“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  ариерна зона | Ќовини
13 фев
2017
 
 

ћќЌ с план за отстран€ване на проблемите в ќѕ Ќќ»–, установени от ≈ 

¬следствие на проблемите, установени при европейски€ одит на програмата през октомври 2016 г., парите по оперативна програма ДЌаука и образование за интелигентен растежФ (ќѕ Ќќ»–) са временно замразени.

3832 прочитани€

—лед полученото писмо от 10 февруари, в което ≈вропейската комиси€ (≈ ) критикува управлението и изпълнението на ќѕ „Ќаука и образование за интелигентен растеж“ (ќѕ Ќќ»–) вътре в ћинистерството на образованието и науката, ћќЌ предлага н€колко варианта за отстран€ване на проблемите, установени при европейски€ одит на програмата през октомври 2016 г. — предупредителното писмо от ≈  временно се спират междинните плащани€ по ќѕ Ќќ»–.

ћинистърът на образованието и науката проф. Ќиколай ƒенков. —нимка:  онстанца  адънкова

 ато основен проблем ≈  посочва липсата на €сно разделени организационни и контролни функции между звеното, което отпуска средства по програмата, звената, които получават пари по проекти, и звеното, което провер€ва изпълнението на проектите. ƒруги проблеми са не€сните критерии за сформиране на екипите за управление на проекти в ћќЌ, както и слабостите в оцен€ването на проектите и в организаци€та на проверките по т€х.

„«аедно с ≈  и съгласувано с екипа на вицепремиера по европейските фондове ние вече подготв€ме план за действие за разрешаване на тези проблеми в най-кратък срок. “р€бва да се има предвид обаче, че н€кои от решени€та ще изискват по-дълъг хоризонт от мандата на служебното правителство, независимо кой ще е следващи€т министър”, подчерта министърът на образованието и науката проф. Ќиколай ƒенков.

≈кипът на министър Ќиколай ƒенков предлага четири варианта за разделение на функциите в ћќЌ. ѕри първите два за ”правл€ващи€ орган на програмата – главна дирекци€ „—труктурни фондове и международни образователни програми“ в ћќЌ, отговар€ отделен заместник-министър. –ъководството на звената, които изпълн€ват проекти в ћќЌ, може или да се делегира на другите заместник-министри, които отговар€т за училищното образование, висшето образование и науката, или да се създаде отделно «вено за изпълнение на проектите на ћќЌ.

ќбсъждат се и други варианти за статута на ”правл€ващи€ орган на програмата. ¬ едини€ случай той би могъл да стане изпълнителна агенци€ в рамките на ћќЌ, директно подчинена на министъра на образованието и науката или на заместник-министър.

Ќе се изключва и възможността управлението на ќѕ Ќќ»– да излезе от структурата на ћќЌ и да се поеме от независима агенци€, пр€ко подчинена на министър-председател€. “ова, според министъра на образованието и науката проф. Ќиколай ƒенков, би означавало сериозно забав€не на много проекти и при възможност тр€бва да се избегне.

¬сички варианти ще бъдат внимателно анализирани, за да се избере най-подход€щи€т. —лед съгласуване с вицепремиера по европейските фондове ще се преговар€ с ≈  за намиране на приемливо решение.

ћќЌ ще допълни правилата за оцен€ване на проекти, за контрол по отчитане на разходите и за установ€ване и санкциониране на нередностите.

¬ ”правл€ващи€ орган на програмата ще бъдат привлечени опитни и признати експерти в областта на управлението на средства от ≈вропейски€ съюз. ѕериодично ще се провеждат тестове на служителите, които ще са ориентир за нивото на подготвеност и необходимостта от допълнителни обучени€.

Ќа Ѕългари€ ще бъде наложена финансова корекци€ заради проблемите, установени при одита, се казва още в писмото от ≈ .  ¬ него не е посочена конкретна сума на „глобата“. Ќейни€т точен размер ще бъде определен след преговори с ≈ .

‘инансовата корекци€ обаче не застрашава плащани€та по вече започнатите проекти, включително на европейските стипендии за студенти. —анкци€та ще бъде покрита от бюджета на ћќЌ.

ѕри бързо отстран€ване на проблемите н€ма да бъде засегнато също изпълнението на бъдещи проекти по ќѕ Ќќ»–. “акива са например проектите за изграждане на научни центрове, които се очаква да бъдат подадени до 28 февруари т.г.

≈  не критикува структурата и съдържанието на ќѕ Ќќ»–. “е са разработвани съвместно с представители на еврокомиси€та, одобрени са от не€ през февруари 2015 г. и оттогава не са промен€ни, подчерта още пред журналистите министър Ќиколай ƒенков.

Ѕюджетът на ќѕ Ќќ»– е 1,37 млрд. лв. “ой е разпределен в 4 приоритетни оси:

-       ѕќ 1 "Ќаучни изследвани€ и технологично развитие" - 560 млн. лв.

-       ѕќ 2 „ќбразование и учене през цели€ живот" - 504,6 млн. лв.

-       ѕќ 3 "ќбразователна среда за активно социално приобщаване" - 252 млн. лв.

-       ѕќ 4 „“ехническа помощ“ - 55 млн. лв.

ѕо приоритетна ос 1 са об€вени 2 процедури за безвъзмездна финансова помощ (Ѕ‘ѕ) за изграждане на ÷ентрове за върхови постижени€ и ÷ентрове за компетентност на общата стойност е 350 млн. лв.  райни€т срок за кандидатстване е 28.02.2017 г. Ќ€ма постъпили проекти и извършени плащани€.

ѕо приоритетна ос 2 са об€вени 9 процедури за набиране на проекти. ѕриключили са 8 процедури с одобрени проекти за 245 млн. лв. ќчаква се оценката на 41 проектни предложени€ по процедурата „ѕодкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“ за 6 млн. лв. »звършените плащани€ възлизат на малко над 30 млн. лв.

ѕо приоритетна ос 3 са проведени 4 процедури за набиране на проекти. —ключени са 103 договори на стойност 74 млн. лв. ѕредстои сключване на 16 договора за 6 млн. лв. »звършените плащани€ възлизат на 8 млн. лв.

ѕо приоритетна ос 4 договорени€т ресурс е 24 млн. лв., а извършените плащани€ - малко над 1 млн. лв.

–авносметката е, че в началото на третата година от програмни€ период сключените договори са едва 116 на обща стойност 324 млн. лв., което е 24% от бюджета.

"Ќе съм изненадан от констатациите и критични€ тон на писмото. “е са логично следствие от начина, по който беше управл€вана програмата през последната година. ќще през април миналата година предупредих публично, че пром€ната в подхода към оперативната програма ще доведе до проблеми. Ќе б€х чут. ¬същност това беше причината да подам оставка като заместник-министър в ћќЌ", за€ви в свое из€вление министър ƒенков още на 10 февруари.

¬ презентаци€та си министър ƒенков уточн€ва, че от 05.07.2016 до 24.10.2016 година министър ћеглена  унева е едновременно министър в ћќЌ и ръководител на управл€ващи€ орган на ќѕ Ќќ»–. „ѕрез този период се осъществ€ват дейности по 5 проекта, сключени с екипи от ћќЌ, които тр€бва да се одитират от ”ќ, оцен€ват се и се сключват още 2 нови проекта с екипи на ћќЌ, което е недопустимо съгласно правилата за използване на средства от европейските програми”, об€сн€ва се в документа.

—лед получаването на предупредителното писмо на ≈ , проф. ƒенков посочиу че насто€щи€т ръководител на управл€ващи€ орган на ќѕ Ќќ»– г-жа ÷ветана √ерджикова носи пр€ка отговорност за част от проблемите в програмата, затова поиска нейната оставка.—лайдшоу

HR на месеца

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

“ ѕет€  остова, старши бизнес партньор „„овешки ресурси“ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („„– на месеца“) през февруари. »нициативата се... ” вижте още »

IT сертификати