“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  ариерна зона | —ъвети
22 мар
2010
 
 

» HRMS се ориентират към гъвкавост и комплексност

5376 прочитани€
 онцепци€та за управление на човешките ресурси (”„–) е създадена още в средата на 80-те години на 20 век.  акто са написали ƒейвид ”лрих и ƒейл Ћейк в книгата си „ќрганизационна ефективност“ от 1990 г., “системата на ”„– може да бъде източник на организационни способности, позвол€ващи на фирмата да се учи и да реализира нови възможности”.

 онстанца √ригорова
—поред —ветла —тоева, председател на ”— на Ѕј”–„–, осъзнато предизвикателство пред професионалистите в сферата на човешките ресурси е да промен€т рол€та си в компаниите и от администратори да се превърнат в стратегически партньори на бизнеса. ћениджърското мислене еволюира все повече към оцен€ването на човешки€ фактор като дългосрочен капитал на компани€та и като фактор за постигане на организационните цели. »менно хората са най-важни€ ресурс на компаниите и помагат за осигур€ването на трайни резултати, икономическа стабилност и конкурентни предимства на организаци€та в бранша, в който оперира. “ърговските организации функционират с цел създаването на печалби. ¬ този смисъл концепци€та „да направиш повече с по-малко“ беше особено валидна във вихъра на икономическата бур€, като най-потърпевши от натиска за привличане на приходите б€ха линейните и оперативните мениджъри.  акто концепци€та за ”„– е качествено нова парадигма на управлението на хората, така и информационните системи и решени€ помагат с иновативни модели в ежедневната работа на ръководителите на човешки€ капитал. “ук на помощ идват информационните системи за управление на човешките ресурси (»—”„– или HRMS).


Ќови тенденции на пазара на HRMS
„“енденци€та от последните н€колко години е да се търс€т не просто системи за администриране и изчисление на възнаграждени€та, а управленски системи. “ова са системи, които управл€ват процеси и процедури и подпомагат вземането на управленски решен舓, твърди ѕетър  оцев, директор „ћаркетинг и развитие на продукти и услуги за ”„–“ в “ехноЋогика. “ака например, в системата за ”„– HeRMeS, ко€то “ехноЋогика разработва, основен приоритет е автоматизирането на управленските процеси в организаци€та. „“ърс€т се процеси във все повече области и за това и ние разшир€ваме непрекъснато възможностите на системата. Ќай-новата й възможност е за определ€не и управление на възнаграждени€ на търговци, хора, които получават комисионни и други видове гъвкаво заплащане. ќсвен това, през Self service модулите служителите могат да след€т как изпълн€ват различните показатели (квоти, точки, обеми, групи клиенти и.т.н.) и на базата на постигнатите резултати, какво ще получат като възнагражден舓, об€сни  оцев. —поред специалиста, решението има не само икономически ефект - обвързване на заплащането с постигнатите резултати, но и мотивиращ ефект, защото служителите виждат какво са постигнали, какво ще получат и се стимулират за още по-високи резултати. ”правител€т на AS Systems Ќисим ћеламед изтъква като нови тенденции насистемите за ”„– въвеждането на нови възможности.  омпани€та е разработчик на ATLAS ERP - скалируемо интегрирано решение за контрол над планирането и управлението на всички части от бизнес процеси в организаци€та, което съдържа и модул за “–« и ”правление на персонала. — оглед на развитието на пазара, компани€та е въвела възможност за анализ на разходите за персонала индивидуално, по поделени€, при участие в определени задачи и по други показатели, както и опци€ за самосто€телно дефиниране на такива показатели в сво€ HRMS модул.  акто и при HeRMeS, ATLAS също се е ориентирал към изчисление на индивидуална работна заплата, бонуси и други доплащани€, свързани с производствените или търговски резултати. —офтуерът дава възможност и за създаване на различни видове графици на работа и следене на т€хното спазване, както и за гъвкаво управление на персонала посредством динамичното му пренасочване от един производствен или търговски обект към друг. ƒруга опци€ на системата се израз€ва в планирането на персонала за бъдещи периоди съобразно сключени договори. —поред √еорги ѕенев, управител на Bora Solutions, клиентите на дружеството избират и внедр€ват системата за управление на човешки ресурси, част от ERP системата BORA Business Solution. ““ова позвол€ва постигане на пълна интеграци€ и управл€емост на всички ресурси централизирано. ¬се повече клиентите имат за цел внедр€ване и използване на една управленска информационна система, ко€то да обхване всички фирмени дейности и ресурси“, изтъкна ѕенев.

ѕоложителни прогнози
—поред Ќисим ћеламед по време на икономическата криза за известен период търсенето се е променило към системи с по-малко възможности и струващи по-евтино. „ ъм т€х обаче не се постав€ха по-сериозни изисквани€ от калкулаци€та на временни служители и връзка със съответни институции. ћного фирми започват да разбират ползата от гъвкавото управление на персонала и насочват интереса си към системи с по големи възможности, които да се част от единна ERP система”, категоричен е ръководител€т на AS Systems. ѕрез 2010 г. √еорги ѕенев прогнозира ръст на ERP системите като ц€ло, което включва и HRMS. Ќай-оптимистично за бъдещето на пазара на системи за ”„– е настроен ѕетър  оцев. „–ъстът вече е факт и той се забел€зва още от кра€ на 2009 година“, за€ви специалистът.

HRMS и малки€ и среден бизнес
ѕроизводителите на »—”„– винаги са били ориентирани към малки€ и среден бизнес, но гол€ма част от производителите реализират това като просто предлагат ограничен брой функции, твърди Ќисим ћеламед. ѕо думите му, по-правилен подход е предлагането на относително стандартизирани решени€ с възможност за бързо и лесно решаване на гол€м брой задачи, свързани с изготв€не на различни документи и автоматизиране на всички дейности по управление на персонала. „Ќезависимо от големината на бизнеса, вс€ка компани€ управл€ва човешките ресурси.  ато вариант за микро и малки компании се предлага възможността за използуване на софтуера като услуга-под наем (Software-as-a-Service). ѕри този вариант фирмата–потребител не инвестира в покупка на софтуер, както на Microsoft, така и ERP, а го ползува под наем – на месечен абонаментен принцип“, посочи управител€т на Bora Solutions √еорги ѕенев. ѕетър  оцев от “ехноЋогика счита, че за вс€ка група компании се предлагат съответните подход€щи решени€.

ќсновни „купувачи“ и потребители на HRMS през 2010 г.

ћнени€та на специалистите са единни – всички сектори ще са активни ползватели и внедрители на информационни системи за ”„–. „Ќе бих казал, че има определени сектори, за които такива системи са по-полезни. јко една компани€ иска да развива бизнеса си и да бъде успешна на пазара то т€ тр€бва да управл€ва ефективно сво€ основен ресурс – човешки€. “ова не е възможно да се осъществи без съвременна управленска информационна система“, уверен е ѕетър  оцев от “ехноЋогика. √еорги ѕенев от Bora Solutions също твърди, че на вс€ка компани€ се налага да използва HRMS, следователно е излишно да се говори за конкретни сектори. —поред управител€ на AS Systems Ќисим ћеламед също практически всички сектори ще се въвеждат HRMS, но най-вече в производствените сектори и търговски фирми, които се стрем€т към оптимизиране на дейността си.


.


—лайдшоу

HR на месеца

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

“ ѕет€  остова, старши бизнес партньор „„овешки ресурси“ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („„– на месеца“) през февруари. »нициативата се... ” вижте още »

IT сертификати