“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
бр. 4, 2009

30 €ну
2009
 
 

ƒо 10 февруари ƒј»“— ще изготви проектозакон за достъп до пространствените данни

÷€лата нормативна база тр€бва да влезе в сила през 2010 г. Ѕългарската инфраструктура ще бъде значима част от ≈вропейската база за пространствени данни. “€ обедин€ва данни, технологии, политики, стандарти, както и човешки ресурси, необходими за бърз обмен на пространствена информаци€.

3315 прочитани€

 онстанца √ригорова

ѕроект на «акон за достъп до пространствените данни ще изготв€т експертите от ƒј»“— в срок до 10 февруари. “ова за€ви Ћил€на “урналиева–÷олова, началник отдел "ѕространствена база данни и управление на риска” в държавната агенци€ на пресконференци€ на 28 €нуари в —офи€, на ко€то присъстваха ръководител€т на отдела за пространствени бази данни в ќбединените изследователски центрове (ќ»÷) към ≈вропейската комиси€ јлесандро јнони и председател€т на ƒј»“— ѕламен ¬ачков. јлесандро јнони беше на работно посещение в Ѕългари€ на 27 и 28 €нуари, което беше организирано от ƒј»“— и јгенци€та за устойчиво развитие и евроинтеграци€ (ј”–≈). ј”–≈ има споразумение с ќбединените изследователски центрове за общи действи€ при използване на пространствена информаци€ в областта на околната среда, земеделието, транспорта, управлението на риска и сигурността.

 

–ъководител€т на отдела за пространствени бази данни в ќбединените изследователски центрове към ≈  јлесандро јнони и председател€т на ƒј»“— ѕламен ¬ачков

 

ѕроектът е включен в програмата за полугодието на ћинистерски€ съвет, като този нормативен акт ще бъде внесен от вицепремиера и министър на външните работи »вайло  алфин в качеството му на принципал на ƒј»“—. —пециалистите от агенци€та тр€бва да внесат документа във ¬ъншно министерство до 15 февруари, по€сни “урналиева-÷олова.

INSPIRE има 5 основни компонента:
  • задължение на националните институции за документиране на вс€ка налична информаци€ с цел създаване на метаданни от страните-членки на ≈—;
  • съвместимост на пространствените данни и на услугите, свързани с т€х, което да даде възможност за лесно използване и трансформиране на данни от държавите-членки към ≈— и обратно;
  • задължение за изграждане на мрежови услуги – визуализаци€, търсене, изтегл€не на данни от гражданите;
  • задължение за определ€не на политика за пространствените данни за различните услуги, свързани с тези данни;
  • изграждане на съответната координирана структура – тр€бва да има отговорни лица на национално ниво за координаци€та и за оперативната съвместимост на данните.

ѕрилагането на ≈вропейската директива 2007/02/EU-INSPIRE е задължително за вс€ка държава-членка на ≈—, включително и Ѕългари€. —ами€т закон тр€бва да премине през одобрение от ћинистерски€ съвет и от Ќародното събрание до 15 май тази година. “ова е срокът, заложен от ≈ . ѕо аналог на «акона за електронните съобщени€ се очаква «аконът за достъп до пространствените данни («ƒѕƒ) да бъде приет по-рано и да има гратисен срок от една година, в който съответните засегнати страни да се подготв€т за промените. ≈два тогава ще вл€зат в сила и наредбите към този нормативен акт. »де€та е ц€лата нормативна база да бъде активно действаща през 2010 г., каза ѕламен ¬ачков.

“¬ момента регионалното и земеделското министерство не си говор€т, данните на двете ведомства не са съвместими. “ова обаче не е феномен единствено за Ѕългари€, - каза  ристи€н ћиленов, изпълнителен директор на ј”–≈. - ≈вропейската статистическа служба Eurostat поддържа информаци€ за 8100 общини в »тали€, докато в регистрите на самата италианска държава се вод€т 8124 общини. »де€та на INSPIRE е именно да се постигне синхронизиране и лесен обмен на данни между отделните страни-членки.“

Ќа пресконференци€та беше представена

програмата

за национална инфраструктура за пространствена информаци€. ѕрилагането Ї ще доведе до лесен достъп до геопространствени данни, които се съхран€ват от институциите; бърза реакци€ при природни бедстви€ и извънредни ситуации, подобр€ване на планирането и вземането на решени€; модернизиране на административните услуги, създаване на възможности за публично–частно партньорство при предостав€нето на допълнителни услуги.

Ѕългарската инфраструктура ще бъде значима част от ≈вропейската база за пространствени данни. “€ обедин€ва данни, технологии, политики, стандарти, както и човешки ресурси, необходими за бърз обмен на пространствена информаци€.

ƒј»“— разработва проект за оперативно съвмест€ване на геоинформационните системи (√»—) и геопространствените данни (√ѕƒ) в държавната администраци€ с финансиране от оперативна програма “јдминистративен капацитет”. —редствата за проучвателните и аналитичните дейности са от ≈вропейски€ социален фонд, а обезпечаването на базови€ софтуер за изпитване на оперативната съвместимост в √»— – от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие.

ѕроектът

предвижда разработване на тестова среда, ко€то ще покаже как ще действа бъдещи€т единен портал за геоинформаци€. “ова включва и съвмест€ването на пространствените данни и т€хната референтна проверка, об€сниха от ƒј»“—. ѕроектът е насочен към интегрирането и стандартизаци€та на услуги, свързани с пространствени данни, предостав€ни от различни административни структури – министерства, общини. “ой ще подготви технологи€та за изграждане на единен портал за геопространствена информаци€, изпълн€вайки изисквани€та на директивата.

ѕроектът на ƒј»“— за създаване на организационни и технологични предпоставки за оперативно съвмест€ване на √»— и на √ѕƒ в държавната администраци€ се разработва по ќѕј  и се финансира от ≈вропейски€ социален фонд. ѕроектът е свързан с националната INSPIRE програма и се базира на нормативната уредба на «акона за електронното управление. ¬ този проект се постав€ ударението на т.нар. геопространствени данни, които в термините на директивата INSPIRE на ≈вропейски€ съюз (ƒиректива 02/2007/≈ќ) се дефинират само като

пространствени данни – “spatial data”.

≈то защо този тип данни се изваждат от контекста на поддръжката им с конкретна гео-информационна система. «аконът за електронното управление («≈”) и наредбите към него създадоха €сна регламентаци€ на моделите данни в администраци€та, както и на процесите на обмен на данни в услови€та на оперативна съвместимост и информационна сигурност. ќт сво€ страна директивата INSPIRE на ≈вропейски€ съюз определ€ общи правила, насочени към създаване на инфраструктура за пространствена информаци€ на ≈—. ѕри това се спазва един от основополагащите принципи на ≈вропейската рамка за оперативна съвместимост – т.нар. „subsidiarity”. “ози принцип, най-общо, об€в€ва за

първични електронните услуги

(респективно, електронни€ документооборот) на национално ниво и подкреп€ децентрализираната отговорност. ѕри това вс€ка страна-член не тр€бва да синхронизира вътрешните си работни процеси по определени общоевропейски изисквани€, а тр€бва да организира обмена на паневропейско ниво съгласно тези изисквани€, по начин, най-подход€щ за не€. ƒирективата постав€ ударението върху описани€та на метаданните и електронните услуги с пространствени данни, изпълн€вани в мрежови режим.  ато организаци€, отговорна за оперативната съвместимост на информационните системи в администраци€та, ƒј»“— чрез насто€щи€ проект тр€бва да експонира регламентите на «≈” върху гео-пространствените данни и електронните услуги, базиращи се на т€х. —ъщо така, съгласно решени€ на ћ— (решение на ћ— от 31.01.2008г., решение на ћ— от 22.02.2008г.) и изисквани€та на директивата INSPIRE, ƒј»“— тр€бва да организира предостав€нето на трансгранични паневропейски услуги с тези данни, изпълнение на задачи по транспониране на директива 2007/02/≈ќ и главно хармонизаци€ и мониторинг на различните тематични бази √ѕƒ.

≈то защо централна задача на проекта е да създаде технологични и организационни предпоставки за взаимодействие на посочените по-горе философии и платформи. “ова ще се реализира преди всичко чрез създаване на междинна референтна структура от пространствени метаданни и електронни услуги, ко€то тр€бва да съотнас€ регламентираните на ниво ≈вропейски съюз метаданни и електронни услуги към структурите, създадени в изпълнение на «≈”.

Ќасто€щи€т проект тр€бва да осигури извършването на проучвани€ и анализи и създаване на набор от модели, които да станат основа за изграждане на среда, осигур€ваща оперативна съвместимост при обмен на √ѕƒ.

ќчаквани резултати

¬следствие на проекта тр€бва да се създаде референтен модел с препоръки, мерки и методологи€, който да послужи като основа за нормативните документи по въвеждането и прилагането на директивата INSPIRE в структурите на държавната администраци€. ѕредвижда се създаване на структурно-функционален модел за изграждане на геоинформационен портал. ѕодготовка на проект за √»—-приложение към Ќаредбата за общите изисквани€ за оперативна съвместимост и информационна сигурност към «≈” също е включена.

 

 

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас