“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  ариерна зона | Ќовини
12 юни
2013
 
 

инж. јл. Ћазаров: ќбщините масово ще използват √»— до н€колко години

јдминистрациите не тр€бва да забрав€т, че критичен фактор за успеха на всеки √»— проект е поддръжката на геопространствените данни актуални, а за това има нужда от план за действие и предвидени ресурси

5507 прочитани€

“ихомир »ванов

√еографските информационни системи (√»—) стават все по-важен елемент от технологични€, управленски€ и експлоатационни€ пейзаж на градската среда в Ѕългари€. Ќови и нови успешни внедр€вани€ на √»— се осъществ€ват в областни и общински администрации, ¬и  дружества, електроразпределителни компании и др. јдминистрациите най-често се сблъскват с редица проблеми, свързани с актуална информаци€ за вода, почва, енерги€, застро€ване, задръствани€ и т. н., а липсата на информационна система, ко€то да обхваща тези данни може да се окаже сериозен проблем. —поред инж. јлександър Ћазаров, изпълнителен директор на јгенци€та по геодези€, картографи€ и кадастър, общинските администрации все повече осъзнават, че могат да намер€т лек за всички тези трудности в лицето на √»— и това съзр€ване в начина на мислене ще доведе до масовото внедр€ване и развитие на такива системи. “ова за€ви той на 6 юни по време на онлайн дискуси€та „»нтелигентно проектиране на градската среда (CAD и GIS системи)”, организирана от технологични€ сайт IDG.BG със съдействието на ESRI Bulgaria (≈—–» Ѕългари€) и Hewlett-Packard Bulgaria (’юлет-ѕакард Ѕългари€) и с помощта на —ъюза на архитектите в Ѕългари€ (—јЅ) като организационен партньор.

„¬недр€ването на √»— за териториалното устройство е нещо, което предстои да се случи за всички общини в Ѕългари€ – прогнозира инж. Ћазаров. – ¬ момента има определен брой органи за местно самоуправление, където такива решени€ вече съществуват, но в по-гол€мата част от общините този процес предстои.“

ќсновна пречка пред масовото внедр€ване на √»— в общините

е липсата на дигитализирани регулационни и общи устройствени планове, според него. „“ова е нещо, в което се предполага, че общините сами ще инвестират и ще използват пари от своите бюджети, но практиката показва, че те р€дко имат заделени пари за такова нещо и в един период от време разчитаха на ќперативна програма „јдминистративен капацитет“ (ќѕј ) за решаване на такива свои задачи“, каза той.

ƒруга важна бариера пред масовата употреба на √»— в общините е липсата на изрични разпоредби в «акона за устройство на територи€та («”“) за начина на поддържане на регулационните планове, добави инж. Ћазаров. „ѕреди 12-13 г., когато беше приет «аконът за кадастъра, в него беше включен текст, че кадастралната карта се поддържа и създава в цифров вид. “ова е нещо, което за съжаление го н€ма в «”““, коментира той, като добави, че по-гол€мата пречка все пак е липсата на средства.

“ака или иначе обаче в момента се наблюдава пром€на в начина на мислене на общинските администрации и т€ постепено набира инерци€, см€та инж. Ћазаров, затова и очаква в следващите години масово да започнат процеси в областта на изграждането и внедр€ването на √»—.

— коментар по темата се включи ћиглена  узманова, експерт „Ѕизнес развитие“ в ≈—–» Ѕългари€. “€ добави, че според наблюдени€та на компани€та администрациите основно се движат от нормативните и законови изисквани€, които им се налагат от евродирективи за прилагането на √»— или за отчитането на дейности, за които √»— помага. ¬ частни€ сектор пък √»— все повече се използват за оптимизаци€ на бизнес процеси, но такова желание все по-често се забел€зва и при администрациите, допълни т€.

„ ато технологична компани€, внедр€ваща географски информационни системи, много ни се иска да см€таме, че общините, освен желание и вол€ за цифровизаци€ на своите планове и за въвеждане на √»— за териториалното устройство, имат разбирането, че технологиите могат да им помогнат и в по-доброто управление, координаци€ и комуникаци€, когато става дума за териториално устройство. √»— може да бъде една платформа за комуникаци€ и с гражданите, и между различните изпълнители на поръчки, свързани с устройството на територи€та, и см€там, че това може да е от изключителна полза за администраци€та“, каза още ћиглена  узманова.

— конкретен пример от личната си практика в темата участие взе и Ќадежда ѕеткова, заместник-кмет на ќбщина град ƒобрич с ресор „»кономическо развитие и европейски фондове“, където преди н€колко години бе внедрена географска информационна система със значителен обхват. „ѕреди около 5 г. установихме, че би било полезно да имаме точна информаци€ най-вече за подземната инфраструктура, ко€то е обект на интервенции почти ежедневно, имайки предвид това, че вс€ко едно от експлоатационните дружества прави н€какви дейности и инвестиции в сво€та мрежа“, сподели т€. —лед осъзнаването на тази необходимост общината пристъпи към внедр€ването на √»— с помощта на ≈—–» Ѕългари€.

√еографската информационна система на ƒобрич е базирана на данни, получени чрез геодезично заснемане на територи€та на цели€ град с площ 1401 хектара. «аснети са над 250 бро€ точки от работната геодезическа основа и 1100 км подземни проводи и съоръжени€, включващи телекомуникационната мрежа, уличното осветление и тролейбусната мрежа, както и водопроводната, канализационната, слаботоковата, силнотоковата и газопроводната мрежа. ƒанните са цифровизирани и обработени с цел изработване на специализирана кадастрална карта и регистри на подземни проводи и съоръжени€ към т€х.

„Ќа този етап основно работим с ¬и  ƒобрич. — другите също, но с т€х постепено се нагаждаме и свикваме с това, че съвместно тр€бва да управл€ваме подземната (и не само) мрежа от съоръжени€ и проводи. — т€х се опитваме да постигнем синхрон по отношение на ремонта на тези мрежи и съоръжени€ и да осигурим информаци€ на абсолютно всички заинтересовани страни.  олегите вече ежедневно ползват данни от системата, включително когато тр€бва да представ€т информаци€ пред потенциални инвеститори, които имат интерес към дейности на територи€та на общината. «атова сме€ да твърд€, че изпълнихме един успешен проект“, разказа Ќадежда ѕеткова.

≈дин от важните въпроси, на които ќбщина град ƒобрич е тр€бвало да намери подход€щ отговор, за да бъде проектът успешен и в перспектива, е бил

поддръжката и управлението на данните в системата,

сподели заместник-кметът. „≈дна от трудностите беше как да поддържаме тези данни. —ключихме споразумение с експлоатационните дружества при вс€ка пром€на в мрежата и при вс€ко разрешително за строителство и въвеждане в експлоатаци€ данните да идват при нас. јдминистрирането на тази информаци€ се случва при нас с помощта на нашите експерти. “ива е нещо, което тр€бваше да уточним, защото в началото вс€ка компани€ искаше да може да пипа вътре и да прави редакции“, об€сни т€.

»нж. Ћазаров обърна внимание, че има немалко случаи, в които една географска информационна система е изградена в дадена община, но данните не се поддържат, всеки ден остар€ват и обществото в крайна сметка престава да има полза от направената от общината инвестици€. „¬ тази връзка считам, че наистина е важен моделът, който вс€ка администраци€ си избере както за поддръжка на софтуера, така и на данните, с които оперира. ћного често се оказва, че стойността на поддръжката на данните в рамките на 2-3 г. достига стойността на самата √»—, защото тази дейност никак не е евтина“, каза той.

ћиглена  узманова отбел€за, че при внедр€ването на географска информационна система, инструментите, които се предостав€т на потребителите за въвеждане на данни и за т€хната поддръжка, тр€бва да са възможно най-лесни и интуитивни за употреба. —ъщо така е препоръчително процесът по администриране на данните в системата да бъде максимално автоматизиран.

»зползването на √»— с мобилни възможности

в гол€ма степен улесн€ва въвеждането и поддържането на актуални данни, каза още ћиглена  узманова, като добави, че най-гол€м е ефектът от комбиниране на настолни, мобилни и уеб-базирани √»— инструменти. „ћного от организациите имат служители с теренна работа, където са много полезни мобилните приложени€, а информаци€та, ко€то се връща от т€х към динамичната база данни е хубаво да бъде достъпна в ц€лата организаци€ чрез уеб приложени€. ¬ никакъв случай обаче не можем да твърдим, че настолните √»— замират, дори напротив. ¬ платформата на ESRI настолните √»— се развиват с множество нови и все по-комплексни функции и възможности за вс€какви видове анализи, включително 3D“, коментира т€.

ƒопълнителна стойност създава и целенасоченото обогат€ване на √»— с нови възможности. „¬ ќбщина √аброво, където бе внедрена географска информационна система по ќѕј , със собствени средства и капацитет доразвиха системата и € надградиха във връзка с ¬и  и с кризисната ситуаци€ при т€х преди н€колко месеца – даде пример ћиглена  узманова. – “ака че, след като една такава система бъде внедрена, потребителите осъзнават ползите й и за много допълнителни приложени€. ѕо този начин постигат и много по-висока възвръщаемост на вече направените инвестиции.“

Ќадежда ѕеткова подчерта, че за да има такова развитие, са необходими кадри, тъй като матери€та е много по-специфична. —ъщо така за общините са от гол€мо значение и контактите и добрата съвместна работа с всички заинтересовани от √»— организации, за да може наличната информаци€ да се употреб€ва правилно и качествено.—лайдшоу

HR на месеца

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

“ ѕет€  остова, старши бизнес партньор „„овешки ресурси“ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („„– на месеца“) през февруари. »нициативата се... ” вижте още »

IT сертификати