Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 25 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 25 Next Page
Page Background

ПЕТО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТ "BULGARIAN ICT WATCH"

Кръглата маса Bulgarian ICT Watch е

съвместна инициатива на ICT Media и

БАСКОМ, която осигурява конструкти-

вен диалог между ИТ фирмите и дър-

жавата за конфигуриране на стъпки,

стимулиращи развитието на сектора.

Дискутират се предизвикателства-

та пред ИТ бранша – дефицитът на

кадри за ИТ бранша, намиране на пра-

вилните насърчителни държавни поли-

тики за растеж, навлизането на нови

пазари. Всяка година, с подкрепата на

БАСКОМ, сред българския ИКТ бизнес

се провежда проучване за дефиниране

на целевите през следващата година

пазари, а кръглата маса е мястото, на

което СТИВ-овете на България в тези

страни и ИКТ бизнесът имат възмож-

ност да се срещнат „очи в очи“. Ини-

циативата включва и специализирано

издание BULGARIAN ICT WATCH (на ан-

глийски език) с анализи и обзори за ИТ

сектора и приходите от ИТ износ, на-

сочено към чуждестранни партньори

на български фирми, изнасящи собст-

вени ИКТ продукти и услуги.

Дата:

27 април 2016г.

Организатори:

ICT Media и БАСКОМ

Традиционни партньори:

Представи-

телство на Европейската комисия в

България, Министерство на икономи-

ката, Българска агенция за инвестиции

(БАИ), Изпълнителна агенция за насър-

чаване на малките и средните пред-

приятия (ИАНМСП), Българска асоци-

ация по информационни технологии

(БАИТ) и Българска аутсорсинг асоциа-

ция (БАА)

Участници през 2015 г.:

120

ФИНАНСОВ ТЕХНОЛОГИЧЕН ФОРУМ

„НОВОТО ЛИЦЕ НА ФИНАНСИТЕ -

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ФОКУС“

18-о издание

Развитието на информационните технологии безспорно оказва сери-

озно влияние върху дейността на финансовите институции. Финан-

совият бизнес е все по-дигитализиран, в отговор на променящите се

потребности на клиентите. Потребителят все по-често тър-

си електронните канали за всяка своя дейност, включител-

но банкиране и разплащания, като, разбира се, очакванията

му са каквато и електронна услуга, предоставяна от пла-

тежната институция да ползва, тя да е надеждна и сигур-

на. Банките отдавна са осъзнали, че дигитализацията в

този бизнес налага промени, а ICT Media за 18-та поред-

на година ще бъде посредник за ефективен диалог между

финансовите институции и технологичните компании

това да се случи по-лесно и ефективно.

Дата:

14 април 2016г.

Организатори:

ICT Media и ISACA Sofia Chapter

Под егидата на:

Българска народна банка, Комисия за

финансов надзор

Партньори:

Асоциация на банките в България, Асоци-

ация на българските застрахователи, Българска асо-

циация на дружествата за допълнително пенсионно

осигуряване

Участници през 2015 г.:

230

10%

18%

28%

27%

17%

9%

14%

11%

66%

-

ICT MEDIA

I МЕDIА КIТ 2016

11

EVENTS.IDG.BG