Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 25 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 25 Next Page
Page Background

БР

06.2015

ОЙ 241

, 3.

г.• XXIVгод.

Цена0,90лв.

www.c

put

om

erworld.bg

ВОДЕЩИЯТНАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИКЗАИНФОРМАЦИОННИТЕХНОЛОГИИ

ТЕМ

АНАБРОЯ:

У

правление на

би

знес процеси

стр. 3-4

twitter.com/computerworldbg

êóëòåòíàÑîôèéñêèÿóíèâåð

-

ñèòåòçàíàé

-

ãîëÿìáðîéïðè

-

òóäåíòèèìíîãîäðóãè

.

âúçïèòàíèöèíîñÿò

ìåæäóíàðîäíè

úëãàðèÿ

.

Ïðåçïî

-

äèíèÒåîäîñèåâ

øàìïèîíè

ñîá

-

âà

-

åïð

å

ен ще заработи национален център по

-математически науки в Казанлък

MG

twitter.com/ciobg

юли 2015

ˁʰʧ˄ˀʻʽˁ˃

ÑÏÈÑÀÍÈÅÒÎ ÇÀ ÈÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÈ

Мениджмънт

4 горчивиистини, които

специалиститепоИТ сигурност

трябвадаприемат

43

Коментар

Сигурноствъвверигите

задоставкинаИКТ

26

юли 2015 цена 4 лв.

www.cio.bg

ʻ̡̨̛̛̬̭̦̣̬̭̖̌̌̌̏

Специаленраздел

„ИКТ за отбраната“

45-72

̛̛̛̦̥̣̖̦̙̖̯̌̌̍̀̔

ИЗДАНИЯ • КОНФЕРЕНЦИИ • ИНТЕРНЕТ

2016