Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Предприемачество | Образование
05 юни
2010
 
 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Стопански факултет Специалност "Стопанско управление" Образователно-квалификационна степен: "Бакалавър" Срок на обучение: 4 години (редовно обучение)
3124 прочитания
Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на специалиста с висше образование с професионална квалификация "мениджър" от специалност "Стопанско управление" за образователно-квалификационната степен "Бакалавър".   Цел на подготовката Чрез система от фундаментални и практико-приложни дисциплини да се придобият задълбочени теоретически и практически умения по управление на фирмите в условията на пазарна икономика. Обучението на студентите по тази специалност включва задължителна специализираща подготовка, избираеми и факултативни дисциплини. Дава се фундамента, върху който се надгражда съвременното модерно управление, като се използва и чуждия опит в областта на мениджмънта и реинженеринга.  Формират се умения за бързина и адекватност в реакциите, съобразени с променящата се конюнктура в заобикалящата среда. Изграждат се навици за използване на управленчески технологии, посредством софтуерни продукти и добра ориентация в богатата информационна база чрез използване на възможностите на Интернет средата. Изисквания към подготовката на бакалаври-мениджъри: Мениджърът следва да притежава висока социална и икономическа култура. За тази цел в блоковото обучение по семестри обучението следва да включва задължителни дисциплини, които са определени със съответни нормативни документи и дисциплини определени в учебния план по решение на съответната катедра и Факултетния съвет, в това число и свободно избираеми. С това се постига баланс между придобитите знания съгласно държавните изисквания, като същевременно се дава свобода на съответните ръководства и на самите студенти да оформят окончателно учебния план на специалността. Съществен дял заемат общотеоретичните дисциплини, които дават фундаментални познания за икономическите и социално-политическите процеси в условията на пазарно стопанство. Освен тях "мениджъра" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" трябва да притежава солидни знания по общите принципи и методи на управление, пречупени през призмата на глобалните макроикономически процеси. Трябва да има солидна подготовка по управление на фирмата в цялостен аспект-производство, финанси, иновации, персонал и др. Мениджърът специалист по "Стопанско управление" трябва да притежава следните основни познания в областите:
 • висша математика, основи на правото, микро- и макроикономика, философия, икономически теории, европейско икономическо сътрудничество;
 • маркетинг, бизнес планиране и контрол, основи на управлението, стопанска история, счетоводство, статистика, икономика на труда, финанси, цени и ценова политика;
 • мениджмънт на иновациите, бизнес комуникации и връзки с обществеността, счетоводство на предприятието, управление на качеството, международен бизнес;
 • международни пазари, основи на частното право, информационни системи и технологии, фирмена сигурност и икономическо разузнаване, агромениджмънт и др.
Специалистът мениджър трябва да притежава следните най-общи умения:
 • да разработва бизнес-програми за дейността на фирмата;
 • да има качества, ориентирани към стратегическото управление на фирмите и способност да прави "снимка" на външната среда и да "улавя" водещите тенденции в развитието;
 • да може да организира и провежда маркетингови изследвания чрез използването на целия инструментариум от методи и технологии на тяхното провеждане;
 • да може да прави цялостен анализ на финансово-стопанската дейност на фирмата чрез използването на статистически и други методи за изследване;
 • да може да обработва, систематизира, анализира и извежда водещите тенденции в дейността на дружеството, с което да благоприятства процеса на вземане на стратегически и тактически управленчески решения;
 • да изгражда в себе си качествата на мениджър - професионализъм, организаторски умения, отговорност, честност и др.;
 • да формира умения за общуване с подчинените, за дилигиране на правомощия и създаване на оптимален социално-психологически климат в екипа.
http://fe.swu.bg/?page_id=Подробности62
НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Фирмите представят
Безпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Безпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Изключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни
ИНТЕРВЮ
Мартин Райхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решенияМартин Райхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решения

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компанията, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, заяви Мартин Райхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)


Слайдшоу

В НОВИЯ БРОЙ

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас