Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 25 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 25 Next Page
Page Background EVENTS.IDG.BG

БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО

Е-УПРАВЛЕНИЕ

„ГОЛЕМИТЕ ПРОМЕНИ В

ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ“

17-то издание

В края на 2015г.станахме свидетели на про-

мени, предизвикани от необходимостта

развитието на е-управлението да бъде сти-

мулирано, инвестиционният климат и сре-

дата да бъдат подобрени и да бъдат оси-

гурени по-качествени административни

услуги на хората. Администрацията на Ми-

нистерски съвет съобщи за създаването

на Държавна агенция „Електронно управле-

ние“ (ДАЕУ) и на Държавно предприятие „Еди-

нен системен оператор“ (ДП ЕСО). Какви ще

бъдат ползите от създаването на новата

агенция, какво предстои пред е-управление-

то в страната ни през 2016-та, какви са

приоритетите и очакванията са само част

от въпросите, които ще засегне 17-ата кон-

ференция по електронно управление.

Дата:

10-11 март 2016г.

Организатори:

ICT Media

Традиционни партньори:

Министерство

на транспорта, информационните тех-

нологии и съобщенията (МТИТС), Нацио-

нално сдружение на общините в Републи-

ка България, Мрежа на асоциациите на

местните власти в Югоизточна Европа

(NALAS)

16-тото издание на конференцията пре-

мина под патронажа на Румяна Бъчваро-

ва, заместник министър-председател по

коалиционна политика и държавна админи-

страция на Република България

Участници през 2015 г.:

320

БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

„НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ –

ТЕНДЕНЦИИ, СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ“

11

-то

издание

Според Световната здравна организация и

европейската рамка за политики и страте-

гия за 21 век – Health 2020, цели в областта

на е-здравеопазването са да се постигне на-

предък в подобряване на здравето и благо-

състоянието на населението, намаляване на

неравнопоставеността, укрепване на пуб-

личното здравеопазване и осигуряване на

фокусиран върху човека модел в здравните

системи. Докъде стигна развитието на е-

здравеопазването в страната спрямо евро-

пейските и националните приоритети, как

се разви националната платформа за е-здра-

веопазване, какви са европейските политики

и стратегии за 2016-а, ще бъдат част от

въпросите, на които ще потърсим отговор

в рамките на 11-та национална конференция

по електронно здравеопазване.

Дата:

18 февруари 2016г.

Организатори:

ICT Media и Фондация „Елек-

тронно здравеопазване – България“

Традиционни партньори:

Парламентарна ко-

мисия по здравеопазването, Министерство

на здравеопазването, МТИТС, НЗОК, БЧК, БЛС

Участници през 2015 г.:

300

ICT MEDIA

I МЕDIА КIТ 2016

10

36%

17%

20%

16%

11%

21%

35%

10%

21%

1%

12%