“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
25 сеп
2017
 
 

»нтегрирана система управл€ва интелигентно риска от наводнени€ в ќбщина Ѕургас

5349 прочитани€

— цел осигур€ване на навременна и адекватна защита на населението при бедстви€ и координирано взаимодействие на отговорните институции на територи€та на община Ѕургас в гр. Ѕургас е създаден и действа ќбщински кризисен щаб. ўабът е помощен орган към ќбщински съвет по сигурност /ќб——/, чи€то цел е своевременното да координира спасителните и неотложни аварийно възстановителни работи при бедстви€.

÷ентър за видеонаблюдение на ќбщина Ѕургас. —нимка: ќбщина Ѕургас

—ъздадено е ƒоброволно формирование към ќбщина Ѕургас, състо€що се от 120 души. ¬ състава му са включени обучени пожарникари и водни спасители. ќбщинската администраци€ е осигурила пълно оборудване (вкл. защитно облекло, спасителни жилетки, медицинско облекло, костюми за химическа защита, консумативи и др.), като провежда редовни обучени€ на доброволците.

ѕрочетете още: Ѕургас - атрактивна зона за развитие и възраждане на бизнеса

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: »нтегрирано управление на риска от наводнени€ в община Ѕургас ¬ъзложител: ќбщина Ѕургас, бенефициент по проекта
»зпълнители на дейностите по проекта, след проведен конкурс по «ќѕ: „“ехноЋогика“ ≈јƒ; „ќ–»ќЌ »Ќ¬ј…Џ–ћ≈Ќ““ ќќƒ „ ќЌ“–ј —“ јƒ

Ћокации: община Ѕургас —тартиране/приключване на проекта 08.04.2015 г. – 30.04.2017 г.

Ѕюджет на проекта: 1 445 748 лева, от които - 613 371 лв. с ƒƒ— за доставка, монтаж и поддръжка на мониторингово и хардуерно оборудване; - 717 240 лв. с ƒƒ— за разработване, внедр€ване и поддръжка на информационна система за управление на водите и мобилно приложение.

 атегори€: ѕубличен сектор "ћестна власт"

ѕредизвикателства

√лобалните климатични промени и географското разположение на Ѕългари€ и на община Ѕургас определ€т по€вата на редица природни бедстви€, включително наводнени€. ¬с€ко природно бедствие води след себе си огромни материални щети, дългосрочни икономически трудности и промен€ нормалното функциониране на населените места и ежедневието на жителите. ѕрез 2014 г. наводнение зал€ големи части от община Ѕургас. ¬алежите от 176 литра на м2 продължиха повече от 12 часа, като най-сериозно бе положението в бургаски€ квартал "ѕобеда", където б€ха евакуирани всички жители, об€сн€ват от общината. ќбщата стойност на нанесените от наводнението щети е оценена на 1,5 милиона лева.

Ќаводнени€та в ќбщина Ѕургас през 2014 г. причиниха големи щети

—нимка: ќбщина Ѕургас

—нимка: ќбщина Ѕургас

–ибарското селище в Ѕургас също пострада сериозно. —нимка: ќбщина Ѕургас

–ибарското селище в Ѕургас също пострада сериозно. —нимка: ќбщина Ѕургас

—ъгласно данните от Ѕасейнова дирекци€ „„ерноморски район“ могат да се очерта€т три области с повишена възможност от наводнени€, разположени по поречието на р. јйтоска, р. „укарска и р. ƒермендере, и със завишен риск за населението на Ѕургас, –авнец и „ерно море. ¬ област Ѕургас около 73 километра са зони, идентифицирани като податливи на наводнени€. “ези зони са дефинирани като високо рискови предвид релефа, отсто€нието им от населените места и наличието на големи водни повърхности, свързани с морето - трите езера - Ѕургаско, јтанасовско и ћандренското-ѕода.

¬ъпреки наличието на сериозна опасност от проливни валежи и наводнени€, общинската администраци€ не разполагаше със собствени инструменти и оборудване, които да предостав€т навременни и точни данни за водните нива и количества валежи на територи€та на община Ѕургас и система, ко€то да може да анализира и представ€ получената информаци€ и да улесн€ва заинтересованите страни на местно ниво в процеса на вземане на бързи и адекватни решени€.

 

 

÷ели на проекта

ќсновната цел на проекта е да се изгради и внедри интегрирана система за управление на водите и риска от наводнени€ на територи€та на община Ѕургас, в изпълнение на проект “”правление на риска от наводнени€ в община Ѕургас“, ƒЅ‘ѕ N: ƒ- 34- 16/ 08.04.2015 г. ѕроектът се осъществи с финансовата подкрепа на ‘инансови€ механизъм на ≈вропейското икономическо пространство (‘ћ на ≈»ѕ) 2009 – 2014, програма BG02 „»нтегрирано управление на морските и вътрешни води“.

»нтегрираната система включва изграждането на техническа инфраструктура, състо€ща се от 22 станции за измерване на водно ниво и количество валежи и сензори за измерване на посока и скорост на в€търа, влажност на въздуха, температура, атмосферно нал€гане и др. ƒруги€т основен компонент е информационна система за управление на водите (»—”¬), чи€то цел е използване на съвременни превантивни подходи в областта на защитата при бедстви€ и ограничаване на трудностите от липса на точна и навременна информаци€ за риска от наводнени€.

ќчакваните резултати от реализаци€та на проекта са свързани с управление в реално време на риска от наводнени€ чрез получаване на информаци€ за речни, €зовирни и морски водни нива и количества валежи, атмосферно нал€гане, температура, скорост, посока и височина на в€търа и слънчева радиаци€ на територи€та на община Ѕургас. ѕо този начин се осигур€т надеждни данни за изграждането на софтуерни модели, които визуализират разпространението на наводнението и подпомагат управлението на риска.

 

«адачи на проекта

 • »дентифициране на местата на територи€та на община Ѕургас с най-гол€м риск от наводнени€;
 • »зграждане на мрежа от станции за мониторинг на водни нива и визуално наблюдение на водните обекти на предварително идентифицираните територии;
 • –азработване на информационна система за управление на водите (»—”¬);
 • ќпредел€не на служители, отговор€щи за всекидневната работа със системата и следене на постъпващите показани€.

–азработването на системата осигур€ва ефективно управление на водите и риска от наводнени€ на територи€та на община Ѕургас, подпомага процеса на вземане на решени€ и осигур€ва своевременна информираност на отговорните институции и населението на община Ѕургас. »нтегрирането на разработената система е съобразено с наличната информационна среда в ќбщина Ѕургас и поддържаните в не€ информационни системи и ресурси, както и със системите за управление на риска от наводнени€, бедстви€ и аварии и оповест€ване на населението на регионално и национално ниво.

¬с€ка мониторингова станци€ изпраща актуална информаци€ за водното ниво на всеки 15 минути и снимков материал на всеки 30 минути. —нимка: ќбщина Ѕургас

¬с€ка мониторингова станци€ изпраща актуална информаци€ за водното ниво на всеки 15 минути и снимков материал на всеки 30 минути. —нимка: ќбщина Ѕургас

–еализираното решение осигур€ва събирането, обработката и предостав€не на информаци€ в реално време от 22 мониторингови станции, изградени в рамките на насто€щи€ проект. ѕо този начин се осигур€ва автоматизиране на процеса по управление на риска от наводнени€, валидирането на събраните данни и своевременното им разпространение. ¬с€ка мониторингова станци€ изпраща актуална информаци€ за водното ниво на всеки 15 минути и снимков материал на всеки 30 минути.

–азработването на система за ранно предупреждение от наводнени€ дава възможност за визуализиране на прогнозни модели чрез предостав€не на възможност за избор на различни ситуации. ѕо този начин отговорните лица на местно, регионално и национално ниво могат да определ€т потенциални бъдещи заплахи, щети и последици от вс€ка ситуаци€. “.е. те имат възможност за предварително идентифициране в случай на заплахи, както за дефиниране и предприемане на превантивни мерки. —истемата работи като инструмент, който подпомага подготовката на плановете и стратегиите за наводнени€, обработва данните за рисковите райони от наводнени€ и развитие на стратегически превантивен план на местно ниво.

–уска Ѕо€джиева, зам.-кмет „≈вропейски политики, околна среда“ в ќбщина Ѕургас.

–уска Ѕо€джиева, зам.-кмет „≈вропейски политики, околна среда“ в ќбщина Ѕургас.

„Ќашата задача като местна власт е да сме все по-подготвени за реакци€ при кризисна ситуаци€, както и да даваме потенциално жизненоважна информаци€ на гражданите в реално време“, коментира внедрената система –уска Ѕо€джиева, зам.-кмет „≈вропейски политики, околна среда“ в ќбщина Ѕургас.»“ решение

—пецифичните процеси, които обхваща новото »“ решение

 • ѕоддържане на ќбща оперативна картина за поддържане на процеса по диспечерско наблюдение/мониторинг на територи€та на община Ѕургас;

 • ќповест€ване до предварително дефиниран списък от абонати в това число експерти на ќбщина Ѕургас, –егионална дирекци€ "ѕожарна безопасност и защита на населението"- Ѕургас, ќбластна управа Ѕургас, –егионална инспекци€ по околната среда и водите- Ѕургас, Ѕасейнова дирекци€ за управление на водите в „ерноморски район, Ќационален институт по метеорологи€ и хидрологи€- клон Ѕургас и други;

 • »нформиране на населението за потенциална заплаха или развитие на криза свързана с наводнени€.

 • ѕоддържане на процесите по планиране и предприемане на превантивни мерки за предотврат€ване на природни бедстви€ от тип наводнение на територи€та на общината.

 • ѕоддържане на плановете за управление на кризи на община Ѕургас.

ќсновните функции на »— включват:

 • »змерване на нивото на водните обекти в реално време;

 • ќповест€ване в реално време;

 • ѕоддържане на ќбща оперативна картина, включително специализирано управление на визуализаци€та за целите на оптимално диспечерско управление;

 •  олабораци€ с населението, включително мобилно приложение , предназначено за работа на мобилни устройства за обмен на данни и взаимодействие с основната система;

 • ѕоддържане и предостав€не на специализирани и публични справки въз основа на събраната, обработена и верифицирана информаци€;

 • ѕоддържани регистри за критична инфраструктура, инженерни съоръжени€ и заливни зони.

 • ћобилен клиент за въвеждане на полеви данни и оповест€ване.

¬ проекта се разчита на редица модерни технологии, включително система за управление на бази от данни с отворен код PostgreSQL, сървър GeoServer Web Mapping Server, HTTP сървър Apache в колабораци€ с Apache Tomcat, √»— система Quantum GIS и J2EE. ÷€лото оборудване на мониторинговите станции е на италианската компани€ MTX. ¬сички сензори отговар€т на директивите на —ветовната метеорологична организаци€ WMO.

»нформационната система се използва за непрекъснат мониторинг на водните басейни и атмосферните услови€ на територи€та на община Ѕургас, чрез наблюдение на постъпващите данни и снимки от сензорите и камерите на изградените мониторингови станции.

ѕри регистриране на опасност (повишени водни нива) чрез системата се извършва извест€ване на отговорните лица, които да предприемат незабавни мерки за предотврат€ване на потенциално бедствие. —поред м€стото на регистрираната опасност се извършва анализ на застрашената критична инфраструктура. —лужителите на общинската администраци€ имат възможност да актуализират обектите на критичната инфраструктура.

ћодел на потенциално застрашени от заливане райони

„рез системата се обработват също сигнали от граждани и институции за замърсени водни обекти, запушени диги, нерегламентирано изхвърлени отпадъци в речните корита и др.

–азработеното мобилно приложение, свързано с информационната система, осигур€ва достъп до основната информаци€ в не€, получаване на сигнали за оповест€ване, въвеждане на информаци€ за ситуаци€, свързана с наводнени€, и други. ћобилното приложение се инсталира на мобилното устройство с операционни системи Android или iOS), като дава възможност на потребител€ да получава информаци€ за:

 • обстановката, свързана наводнени€та, публикувана в »—”¬ (панел „Ќовини“ на системата);
 • състо€нието на водите на територи€та на община Ѕургас, регистрирано от системата за мониторинг (панел „“абло“ на »—”¬ и –егистър на мониторинговите станции);
 • постъпилите в »—”¬ събити€ и инциденти, свързани с наводнени€та;
 • сигнали и съобщени€ за оповест€ване във връзка с наводнени€та;
 • предупреждени€ за повишени нива на водата от избрани станции за наблюдение.

»нформаци€, получена от мониторинговата станци€ в —арафово. —нимка: ќбщина Ѕургас

»нформаци€, получена от мониторинговата станци€ в —арафово. —нимка: ќбщина Ѕургас

ќсвен това чрез смартфона той може да:

 • въвежда в »—”¬ информаци€ за обстановката, свързана с наводнени€та (изпращане на информаци€ за събити€);

 • настройва приложението според предпочитани€та и изисквани€та си.

»нформационната система е достъпна на адрес https://wms.burgas.bg/wmis-portal/.

«аедно с пускането в експлоатаци€ на мрежата от мониторингови станции и информационната система за управление на риска от наводнени€ са назначени двама служители. “е отговар€т за администриране на система, наблюдение и анализ на получаваните данни, информиране на отговорните служители и населението в случай на повишени водни нива, количество валежи, силен в€тър, високи вълни.

—лужителите се помещават в ÷ентъра за видеонаблюдение на ќбщина Ѕургас, където се осъществ€ва непрекъснат 24-часов мониторинг на територи€та на община Ѕургас, вкл. и на водните обекти.

в ÷ентъра за видеонаблюдение на ќбщина Ѕургас, където се осъществ€ва непрекъснат 24-часов мониторинг на територи€та на община Ѕургас, вкл. и на водните обекти.

¬ ÷ентъра за видеонаблюдение на ќбщина Ѕургас се осъществ€ва непрекъснат 24-часов мониторинг на територи€та на община Ѕургас, вкл. и на водните обекти.

—нимки, изпратени в ÷ентъра за видеонаблюдение от мониторинговите станции.

»зц€ло отпадна необходимостта при всеки проливен дъжд да се изпращат екипи до различни трудно достъпни райони, които да извършват физически мониторинг на водните басейни с подръчни средства (визуално наблюдение на водните обекти, постав€не на дървени пръчки и лини, за прослед€ване покачването на водата).

«начително се подобриха възможностите за предварителна реакци€ на отговорните институции и служители, тъй като информаци€та за потенциално наводнение постъпва и е налична в много ранен етап, коментират от ќбщина Ѕургас.

≈фект от »“ решението

 • ѕодобрена скорост и ефективност на реакци€ в случай на криза – чрез своевременно (в реално време) оповест€ване на отговорните служители.

 • ѕодобрена колабораци€ с населението чрез:

  • »нтерактивен портал предназначен за широка общественост (местни хора, рибари, природолюбители, фермери, неправителствени организации, медии и др.), които идентифицират конкретна заплаха или констатират проблем/нарушение (например скъсана дига, затлачен мост, непочистено речно корито и др.).

  • ѕоддържане на актуална информаци€ за текущи, минали и очаквани бедстви€

 • ѕодобрена колабораци€ с други заинтересовани институции и представители на местна власт (общинска администраци€) и регионални държавни структури (например ¬и  дружества, клонове на „Ќапоителни системи“ ≈јƒ и др.). “е могат да ползват и да предостав€т данни за исторически и актуални събити€, свързани с наводнени€ чрез мобилно приложение и през интерактивни€ портал.

 • ѕодобрени процеси на планиране, включително на превантивни мерки на база на събраната в системата информаци€ и данни.

ѕрез 2013 г. и 2014 г., преди да започне изграждането на системата, обилните валежи в Ѕургас взеха 3 жертви, а огромен брой къщи магазини б€ха наводнени унищожавайки стоки, покъщнина и др., коментират от община Ѕургас. „аст от общинските пътища б€ха залети и асфалтовото покритие разрушено. ўетите б€ха изчислени на н€колко милиона лева.

— изграждането на ц€лостна мрежа от станции за наблюдение на водните нива и информационна система, ко€то да анализира и визуализира постъпващата информаци€ от станциите, значително се намал€ва риска от наводнени€ на територи€та на община Ѕургас и разрушаването/ компрометирането на държавна, общинска и частна инфраструктура (електропреносна мрежа, пътна мрежа, канализаци€, къщи, магазини и др.). ¬сички отговорни институции и населението разполагат с пълна информаци€ относно количеството валежи и нивата на водните басейни на територи€та на община Ѕургас и могат да бъдат известени в много начален етап от преливането на определен €зовир или река, което значително увеличава времето за реакци€ и щетите от бедствието.

 

ѕотенциал за развитие

 • –азвитие на системата на мониторинг за други бедствени и кризисни процеси, например за:

  • »змерване замърс€ване на въздуха и разпространение;

  • »змерване замърс€ване на почвите и разпространение;

  • »змерване шумово замърс€ване и разпространение;

  • ћониторинг качество на водите и др.

 • –азшир€ване на възможностите на системата с въвеждане на нови иновативни технологии:

  • Ќаблюдение с дронове и други безмоторни летателни средства;

  • ќбмен на информаци€/данни и интегриране с други системи за защита на населението от бедстви€ и аварии

—истемата може да се внедри и в други общини с подобни проблеми, допълват от ќбщина Ѕургас.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас