“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  ариерна зона | Ќовини
08 дек
2015
 
 

»—”Ќ 2020: адекватна система за управление на оперативните програми

ѕървоначално »—”Ќ 2020 обхваща ц€лостното управление, изпълнение, контрол на 8 от оперативните програми в Ѕългари€ - “ранспорт и транспортна инфраструктура; ќколна среда; –егиони в растеж; »новации и конкурентоспособност; Ќаука и образование за интелигентен растеж; –азвитие на човешките ресурси; ƒобро управление; ’рани и/или основно материално подпомагане.

5734 прочитани€

ќсновни дейности на организаци€та възложител

ƒирекци€ „—истеми за управление на средствата от ≈вропейски€ съюз“ (—”—≈—) в администраци€та на ћинистерски€ съвет осигур€ва развитието, управлението и поддръжката на информационните системи за управление и наблюдение на средствата от —труктурните инструменти на ≈— в –епублика Ѕългари€ (»—”Ќ) за програмните периоди 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. и изготв€ образци на документи, свързани с изпълнението на оперативните програми, използвани в системите. ѕри изпълнение на тези функции, дирекци€та предостав€ »“ услуги на всички лица, имащи отношение към управлението и контрола на средствата от ≈— и отговар€ за развитието на информационните системи за управление на средствата от ≈вропейски€ съюз, като гарантира т€хната наличност, надеждност и сигурност. “€ е част от ÷ентралното координационно звено, което осигур€ва хоризонталното взаимодействие между различните органи, ангажирани с усво€ването на ≈вропейските структурни и инвестиционни фондове в Ѕългари€.

¬изитка на »“ проекта

»ме на проекта: ќсигур€ване функционирането на »—”Ќ 2020

¬ъзложител: ƒирекци€ „—истеми за управление на средствата от ≈вропейски€ съюз” в јдминистраци€та на ћинистерски€ съвет

»зпълнител: ƒ««ƒ „»—”Ќ 2020”, включващ фирмите „јбати“ јƒ и „Ќю јй“ јƒ

—тартиране/приключване на проекта: 29.07.2014 – 30.10.2015 г.

Ѕюджет на проекта: 1 661 138,94 лева с ƒƒ—, финансиран по ќѕ „“ехническа помощ“.

 атегори€: Ќационални »“ проекти, реализирани в централната администраци€

ƒирекци€ —”—≈— направл€ва процеса по въвеждане и актуализиране на информаци€та в системите за управление на средствата от ≈—, като за целта изготв€ методически указани€, прави проверки за достоверността и навременното въвеждане на информаци€та в т€х, осигур€ва оперативната съвместимост между системите и с други информационни системи, използвани от административните структури на изпълнителната власт.

¬ сферата на управление на средствата от ≈— съществуват сродни организации, които са отговорни за функционирането на информационни системи с подобна насоченост – «вено »—ј  към ƒържавен фонд „«емеделие“ и √ƒ „”правление на териториалното сътрудничество“ към ћинистерство на регионалното развитие и благоустройството. «а разлика от посочените организации, дирекци€ —”—≈— се стреми не само да обезпечава функционирането на съответните информационни системи, но и спомага за оптимизаци€та и уеднакв€ването на процесите по управление оперативните програми. —ъщевременно дирекци€ —”—≈— изпълн€ва функци€та на звено за техническа поддръжка (Helpdesk) и оказва съдействие на потребителите на »—”Ќ и »—”Ќ 2020 при работа със системите на кандидати, бенефициенти, служители на управл€ващите органи, —ертифициращи€ орган, ќдитни€ орган и други.

Ѕизнес предизвикателства, довели до необходимостта от »“ проекта

—ъгласно европейското законодателство вс€ка държава-членка е необходимо да изпълни определени услови€, за да получи достъп до европейските структурни и инвестиционни фондове, които на европейско ниво са над 350 млрд. евро. ≈дно от тези услови€ е наличието на адекватни системи за управление и контрол, част от които е информационната система за управление, изпълнение, наблюдение и контрол на оперативните програми, финансирани от ≈—»‘. ‘ункциониращата система е съществено изискване и условие, без което оперативните програми не могат получават средства от ≈— за изпълн€ваните проекти.

¬торото условие в областта на информационните технологии, което вс€ка държава-членка следва да изпълни до 31.12.2015 г. съгласно –егламент (≈—) є 1303/2013 на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета от 17.12.2013 г. е да гарантира електронен обмен на информаци€ между всички актьори в процеса по управление на проектите и програмите – бенефициенти, управл€ващи органи, сертифициращ и одитен орган. –егламент 1303 от 2013 г. определ€ общоприложими разпоредби за ≈вропейски€ фонд за регионално развитие, ≈вропейски€ социален фонд,  охезионни€ фонд, ≈вропейски€ земеделски фонд за развитие на селските райони и ≈вропейски€ фонд за морско дело и рибарство, определ€ и общи разпоредби за ≈вропейски€ фонд за регионално развитие, ≈вропейски€ социален фонд,  охезионни€ фонд и ≈вропейски€ фонд за морско дело и рибарство.

¬ периода 2007-2013 средствата от европейските фондове са 9% от общите бюджетни разходи, но те допринас€т за 80% от публичните инвестиции. Ќетни€т ефект от прилагането на европейските фондове върху българската икономика за периода 2007-2013 г. е положителен. –еални€т Ѕ¬ѕ в кра€ на 2015 г. е с 10,1% по-висок отколкото в сценарий, в който Ѕългари€ не разполага с възможност да инвестира средства от фондовете. ≈фектите, оценени с макроикономически€ модел SIBILA, показват благопри€тно въздействие по отношение на конкурентоспособността на икономиката с кумулативното нарастване на обема на частните инвестиции с 32,8% към кра€ на 2015 г. спр€мо сценари€, в който европейските фондове отсъстват. Ќалице е положително нетно въздействие върху бизнес индикаторите на предпри€ти€та.  ъм кра€ на 2015 г. коефициентът на безработица в страната е с 6,2 процентни пункта по-нисък отколкото би бил без притока на европейски средства – това означава около 30% по-малко безработни лица, като в същото време бро€т на заетите нараства с 14,4% към кра€ на 2015 г. (близо 372 хил. повече заети лица).

јко за сегашни€ период липсва информационна система или т€ не отговар€ на изисквани€та на регламента, Ѕългари€ н€ма да получи достъп до над 8 млрд. евро за периода 2014-2020 г. и положителните ефекти от т€х за гражданите и бизнеса. «а Ѕългари€ това би означавало спад в икономическото развитие, увеличаване на безработицата и задълбочаване на регионалните различи€.

÷ели и конкретни задачи

ќбщата цел на проекта е „усъвършенстване на координаци€та, контрола, прилагането и оценката на —труктурните фондове и  охезионни€ фонд в Ѕългари€ в периода 2014-2020 г.“, като специфичните цели са:

 • ќсигур€ване функционирането на информационна система за управление и наблюдение на средствата от ≈— (»—”Ќ 2020), ко€то да бъде използвана през програмни€ период 2014-2020 г.;
 • ќсигур€ване спазване на изисквани€та на европейското и националното законодателство относно изисквани€та към информационните системи до 31.12.2015 г.

 онкретните задачи, които се изпълн€ват с реализаци€та на проекта, са:

 • облекчаване на административната тежест в процеса на кандидатстване по програми, финансирани от ≈—;
 • облекчаване на административната тежест в процеса на отчитане на проекти, финансирани от ≈—;
 • ускор€ване на процесите по оценка на проектни предложени€ и верификаци€ на искани€ за плащане от бенефициентите;
 • подобр€ване на публичността при разходване на средствата от ≈—;
 • намал€ване на разходите свързани с кандидатстване, отчитане, управление, наблюдение и контрол на средствата от ≈—;
 • оптимизаци€ на използваните ресурси – материални, финансови и човешки.

¬ рамките на изпълнение на проекта е следвана стандартната методологи€ за управление на проекти, като успешно б€ха преминати основните групи процеси: стартиране, планиране, изпълнение, наблюдение и контрол и приключване на проекта.

ѕостигнати са поставените задачи, като до 30.10.2015 г. са разработени и внедрени всички първоначално предвидени функционалности на »—”Ќ 2020. «а постигането на посочените цели са реализирани следните функционалности:

 • електронна комуникаци€ между бенефициент, управл€ващ орган, сертифициращ орган и одитен орган;
 • опростен и електронизиран процес на кандидатстване;
 • улеснено електронно отчитане с потребителско име и парола, без нужда от електронен подпис;
 • унифициран формул€р за кандидатстване, формул€р за бюджетна лини€, формул€р на »скане за плащане, формул€р на ‘инансов отчет, формул€р на “ехнически отчет и отчет за извършена работа на ниво служител (Timesheet);
 • въведена електронна оценка на проектни предложени€;
 • въведена електронна верификаци€ на подадени отчети;
 • реализиран интерактивен публичен модул с подобрена графична визуализаци€ и ежедневна актуализаци€;
 • съобразени са основните принципи, залегнали в –егламентите: 
 1. “Only once” Encoding Principle – веднъж въведени данни, да не се изискват отново; 
 2. Interoperability – данните, въведени в системата, да могат да се ползват от различни потребители в рамките на една оперативна програма; 
 3. Electronic Audit Trail – всички документи да са налични съобразно европейското и национално законодателство; 
 4. Data Integrity and Confidentiality – да се осигури сигурност при съхранението на данните от момента на т€хното генериране; 
 5. Sender Authentication – всеки потребител да може да бъде идентифициран съобразно ползваните от него потребителско име, парола и/или електронен подпис; 
 6. eStorage – осигур€ване на достатъчно пространство в системата за съхранение на всички налични данни. 

»“ решение

»нформационната система е уеб базирана. «а работа с не€ е необходимо единствено достъп до интернет, без да е нужно да се инсталира специален софтуер. ѕървоначално »—”Ќ 2020 обхваща ц€лостното управление, изпълнение, контрол на 8 от оперативните програми в Ѕългари€, а именно:

 • “ранспорт и транспортна инфраструктура;
 • ќколна среда;
 • –егиони в растеж;
 • »новации и конкурентоспособност;
 • Ќаука и образование за интелигентен растеж;
 • –азвитие на човешките ресурси;
 • ƒобро управление;
 • ’рани и/или основно материално подпомагане.

¬ хода на изпълнението на проекта беше взето решение, да се създаде възможност за включване при необходимост и на други програми, до толкова до колкото техните процеси съответстват на системата. ¬ момента, е предвидено разширението на системата, така че да обхване и ѕрограмата за морско дело и рибарство, а са получени и искани€ от други програми да използват разработените функционалности.

—истемата е разделена на н€колко компонента:

 • ¬ътрешна система – предназначена е за ÷ентралното координационно звено, всички ”правл€ващи органи, —ертифициращи€ орган, ќдитни€ орган. ѕотребителите от тези организации са над 1500. ѕосочени€т компонент обхваща пълни€ набор от функционалности за институциите, извършващи мониторинг и контрол на средствата от ≈—;

 • ≈лектронно кандидатстване – предназначена е за кандидати и консултантски организации и обхваща процеса по подготовка и подаване на проектно предложение, както и процеса по комуникаци€ с оценителната комиси€.  ъм насто€щи€ момент за периода от нейното създаване са регистрирани над 10 000 лица. ќчаква се т€хната бройка да нарасне значително, като това ще са всички централни и общински администрации (министерства, агенции, комисии, областни администрации, общини и други), компании и неправителствени организации на територи€та на страната, училища и лечебни заведени€;

 • ≈лектронно отчитане и комуникаци€ - предназначена е за бенефициенти, служители на бенефициента, консултантски организации и обхваща процеса по подготовка и подаване на отчетни документи, както и процеса по комуникаци€ на бенефициента с управл€ващи€ орган, сертифициращи€ орган и одитни€ орган. Ќаред с това в рамките на посочени€ компонент е разработена и функционалност, позвол€ваща на бенефициентите да об€в€ват по електронен път процедури за избор на изпълнители за поръчки, за които се изискват само оферта;

 • ѕубличен модул - поддържан на български и на английски език. “ой предостав€ ежедневно актуализирана информаци€ за постигнатите резултати. »нформаци€та се визуализира чрез интерактивни таблици и графики за изпълнението на програмите и об€вените поръчки за избор на изпълнител. —айтът на публични€ модул разполага и с мобилна верси€, което напълно отговар€ на потребностите на различните целеви групи (бенефициенти, консултанти, медии, представители на държавните институции и ≈вропейската комиси€) в динамична среда.

¬ рамките на процеса по планиране и изпълнение на проекта б€ха извършени консултации с всички заинтересованите страни и потенциални потребители на системата – кандидати, бенефициенти, ”правл€ващи органи, —ертифициращ орган, ќдитен орган. Ѕеше осъществено публично тестване на функционалностите за електронно кандидатстване, електронно отчитане и електронна комуникаци€, а при реализирането на всеки модул от вътрешната система се извършваше предварително тестване от страна на контролните органи, които ще използват съответните функционалности. ѕолучените препоръки и коментари б€ха отразени във финалната верси€ на системата.

» “ инфраструктура на системата

»—”Ќ е изградена върху централизирана структура и бази от данни. ƒостъпът на потребителите до системата е уеб базиран (чрез стандартен уеб браузер на потребителските работни станции). ѕонасто€щем системата е изградена на база на технологии на Microsoft (MS .NET, MS SQL, MS IIS). «а нови€ програмен период 2014 – 2020 г. е необходимо да се доразви€т съществуващите и да се въведат нови функционалности съобразно изисквани€та на ≈  за „»нформационната система за управление и наблюдение” на средствата от структурните инструменти на ≈— в Ѕългари€.

»зползваната хардуерна и софтуерна платформа за развитие на системата е посочена в долната таблица.

’ардуерна платформа

Intel – базирана

ќперационна система

Microsoft Windows 2012R2 Server, или по-високи версии;

Ѕаза данни

Microsoft SQL Server 2014 , или по-високи версии

—офтуерни технологии

ASP.NET технологии за работа в »нтернет, Microsoft .NET Framework 1.1, 2.0, 4.0, SOAP, Microsoft .NET Enterprise Services, Windows Workflow Foundation, XML, JSON, HTML и Microsoft Office, MS SQL Reporting Services, MS SQL Analysis Services.

ƒизайнът на системата е наложен от изисквани€ на системно и приложно ниво по отношение разработване, внедр€ване и обслужване на »“ услугата »—”Ќ 2020 и включва следните среди:

 • ѕродуктивна (работна) среда;

 • “естова среда;

 • —реда за обучение.

‘изическата архитектура на системата е представена в следната схема:

‘изическата архитектура на системата »—”Ќ 2020

 ато допълнение към ¬ътрешната система са създадени интерфейси с “ърговски€ регистър, Ѕ”Ћ—“ј“, ÷ентрални€ регистър на неправителствените организации в обществена полза и SAP. ѕредвижда се разработването на връзки и с други информационните системи.

 ак се ползва новата »“ система?

—читано от 30.10.2015 г. в експлоатаци€ е въведен пълни€т набор от функционалности на »—”Ќ 2020. ¬ъпреки факта, че »—”Ќ 2020 представл€ва нова информационна система и потребителите н€мат все още натрупан опит, масово са налице положителните коментари за нейното функциониране. ѕървите отзиви от различни групи потребители €вно показват, че реализираните функционалности подпомагат и улесн€ват работата различните заинтересовани страни:

„ѕоследни€т ден на кандидатстване никога не е преминавал толкова спокойно, без опашки и без изнервени хора“, коментира служител от ”ќ на ќѕ» .

„ћного улесн€ва кандидатстването. ¬ече редовно ще подавам проектни предложени€, без да се натоварвам с излишна бюрократщина“, за€в€ва кандидат по процедура на ќѕ –„–.

„»зключително съм доволна. ѕроцесът на оценка на проекти, никога не е бил толкова лесен“, сподел€ оценител в оценителна комиси€.

„Ѕлагодар€ за бързата реакци€ и съдействието! ѕоздравлени€ за чудесното функциониране на системата“, казва кандидат по процедура на ќѕ –„–.

„»скрени благодарности за бързи€ и изчерпателен отговор! –адваме се, че освен добра софтуерна система, ко€то улесн€ва процеса по кандидатстване, можем да разчитаме и на добра и своевременна обратна връзка!“, коментира кандидат по процедура на ќѕ –„–.

 ак се промениха бизнес процесите в организаци€та?

»—”Ќ 2020 не е просто система, създадена във връзка с изисквани€та на ≈— за електронен обмен на информаци€та, свързана с усво€ването на средствата от фондовете на ≈— за програмен период 2014-2020. ќще в процеса на разработване на системата т€ се превърна в ключов инструмент за оптимизиране на процесите по управление на средствата от ≈— и намал€ване на административната тежест за всички участници в процеса.

„рез разработването и въвеждането на нови функционалности и надграждане на съществуващи е изградена среда, ко€то да подпомага и улесн€ва всички участници в управлението на европейски средства, като се уеднакв€ват основните работни процеси на отделните управл€ващи органи, стандартизират се основните използвани документи и се въвежда използването на структурирани данни, които се наслед€ват автоматично в различни етапи от проектни€ цикъл. —истемата осигур€ва електронна комуникаци€ между различните страни и автоматичен обмен на информаци€ с други електронни регистри в страната.

¬сичко това създават реални предпоставки за значително намал€ване на административната тежест за всички участници в процеса по усво€ване на средствата от ≈—, минимизиране на хартиени€ документооборот, съкращаване на времето за обработване на информаци€та и гарантиране на публичност и прозрачност при усво€ване на средствата.

Eфект от »“ решението

Ќовото »“ решение значително подобр€ва ефективността на работата на заинтересованите страни. —истемата е достъпна 24 часа, 7 дни в седмицата. “€ е гъвкава и удобна за ползване, като за работа с »—”Ќ 2020 не са необходими специални знани€ и умени€ в областта на информационните технологии. ќсновни€т принцип, върху който е изградена системата, е непосредствена работа и въвеждане на информаци€та при генерирането й, без да се налага нейното повторно въвеждане от други участници. √ол€ма част от данните в »—”Ќ 2020 се въвеждат в структуриран вид, което улесн€ва т€хно използване при извършването на анализи и взимането на информирани управленски решени€.

¬ системата са създадени контроли, които сигнализират за липса или некоректност на въведената информаци€, което води до намал€ване на отпадналите проектни предложени€ на първи€ етап на оценката. ќт друга страна, системата не позвол€ва да се манипулират данните, като нито една информаци€, въведена в не€, не може да се изтрие. «а да € редактира или скрие, е необходимо потребител€т да въведе основанието за това, запазва се одитна следа за извършеното действие, което намал€ва нередностите и измамите и съответно повишава доверието в институциите. ¬сички действи€ се записват и в случай на необходимост може да се изведе информаци€ кое лице какво действи€ е извършвало в системата.

¬ъвеждането на електронно кандидатстване, електронна оценка и електронно отчитане вод€т до оптимизаци€ на ангажираните с тези действи€ човешки и финансови ресурси за транспортни разходи, административни разходи и експертно време.

ќт май 2015 г. до 3 декември 2015 г., използвайки »—”Ќ 2020 са подадени 5476 проектни предложени€. ѕо н€кои процедури само за един ден са подадени над 700 проекта. ƒо този момент през процеса на оценка са преминали над 1000 проекта. »звършен анализ показва, че само в рамките на процеса на кандидатстване са спестени следните ресурси:

 • ќколо 130 дървета;
 • Ќад 130 000 литра вода;
 • Ќад 55 000 kW/часа електричество;
 • Ќад 115 барела нефт;
 • 7,45 тона въглеродни емисии;
 • Ќад 520 кг отпадъци;
 • –абота на служители на ”правл€ващите органи – над 1000 човекодни;
 • Ќад 100 кв.м. архивна площ.

«а периода са об€вени 95 процедури за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ, а близо 11 000 са регистрираните потребители за електронно кандидатстване. —тандартизирани са формул€рите за кандидатстване и те имат един и същи изглед, независимо от оперативната програма, за ко€то се отнас€т.

»звършен предварителен независим анализ на различните варианти за развитието на системата показва, че при извършени инвестиционни разходи в размер на 1.7 млн. лева и при възприета дисконтова норма от 5%, инвестици€та ще бъде възстановени още на първата година от функционирането на системата в оптимизиран вид, а за периода 2015-2019 г. ползите ще възлизат на над 13 млн. лева или финансовите ползи за периода ще бъдат близо 10 млн. лева. ¬ този случай, възвръщаемостта на инвестициите (ROI) само за първата година възлиза на около 250%, а за 5 годишен период показател€т се повишава до 600%. ѕри изчисл€ването на посочените ползи се взимат предвид единствено финансово измерими показатели, включващи разходи за консумативи и куриерски услуги, без да се взимат предвид разходите за труд, спестено време и екологичните ползи.

ѕотенциал за развитие

»нформационната система има модулна структура, което позвол€ва нейното своевременно надграждане. ѕланира се системата да бъде текущо доразвивана и подобр€вана като основни насоки при тази оптимизаци€ са:

 • »зграждане на ц€лостна система за управление на бизнес процесите;
 • —ъкращаване на необходимото време за извършване на определени процеси;
 • ѕодобр€ване на потребителски€ интерфейс на »—”Ќ 2020 за улесн€ване на потребителите на системата;
 • ѕодобр€ване на публичността при управление на средствата от ≈—;
 • ѕодобр€ване на аналитичните и прогностични функции на »—”Ќ 2020;
 • јвтоматизирано използване на информаци€та и данните налични в други публични регистри и бази данни;
 • ѕредостав€не на отворени данни в реално време.

»—”Ќ 2020 е широкообхватна управленска информационна система в областта на усво€ване на средствата от ≈—, ко€то може да бъде използвана като успешен пример за други присъедин€ващи се държави и/или кандидати за членство в ≈вропейски€ съюз. ќт мултипликационна гледна точка системата може да бъде използвана с минимални допълнителни настройки от държавни и общински институции при управлението на разпределени€ им публичен ресурс и при управлението на този ресурс на проектен принцип. ¬ системата са заложени основните процеси свързани с управлението на проекти, което позвол€ва употребата и́ не само за всички програми, финансирани от ≈—, но и за управлението на проекти с публично финансиране. ѕо този начин ще се гарантира прозрачността и качеството на изпълн€ваните от съответната организаци€ проекти.—лайдшоу

HR на месеца

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

“ ѕет€  остова, старши бизнес партньор „„овешки ресурси“ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („„– на месеца“) през февруари. »нициативата се... ” вижте още »

IT сертификати