Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 25 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 25 Next Page
Page Background

ки. Целта е да се осигури високо общо ниво на мрежова и ин-

формационна сигурност чрез подобряване на

сигурността на Интернет, частните мре-

жи и информационни системи. Това ще се по-

стигне с изисквания към държавите-членки на

ЕС да повишат подготвеността си и да по-

добрят сътрудничеството помежду си, как-

то и към операторите на критични инфра-

структури и публични администрации.

Дата:

29 септември 2016г.

Организатори:

ICT Media и ISACA Sofia Chapter

Традиционни партньори:

Министерство на

транспорта, информационните технологии и

съобщенията, Министерство на отбраната,

Държавна агенция „Национална сигурност“, Ми-

нистерство на вътрешните работи. 14-тото

издание на конференцията бе проведено под па-

тронажа на Румяна Бъчварова, заместник министър-

председател по коалиционна политика и държавна адми-

нистрация и министър на вътрешните работи

Участници през 2015 г.:

230

43%

17%

5%

8%

13%

14%

„ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНА КИБЕРСИГУРНОСТ

ЧРЕЗ СИЛНО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

15-то издание

Сигурността в киберпространството е предизвикателство не само пред България, но и

пред ЕС, ето защо тя е сред приоритетите на национално и европейско ниво. В рамките

на ЕС беше разработена и одобрена Стратегия за киберсигурност, а Директивата за мре-

жова информационна сигурност е в процес на съгласуване и одобрение от страните член-

3D ПРИНТИНГ

„3D ПЕЧАТЪТ – СИНЕРГИЯ МЕЖДУ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА“

Първо издание

В България 3D печатът все още не е ши-

роко разпространен, но той придоби-

ва все по-голяма популярност. Продажби-

те в световен мащаб на 3D принтери се

очаква да нараснат с 98% през 2015 г. в

сравнение с 2014-а. През 2016-а се очак-

ва броят на продадените устройства да

се удвои спрямо 2015-а. Данните са на

анализаторската компания Gartner и по-

казват силно нарастващия интерес към

тази технология на печат и нейното при-

ложение. Според прогнозите на анализа-

тора 3D печатътще достигне своята

повратна точка през следващите 3 годи-

ни, като пазарът на 3D принтери в срав-

нително по-ниския ценови диапазон ще

продължава да расте бързо, а индустри-

алната употреба на тази технология да

се разширява значително. Според Gartner

огромният ръст при 3D принтерите ще

дойде извън сегмента на крайните до-

машни потребители. Продажбите на 3D

принтери в този сегмент най-вероятно

ще се дължат на намаляването на цените

и надграждането на закупените вече ус-

тройства до по-добри модели.

Дата:

май 2016 г.

58%

3%

11%

4%

5%

4%

2%2% 4% 7%

EVENTS.IDG.BG

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

NEW!

ICT MEDIA

I МЕDIА КIТ 2016

12