“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  ариерна зона | Ќовини
01 фев
2019
 
 

—толичното 20. »ќ” У “одор ћинковУ внедри интерактивна класна ста€ на Huawei

ќт 2018 г. училището работи по системата за Д»нтелигентно образованиеУ на Huawei.

1823 прочитани€

ќт 2018 г. столичното 20. иновативно основно училище (»ќ”) ““одор ћинков“ работи по системата за „»нтелигентно образование“ на Huawei. ќбразователната платформа предостав€ огромни възможности за разнообраз€ване на учебно-възпитателни€ процес, съществен елемент от неговото усъвършенстване.

ѕрез март 2018 г. с подкрепата на ћинистерството на образованието на Ѕългари€ Huawei започна да си сътрудничи с училището, като предостави оборудване за интерактивна класна ста€. ”чителите и учениците са изключително доволни от нови€ начин на обучение с помощта на Huawei Technologies Ѕългари€ и се радват на модерен начин на образование.

Huawei се стреми да помага на предприемчивите млади хора, които имат стремеж за развитие на собствени€ си потенциал. ¬ тази връзка Huawei отчита нуждата от развитие на образованието, за да бъдат учащите се в Ѕългари€ конкурентни на своите връстници в останалата част от ≈вропа, јзи€ и јмерика, като предлага ц€лостни системи за обучение и подпомагане на образователните и обучителни процеси. „рез интерактивно обучение и дигитален мениджмънт, както и облачната платформа на Huawei, компани€та повишава интереса на учениците и ефективността на обучението. Huawei Smart Education промен€ формата на обучение от традиционната „учител-ученик" към такава, в ко€то ученикът сам разпредел€ задължени€та си“, об€сн€ват от Huawei Technologies Ѕългари€.

»нтелигентното образование в часовете по „»стори€ и цивилизац舓

„—истемата за „интелигентно образование" на Huawei не само значително улесн€ва преподаването в часовете по “»стори€ и цивилизаци€”, но и предостав€ огромни възможности за разнообраз€ването на учебно-възпитателни€ процес като съществен елемент от неговото усъвършенстване“, коментира преподавател от 20. »ќ” „“.ћинков“. —поред не€, електронната дъска сама по себе си дава възможност да бъдат използвани огромното количество исторически карти, качени в различни интернет сайтове. „«а разлика от хартиените, веднъж възпроизведени на електронното устройство, по т€х може да се чертае. “ова е много полезно не само в процеса на об€снение от страна на учител€, но позвол€ва да се измисл€т различни по съдържание упражнени€.“

”ченикът може например да гледа историческата карта в лични€ си електронен атлас и да нанесе даденото историческо събитие или историческа държавна граница на географската карта, възпроизведена на електронни€ носител. „ѕо този начин ученикът не само ще развие умението да борави самосто€телно с наличните му исторически карти, но и ще може да постав€ исторически обекти, събити€ и граници върху съвременните политически и дори пътни карти. “ой ще се развива умението за пространствено ориентиране в истори€та“, коментира преподавател€т.

»нтерактивното обучение по чужд език

„»зползването на нови интерактивни технологии в обучението по чужд език е един от най-важните аспекти на усъвършенстването и оптимизаци€та на процеса, допълва √ал€ ’ристова, старши учител по немски език в 20. »ќ” „“одор ћинков“. »зползването на Smart класната ста€ на Huawei позвол€ва обучението по чужди езици да се индивидуализира“, об€сн€ва т€.

„ќсновната цел на обучението по чужд език в съвременното училище е развиването на личността на учащи€ се, об€сн€ва ’ристова. - “ой тр€бва да може да използва езика като средство за общуване в диалога на културите, да участва в интеркултурната комуникаци€ на изучавани€ език, да може самосто€телно да се усъвършенства в овлад€ваната от него речева дейност, да използва езика за формиране и развитие на професионалните си интереси, компетенции и реализаци€, за удовлетвор€ване на личните си очаквани€.“

√ал€ ’ристова коментира, че в образователната система като ц€ло и в чуждоезиковото обучение в частност навлизат нови технологии, които са призвани да усъвършенстват и интензифицират учебни€ процес.

„¬ педагогиката традиционно се използват н€колко модела на обучение:

  • пасивен – при него ученикът играе рол€та на „обект"“ на обучението (само слуша и гледа);

  • активен - ученикът е „субект“ на обучението, като работи самосто€телно и изпълн€ва творчески задачи;

  • интерактивен - процесът на обучението протича в услови€та на посто€нно активно взаимодействие на всички учащи се. ”чащи€т се и преподавател€т са равноправни субекти на учебни€ процес.

„¬ педагогическата наука терминът „интерактивен" се разбира като inter - “между” и act - “действам, прав€”. »нтерактивните методи са методи, които позвол€ват на учащите се по време на учебни€ процес да взаимодействат помежду си, интерактивното обучение е обучение, което се провежда на основата на взаимодействието между педагога и учащите се и между самите учащи се. ”чител€т често е само в рол€та на организатор на дейността, лидер на групата, този, който създава услови€ за инициативата на учащите се“, допълва √ал€ ’ристова.

„»нтерактивното обучение е не само широко взаимодействие на учащите се с преподавател€, но и между самите учащи се, като в процеса на обучение доминираща е активността на обучаваните. «аедно с новите знани€ учител€т направл€ва учащите се към ново, самосто€телно търсене, неговата активност отстъпва м€сто на активността на учащите се. —ъвместната дейност на учащите се в процеса на познанието, на усво€ването на учебни€ материал означава, че всеки има собствен, индивидуален принос в обм€ната на знани€, идеи, начини на работа. ¬сичко това протича в атмосфера на доброжелателност и взаимна подкрепа, което позвол€ва не само да се усвои новото, но развива и самата познавателна дейност“, коментира старши учител€т по немски език в 20. »ќ” „“одор ћинков“.

“ехнологична база

„≈лектронната дъска може да се използва и за възпроизвеждане на различни електронни ресурси, например 3D възстановки на исторически обекти, определени кратки филмчета и компютърни анимации. “ези методи за онаглед€ване са доказано ефективни при учениците от 5-и и 6-и клас, об€сн€ва преподавател€т по „»стори€ и цивилизации“ в 20. »ќ”. - ¬ комбинаци€ с таблетите системата предостав€ още повече възможности. Ќаличието на такава система във вс€ка ста€ би позволило на учениците да не нос€т учебници в час, тъй като електронни€т вариант на учебника може да се възпроизведе на електронната дъска и оттам да се изпрати определена страница на всеки ученик. ”чител€т може да подчертава определени части от текста и това се отраз€ва веднага на конкретни€ таблет пред ученика. ѕо този начин хартиени€т вариант на учебника ще бъде използван само у дома.“

—поред не€ таблетите могат да бъдат използвани и за разнообразни упражнени€ в час, н€кои от които ще бъдат ориентирани към развиване на умението да се търси информаци€ от ученика в интернет. ”чител€т, от сво€ страна, може да използва електронната дъска, за да запознава учениците с определени материални източници, да им дава да анализират картинки и археологически обекти.

„–еално възможностите са почти неограничени. Ќаличието на дъската позвол€ва на учител€ да реагира веднага, щом в хода на обучителни€ процес му дойде иде€, ко€то да спомогне неговата работа и ко€то не е предвидена в предварителни€ план за урока“, коментира преподавател€т.

√ал€ ’ристова допълва, че „урочната дейност в смарт класната ста€ на Huawei предполага организаци€ и развиване на диалогово общуване, което води до взаимно разбиране, взаимодействие, до съвместно решение на общи, значими за всеки участник задачи. “ази технологи€ изключва както доминирането на един от участниците, така и на една от идеите, на едно от мнени€та над другите. ¬ хода на такова обучение учащите се учат да мисл€т критически, да решават сложни проблеми на основата на анализ на обсто€телствата и на съответната информаци€, да претегл€т алтернативните мнени€, да приемат обмислени решени€, да участват в дискусии, да общуват с околните“, об€сн€ва ’ристова.

ѕрез октомври 2018 г. в Ќƒ  Huawei направи демонстраци€ и директна връзка с училището, като преподавателите споделиха положителните резултати от сътрудничеството.

ѕланирано развитие

Ќаличната технологическа база в училището би спомогнала и за успешно реализиране на планираната реформа за прехвърл€нето на част от училищната документаци€ в електронен вариант. Ќаличието на учителски таблет във вс€ка ста€ би спомогнало да се попълни електронни€ дневник още в час и по този начин родителите биха получили информаци€ за прогреса на своите деца на практика в реално време. –еализирането на проекта ще реши проблемите с частично липсващата в материално-техническа база, необходима за реално обнов€ване и модернизиране на училищното образование.—лайдшоу

HR на месеца

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

“ ѕет€  остова, старши бизнес партньор „„овешки ресурси“ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („„– на месеца“) през февруари. »нициативата се... ” вижте още »

IT сертификати