“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | јутсорсинг
10 юли
2017
 
 

“аланти, иновации,нестандартни подходи на втори€ »T&аутсорсинг конкурс

ƒ-р ѕрадийп ћукхерджи, —ебастиано “офалети и –ой –ачамимов,членове на журито на Innovation, Technology & Sourcing Awards 2017, пред в. Computerworld Ѕългари€.

3383 прочитани€

ƒ-р ѕрадийп ћукхерджи, —ебастиано “офалети и –ой –ачамимов,членове на журито на Innovation, Technology & Sourcing Awards 2017, пред в. Computerworld Ѕългари€.

 ак определ€те представените компании и технологични иновации в тазгодишното издание на Innovations, Technology & Sourcing Awards 2017?

ƒ-р ѕрадийп ћукхерджи: ”частниците в конкурса оформиха един много разнообразен микс от компании както в областта на »“, така и в областта на аутсорсинга на бизнес процеси (Business Process Outsourcing). Ѕ€ха представени изц€ло български организации, подразделени€ на глобални организации в Ѕългари€, големи доставчици, малки и средни компании и др. »маше нишови играчи, както и компании с разнообразни дейности – това бе един много здравословен микс от организации. » въпреки че те се конкурираха помежду си за наградите, в същото време се допълват едни други в развиването на общи€ индустриален пейзаж в Ѕългари€. ѕовечето организации показаха силна ангажираност към креативни€ процес на генериране, разработване и комуникаци€ на нови идеи, насърчаване на предприемачески€ дух и силна подкрепа за развитие на човешките ресурси.

ѕрочетете още: —офи€ - технологичен град на годината!

—ебастиано “офалети: Ѕ€х впечатлен от качеството и ангажираността на тези компании. —игурен съм, че това са компании с бъдеще, които имат правилно отношение към иновациите и непрекъснато промен€щи€ се технологичен св€т.

–ой –ачамимов: ѕредставените тази година компании са разнообразни по размер, опит и глобален обхват. Ќ€кои компании са създадени преди десетилети€, докато други са нови и са само на н€колко години. ¬ключиха се както български компании, опериращи глобално, така и международни компании с офиси в Ѕългари€. Ѕро€т на служителите и приходите също покрива широк диапазон - от н€колкостотин служители и приходи в десетки милиони до десетки хил€ди служители и приходи в милиарди. Ќ€колко общи характеристики във всички представени компании сочат значението на иновациите в тази индустри€. ¬сички компании, взели участие в надпреварата, инвестират в иновации - както в чисто технологични иновации, така и в бизнес процеси, бизнес модели, предлагане на услуги и подходи за набиране, развиване и задържане на таланти. ƒруг често срещан фактор е международната компетенци€ и обхват на тези доставчици, което изисква висока степен на усъвършенстване.

 акво ви впечатли най-силно в тазгодишните участници в конкурса? Ќещо, което ви изненада и ви даде повод за размисъл?

ƒ-р ѕрадийп ћукхерджи: ¬ процеса на оценка на компаниите участници две неща привл€коха моето внимание. ≈дното е бързото темпо на развитие на човешките ресурси и второто – силни€т устрем към иновации. Ќ€кои от компаниите са създали сво€ силна ниша на глобалните пазари, независимо че са относително нови, което основно се дължи на техни€ фокус върху управлението на умени€ и върху иновациите. Ѕеше впечатл€ващо също да се види силната ангажираност на тези компании към CSR (Corporate social responsibility) дейности, при това не само в областта на благотворителността, но и подкрепата им, насочена към развитие на устойчива екосистема.

—ебастиано “офалети: Ѕ€х впечатлен от компани€, ко€то е постигнала успех със своето решение за BIM (Building information modeling – строително-информационен модел). “ова, което ме впечатли, е способността на компани€та да изследва международните стандарти и регулаторната среда и да намери подход€щата възможност за успех. ќбикновено в тази област виждаме само много големи компании, често получаващи сериозни конкурентни предимства, защото са първите, които се адаптират или дори определ€т нова регулаторна рамка. ¬ конкретни€ случай обаче лидерството е поето от средна по големина компани€. “ова е много добра практика и аз се над€вам, че повече ћ—ѕ ще последват тази практика не само в областта на BIM, но и във всички останали сектори, които са обект на промен€щи се регулаторни услови€.

–ой –ачамимов: »маше н€колко неща, които за мен се откроиха в тазгодишни€ конкурс. ≈дно от т€х е значимата рол€, ко€то иновациите игра€т в представените компании, и различните начини, по които те се ангажират и насърчават своите служители да бъдат иновативни. »новациите обаче са също и движеща сила на начина и локациите, чрез които фирмите „извличат“ таланти и инвестират в развитието на таланти, което в н€кои случаи се разпростира извън организаци€та и техните общности.

ƒруг впечатл€ващ общ аспект е свързан с растежа, който тези компании постигат, и увеличаването на наемането на хора, което те предвиждат. Ѕ€х изненадан, че н€маше значимо споменаване на RPA (Robotic Process Automation) и изкуствен интелект.»новации, технологии и аутсорсинг – необходимо ли е още нещо на този микс, за да бъде още по-успешен, и кое е водещото в него?

ƒ-р ѕрадийп ћукхерджи: «а да успееш и да останеш конкурентоспособен на пазара, правилните решени€ за талантите са толкова важни, колкото и решени€та за технологиите. »дентифицирането на точните умени€ и кросумени€ на човешките ресурси може да предостави огромно конкурентно предимство на компаниите. ’ората, които имат силни познани€ и компетенции в най-новите технологични разработки и имат потенциала да разшир€ват сво€та база от умени€, са все по-търсени.  ато ц€ло иновациите вод€т до технологични пробиви, които драстично промен€т аутсорсинг моделите. ¬сички те са свързани и всеки един от тези три стълба оказва вли€ние върху други€.

—ебастиано “офалети: Ќе мисл€, че има една-единствена рецепта за върхови постижени€. јко има такава, тогава всички компании щ€ха да бъдат еднакви. ћисл€, че всеки тр€бва да намери правилните елементи и правилни€ микс от т€х. ¬ тази рецепта например н€кой може да включи неща като умени€, маркетинг, финанси и интелектуална собственост. Ќо отново това не е общо за всички компании. — една дума, никой не може да предпише правилни€ микс. ¬ъв всеки случай това, което забел€звам в компании, считани от мен за успешни, е визи€та, разбирането за това какво е дигиталната революци€ и накъде ни води.

–ой –ачамимов: ƒва критични допълнителни компонента за успех според мен са талант и фирмена култура, ко€то насърчава творчеството и иновациите. ясно е, че всички представени компании инвестират в привличането, развитието и задържането на таланти. ¬сички компании регистрират растеж и предвиждат увеличение на наемането на хора през следващата година. ћетодите и програмите, разработени от компаниите за внедр€ване на иновации и повишаване на качеството и ефективността, отличават тези компании една от друга, но общото помежду им е фокусът върху хората, процесите и технологиите, съобразен с нуждите на клиентите.

Ќакъде върви технологични€т аутсорсинг бизнес – какви посоки и тенденции на развитие да очакваме в бъдеще?

ƒ-р ѕрадийп ћукхерджи: “ехнологични€т аутсорсинг бизнес ще се сблъска със сериозни предизвикателства през следващите години. — все по-намал€ващи маржове и клиенти, изискващи повече стойност, съществуващите глобални аутсорсинг модели ще преминат през море от промени. јвтоматизаци€та на роботизираните процеси (Robotic Process Automation), обвързана с изкуствени€ интелект, ще разруши линейни€ модел на растеж и ще задвижи намал€ването на разходите. ўе станем свидетели също така на бързо възприемане на SMAC (social, mobile, analytics and cloud) решени€ от страна на клиентите и нарастващо търсене на решени€ за съхранение на големи обеми от данни и аналитични решени€. «а да се справ€т с тези предизвикателства, организациите ще тр€бва да разви€т силна база от умени€ в областта на нововъзникващите дигитални технологии. ќсвен това увеличаването на регулаторните ограничени€ в развитите пазари срещу аутсорсинга ще изисква иновативни модели за доставка. √еополитическата среда и протекционизмът ще доведат също до по€вата на нови модели за сорсинг.

—ебастиано “офалети:  «а мен аутсорсингът е важна възможност, но аз го виждам по-скоро като средство, отколкото като самоцел. — бързите темпове на развитие на технологиите и нарастващата глобализаци€ на пазарите и умени€та аутсорсингът като бизнес модел не е сигурна ниша.  омпаниите тр€бва да гледат в посока разработка на техни собствени продукти и специализиране на техните услуги, за да отличат своите предложени€ към потребителите.

–ой –ачамимов: —коростта на технологичните промени продължава да се увеличава и доставчиците на технологични аутсорсинг услуги се адаптират и продължават да се развиват. ќсвен това налице са геополитически промени, които могат да окажат вли€ние върху това, което се възлага на външни изпълнители, и на кого.  омпаниите в това пространство, нови и с десетилетна истори€, са предприемачи и продължават да инвестират в наемането и развитието на висококвалифицирани таланти с цел стимулиране на иновациите в услугите, които предостав€т. јутсорсинг доставчиците въвеждат програми за непрекъснато усъвършенстване, които осигур€ват висока ефективност и качество, съсредоточени върху процесите и услугите, и си партнират с клиентите, за да дефинират развиващи се модели на работа. “ехнологии като облака, автоматизаци€та на роботизираните процеси и анализите ще продължат да движат промените. ак технологиите могат да дадат тласък на една стартираща или малка компани€?

ƒ-р ѕрадийп ћукхерджи: “ехнологи€та играе важна рол€ за една стартъп компани€ - от периода на инкубаци€ до нейното пътешествие към успеха. — иновативни технологични решени€, особено в областта на облака и мобилността, вече е много по-лесно за един стартъп да започне да се гради от нулата, да намира клиенти и да управл€ва операциите си ефективно и ефикасно. ¬се пак, за да има конкурентно предимство пред другите, е важно фирмата да открие правилните решени€ за бизнеса и клиентите си. ѕо-малките фирми имат гъвкавостта да възприемат нововъзникващите технологии и да експериментират повече. “ова им дава предимство пред н€кои от по-големите и утвърдени организации, където управлението на промените е трудно, а инвестициите в миналото определ€т бъдещата стратеги€.

—ебастиано “офалети:  “ехнологи€та не е опци€, т€ е задължителен елемент. Ќие живеем в епохата на четвъртата индустриална революци€. ¬се още не виждаме пълната степен на промените в нашите общества и икономики, но те ще бъдат драматични. ¬сички наши традиционни индустрии и работни места са изложени на риск да бъдат заменени рано или късно. ќт мо€ гледна точка никой не е в безопасност. ќт друга страна, ще се по€в€т огромни възможности за тези, които са в състо€ние да овладе€т технологиите. “е ще притежават бъдещето.

–ой –ачамимов: “ехнологи€та не е опци€, а задължение за компании от вс€какъв мащаб. Ќапредъкът в технологиите направи възможно по-малките компании и стартиращите фирми да използват технологи€та на достъпни цени. ѕримери за такива технологии са CRM, автоматизиран маркетинг, аналитични средства, инструменти за управление на счетоводството и инвентара, интегрирани облачно базирани услуги, мобилност, съхранение и др. „рез използването на технологиите фирмите могат да вземат по-добри решени€, базирани на данните, вместо на интуици€, могат да управл€ват взаимоотношени€та с клиентите по-добре, да достигат по-лесно до подход€щата целева аудитори€, да управл€ват по-добре своето счетоводството и финанси и да оперират по-ефективно. Ѕлагодарение на технологиите една малка компани€, подобно на големите, може да използва ресурси навс€къде по света виртуално. ≈дна малка фирма може да сътрудничи, да разработва и да предостав€ решени€ за различни часови зони. ¬ъпреки че самата технологи€ не може да стимулира растежа, отговорът на въпроса по мое мнение се крие в това как се използва технологи€та и как компаниите интегрират технологиите, и темпото, с което те промен€т своите организации.

» накра€, ваши€т съвет към компаниите как да бъдат по-успешни в днешни€ дигитален св€т?

ƒ-р ѕрадийп ћукхерджи: ¬ бързо промен€щи€ се технологичен пейзаж ключът към успеха се крие в способността на бизнеса да се адаптира и трансформира. Ќа пазарите навлизат нови играчи и въвеждат подривни технологии (disruptive technologies) и бизнес модели, които предизвикват статуквото. «а да оцеле€т и успе€т в такава конкурентна среда, компаниите тр€бва да разви€т способността си да откриват точната бизнес възможност, да намират решение на големите проблеми и да създадат стойностно предложение, което да ги изведе пред конкуренци€та. »новаци€та също така тр€бва да се превърне в основна дисциплина, тъй като т€ вече не е „промен€ща играта“, а умение за оцел€ване.

—ебастиано “офалети:  ћислете нестандартно. ƒадох примера за BIM по-горе - компани€, ко€то успешно използва знани€та си за международната стандартизаци€ и регулации, области, които са напълно непознати за повечето компании. ћного често се срещам с ћ—ѕ и те в повечето случаи са твърде фокусирани върху основната си дейност, не желаейки да прекарват време, търсейки възможности другаде.

–ой –ачамимов: ƒигитални€т св€т трансформира начина, по който живеем, и начина, по който оперират много компании. —ъществуват много опции за развитие и растеж, като се използват новите възможности, предлагани от технологиите. ¬€рвам, че, бидейки в първите редици на тези промени, компаниите ще могат да се позиционират така, че да помогнат на клиентите, чиито нужди се промен€т. »нвестирането в таланти, както компаниите прав€т, и развиването на по-дълбоки взаимоотношени€ със съществуващите клиенти ще доведат до и ще валидират развитието на нови услуги. –азработването на нови географски пазари и нови пазарни сегменти би тр€бвало да бъде друга фокусна област, тъй като в тази посока се откриват възможности например за по-малки фирми и стартъп компании.

ƒ-р ѕрадийп ћукхерджи

„»новациите вод€т до технологични пробиви, драстично промен€щи аутсорсинг моделите“, д-р ѕрадийп ћукхерджи

ƒ-р ѕрадийп ћукхерджи е президент и управл€ващ съдружник в Avasant. “ой има над 25 години опит и експертиза като международен консултант по управлението за правителствата, развиващи се институции, търговските органи и частни€ сектор. “ой е признат лидер в областта на насърчаването на индустрии и изграждането на капацитет, консултации в областта на обществената политика и електронното управление, стратегии в областта на » “ и цифровите иновации, стратегии за износ и инвестиции. Ќеговата експертиза за въздействието на » “ инвестициите и политиката в областта на » “ са помогнали за изпълнението на критични инициативи и инициативи, определ€щи бъдещето в јзи€, јфрика и »зточна ≈вропа.

—ебастиано “офалети

„ќнези, които са в състо€ние да овладе€т технологиите, ще притежават бъдещето“.

—ебастиано “офалети —ебастиано “офалети е главен секретар на ≈вропейски€ алианс на дигиталните ћ—ѕ, европейската асоциаци€ на малките и средните » “ предпри€ти€. ѕрез 2007 г. той допринас€ за финансирането на организаци€та, ко€то е първата европейска асоциаци€ на » “ сектора с фокус върху защитаването на интересите на малките и средните предпри€ти€.  ъм момента ≈вропейски€т алианс на дигиталните ћ—ѕ представл€ва хил€ди малки компании, които са активни в сектора в ц€ла ≈вропа.

–ой –ачамимов

„Tалант и фирмена култура, ко€то насърчава творчеството и иновациите, са основни фактори за растеж“,

–ой –ачамимов има повече от 20 години международен опит като консултант с фокус върху предостав€нето на добавена
стойност на клиенти в секторите технологии, финансови услуги и професионални услуги.
“ой подпомага връзката на български стартиращи компании с подобни фирми в Ѕостън и с местната българска общност.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас