи-

тел е на орден „Св. Св. Кирил

и Методий“ - първа и втора

степен, награди „Св. Неофит

Рилски“, награда „Райна Канде-

ва“, награда отФизическия фа-

култет на Софийския универ-

ситет за най-голям брой при-

ети студенти и много други.

Неговите възпитаници носят

многобройни международни

отличия на България. През по-

следните 40 години Теодосиев

е обучил най-много шампиони

от световни олимпиади с об-

що над 100 медала.

На церемонията присъства-

ха Румяна Бъчварова, вицепре-

миер и министър на вътреш-

ните работи, заместник-ми-

нистърът на образованието и

науката проф. Костадин Кос-

тадинов, кметът на Община

Казанлък Галина Стоянова и

други официални лица.

На 5 юни 2015 г. заместник-

министърът на образованието

и науката проф.КостадинКос-

тадинов беше гост наКазанлък

по повод празника на града и

присъства на церемония по из-

дигане на националното знаме.

Той бе гост и на тържествена

сесия на Общинския съвет, на

която подписи под Меморан-

дум за създаване на регионален

академичен център положиха

председателят на Българската

академия на науките акад.Сте-

фан Воденичаров и кметът на

Община Казанлък ГалинаСтоя-

нова.На

церемонията бяха ми-

нистърът натуризмаНиколина

Ангелкова и чл. кор. Димитър

Димитров, главен координатор

на регионалните академични

центрове към БАН.

CW

Наесен ще заработи национален център по

природо-математически науки в Казанлък

Кадър от официалното обявяване на първата копка за изграждане наНационалния център

по природо-математически науки вКазанлък

АУДИТОРИЯ

•Висше и средно ръководство

•ИТ специалисти в централна и местна

администрация

•ИТ технически специалисти

•ИКТ консултанти

•Преподаватели и студенти по ИКТ спе-

циалности

•Български и чуждестранни ИКТ фирми

От четвърт век Computerworld Бъл-

гария e основен източник на информа-

ция за ИТ мениджърите и професиона-

листите, вземащи бизнес решенията

в компаниите. Вестникът анализира

най-важните събития и тенденции в

индустрията, свързани с иновативни

продукти и технологии, осигурява ин-

формация за професионално ИТ упра-

вление.

Важна инициатива на изданието

е конкурсът “ИТ проект на година-

та”. Той се провежда за 13-a поред-

на година, като всеки проект бива

представян на страниците на в-к

Computerworld в постоянната му ру-

брика, посветена на успешните ИТ

решения в България.

Категориите, в които се състе-

зават проектите, са национални ИТ

проекти, реализирани в администра-

цията, и национални ИТ проекти, из-

пълнени в корпоративния сектор (в

големи промишлени предприятия, фи-

нансови институции и др.).

За периода 2004 г. - 2015 г. във

вестника са представени над 320 про-

екта.

През 2016 г. Computerworld Бъл-

гария празнува своя

25-годишен

юбилей

. По този случай изданието

подготвя редица инициативи, фокуси-

рани върху изводите от реализирани-

те досега ИТ инициативи в България

и перспективите пред бранша, сред

които:

Юбилейно луксозно издание

"25 години Computerworld"

.

• Анализ на големите потреби-

тели на ИТ (история, тенденции, ви-

зии), включително е-управление, об-

щинска администрация, централни

ИТ системи, банки, енергетика, про-

мишленост, образование.

• България на картата на развой-

ните центрове.

• Технологични тенденции в хар-

дуерната и софтуерната сфера.

Целогодишно представяне

на 12 от най-успешните български

ИТ фирми, стартирали заедно или

преди създаването на вестника и

развиващи се и до днес (ИТ дино-

заврите), както и на 12 от най-бър-

зоразвиващите се нови компании,

определящи съвременните тенден-

ции в българския ИТ бизнес (ИТ ге-

пардите).

ГОДИНИ

COMPU

T

E

R

W

O

R

L

D