“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD |  ариерна зона | —ъвети
24 фев
2010
 
 

»знесени€т офис Ц добри практики по света и у нас

2753 прочитани€

Ќовите пазарни тенденциии изискват преобраз€ването на бизнес цикъла във все по-гъвкав и по-кратък. ¬ подобни услови€, мобилността на човешки€ капитал се превръща в ключово конкурентно предимство за компаниите, които се стрем€т към увеличаване на производителността и печалбите.
 омпаниите, които обмисл€т “мобилизиране” на човешките си ресурси тр€бва да проучат много въпроси и да ги разберат. “ози процес ще помогне на фирмата да определи бюджетните аргументи и готовността на служителите да станат мобилни.
ћакар че не вс€ка компани€ е изправена пред едни и същи проблеми, разбирането за потенциалните проблеми, които могат да възникнат, или които могат да се избегнат преди пристъпването към дистанционна работа, е важен момент, който вс€ка компани€ тр€бва да отработи. “емите, които са ключови за успеха на “изнесени€” офис, включват: обучение на служителите за мобилна работа; осигурена техническа поддръжка и помощ; осигур€ване на »нтернет свързаност; формулиране на правила за сигурност на информаци€та и връзката; определ€не на методи за сътрудничество и обмен на документи; избор на програма и модел за работа с е-поща; осигур€ване на нужната преносима техника; избор на софтуер и системи за дистанционна работа.

Hewlett Packard Ѕългари€

„ћобилни€т офис” е много широко прилагана концепци€ в Ќ– в ц€л св€т. ¬ Ѕългари€ Ќ– е една от първите компании, които въведе тази практика за своите служители.
≈дно от най-важните неща при „мобилни€ офис” е техническото осигур€ване на мобилността на служителите, така че те да могат да работ€т навс€къде и по вс€ко време. –аботните места в офисите на Ќ– са условно разделени на „фиксирани” (dedicated) и „мобилни” (mobile). “ова означава, че „фиксираните” места се ползват от определени служители, а „мобилните” могат да се ползват от всички.  
“ехнически обезпечени са не само фиксираните работни места в офиса, но и всички общи помещени€ – коридорите, заседателните зали, кафенето и т.н.
Ѕългарски€т офис е свързан с центъра за данни на Ќ– в ќбединеното  ралство и това позвол€ва, с помощта на VPN връзки, всички служители посто€нно и независимо къде се намират, да имат достъп до офисните »“ ресурси и бази данни. Ќезависимо дали са в офиса, у дома си или на обществено м€сто с интернет връзка, те могат да изпълн€ват служебните си задължени€. „“енденци€та през последните н€колко години е компаниите, и в частност Ќ–, да стимулират този тип ангажираност на служителите”, сподел€т от Ќ–. »менно затова пон€тието „работно време” е условно, а работни€т ден не се измерва по часовете, прекарани в офиса, а по ефективно свършената работа.
¬сички служители на Ќ–, независимо в ко€ част на света се намират и каква позици€ заемат, участват в т.нар „виртуални екипи”. “ова е възможно, благодарение на видео и аудио конферентните връзки, виртуалните класни стаи (virtual classrooms), сподел€не на екраните (net-meeting), портали за сподел€не на информаци€ (share-points) и др. „Ѕез всички тези инструменти, ежедневната ни работа не би била възможна”, разказват от Ќ–.
ќт друга страна, част от екипите на Ќ–, на практика представл€ват „изнесен »“ офис” на други компании. ¬ Ѕългари€ това са близо 700 специалисти от „Infrastructure Technology Outsourcing”, които обслужват и поддържат »“ инфраструктурата на над 60 организации в ц€л св€т.  лиенти на тази услуга на Ќ– са водещи световни компании в сферата на минно-добивната, нефто-добивната промишленост, фармацевтичната промишленост, банкови€ сектор, мобилни технологии и др.  Ќашите експерти управл€ват »“ платформите, базите данни, уеб сървърите и др. във въпросните компании. ¬се повече организации, глобално, предпочитат да аутсорсват »“ обслужването, което значително им спест€ва ресурси.  

Microsoft Ѕългари€

¬ динамичната сфера на дейност, в ко€то компани€та оперира, служителите имат нужда да са посто€нно във връзка и бързо да вземат решени€, независимо дали са в офиса или извън него.
Microsoft  има утвърдени практики, които позвол€ват дистанционна работа – като лидер в »“, разполагаме с необходимите технологии, които да позвол€ват на служителите да работ€т извън офиса. “ова е особено полезно за работещи родители, служители с временна нетрудоспособност, в подкрепа на практиките на компани€та за поддържане на здравословен баланс между лични€ живот и професионалните ангажименти. Ќапример чрез системите ни за интегрирани комуникации и съвместна работа могат да се провеждат виртуални срещи в реално време, да се работи успешно в екип и да се сподел€ съдържание.
—лужителите имат достъп до всички информационни системи в корпоративната мрежа, независимо от това къде се намират. –азполагат с разнообразни средства за комуникаци€ – чрез видео, електронна поща, глас и незабавни съобщени€. ќсвен това във всеки момент чрез Outlook може да се види споделени€ му календар и статуса на колега, с който служител€т иска да се свърже – свободен за разговор, зает, отсъстващ, извън системата. ¬секи служител има посто€нен достъп ди сво€та електронната поща и календар, независимо дали през мобилни€ си телефон, уеб браузър или компютър.
Direct Access e нова функционалност в Windows 7, чрез ко€то служителите могат да достъпват бързо и лесно корпоративната мрежа, без да има нужда да се създават VPN връзки.

IBM Ѕългари€

ѕредостав€нето на възможности за служителите да бъдат мобилни отдавна е част и от ц€лостната политика на IBM в световен мащаб. IBM има дългогодишни традиции в разработването на ц€лостни платформи за взаимодействие, като IBM Lotus Notes & Domino 8. ѕо този начин служителите работ€т в екип, независимо къде са физически.  орпораци€та използва най-добрите практики в определена област, като разчита не само на ресурсите в дадена държава, а на глобалното ноу-хау на компани€та, като част от политиката за осигур€ване на баланс между работата и лични€ живот.


—лайдшоу

HR на месеца

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

ѕет€  остова, старши бизнес партньор Д„овешки ресурсиУ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA

“ ѕет€  остова, старши бизнес партньор „„овешки ресурси“ VMware за Ѕългари€ и за регион EMEA, е лице на рубриката HR of the Month („„– на месеца“) през февруари. »нициативата се... ” вижте още »

IT сертификати