Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | ИТ проекти
22 юни
2017
 
 

BI решения помагат за добро управление на бюджета в УниКредит Булбанк

Системата позволява прозрачност на резултатите до най-ниско ниво на дирекция “Банкиране на дребно”в УниКредит Булбанк.

4636 прочитания

В УниКредит Булбанк банкирането на дребно като бизнес направление се развива ускорено в през последните 7 години. Дирекцията отбелязва ръст на активните клиенти с 35%, ръст на привлечените средства със 136%, ръст на кредити за домакинства с 37% и ръст на портфейла от бизнес кредити с 28%. Продуктивността, измерена като брой нови продажби на един служител, нараства за същия период с повече от 55%, което е над средното за водещите банки в страната.

В тази ситуация стриктният, детайлен и ежедневен мониторинг и контрол на търговските действия на всички нива несъмнено е гаранция за успешното развитие на бизнеса с индивидуалните клиенти и малки и средни предприятия на банката. Мониторингът е особено важен в условията на съвременните предизвикателства на средата – конкурентни, регулаторни и технологични.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА
 • Име на проекта: Аналитична система за търговска отчетност
 • Възложител: УниКредит Булбанк
 • Изпълнители: BTS Ltd. и екип на УниКредит Булбанк
 • Локации: 164
 • Стартиране/приключване на проекта – 1.03.2016 – 30.11.2016
 • Категория: Финансов сектор

 

Потребности и цели

Своевременното получаване на обратна връзка за мениджмънта на дирекция “Банкиране на дребно” от регионалните и клонови мениджъри е изключително важно за доброто развитие на клоновата мрежа на банката. Бързото получаване на обратна връзка обаче изисква качествено нов оперативен репортинг за търговската дейност на дирекцията.

Основните области за подобрение дефинираха целите на проекта, а именно разработване на унифициран репортинг пакет за потребителите от дирекцията на всички йерархични нива, базиран на прилагане на единна методология и създаване на единна база данни, който да осигури:

 • оперативен мониторинг в оптимално време

 • прозрачност на резултатите до най-ниско ниво (сделка, клиент, сила за продажба)

 • гъвкавост при достъпа до информация и презентиране

 • мониторинг на продуктивността на различни разрези – продукти, канали, клиентски сегменти, тип на сили за продажба, регион, клон, тип на структурна единица

 • следене на динамиката на продажбите и бюджетното изпълнение

 • осигуряване на средства за прогнозиране и планиране на бюджетния процес.

В обхвата на проекта бе предвидено за бизнес аналитиците в централния офис да бъдат осигурени средства за самообслужване (self-service), осигуряващи им възможност за гъвкав мониторинг и анализ на продажбите, включително и бюджетно изпълнение, както и възможности за наблюдение на трендове и зависимости, прогнозиране на резултати с цел повишаване ефективността на бюджетния процес.

 

Предизвикателства

Осъществяването на набелязаните цели налага да бъдат отчетени редица специфични аспекти и да бъдат преодолени няколко предизвикателства.

Така например налага се да бъдат уеднаквени прилаганите в дирекцията различни методологии, дефиниращи нова продажба и служител, извършил продажбата. Причината е възможността една продажба да стартира в различни канали за контакт и обслужване на клиента и различните локации на извършване на продажбата.

Новото решение трябваше да бъде съобразено и с някои специфики, произтичащи от внедрения нов бизнес модел на обслужване в дирекция “Банкиране на дребно” и най-вече с т.нар. огледално отчитане.

Сериозно предизвикателство бе и комплексността на проекта. В неговия обхват попадаха значителен брой продукти (52), а за целите на унифицирания репортинг и методология бе необходимо да се осигури информация от 11 приложения и канали. Допълнително затруднение бе наличието на източници на данни, достъпни единствено от справки в Excel. Едно от основните изисквания към решението бе осигуряването на проследимост на прилаганата методология при дефиниране на новата продажба с цел прозрачност на финалния резултат и възможност за даване на бързи еднозначни отговори при запитвания по отношение на единична нова продажба.

При възникнала необходимост от корекции по данни за нови продажби бизнес искането включваше и осигуряване на фронт-енд. Това позволява на колегите от централа да правят промени по финализираните данни за единични продажби, оторизирани с мениджърско решение.

Накрая, но не на последно място, важна задача бе и осигуряването на ефективното взаимодействие между членовете на проектния екип. Това включва представители на бизнес звена на банката и на нейния ИТ екип и представители на BTS Ltd. Във фазата на програмиране на дефинираните методологии броят на работещите в паралел програмисти достигаше до 6. Екипът по проекта трябваше да осигури синхронизация на тестовите постановки и сценарии за всички 52 продукта.

Внедреното решение

В резултат от реализацията на проекта за нуждите на дирекция "Банкиране на дребно" е внедрена нова система за търговска отчетност (СТО). Тя е реализирана в среда на SAP Business Objects.

Един от аргументите в полза на избора на това решение е, че още от 2003 г. в УниКредит Булбанк е внедрено и се развива комплексно BI решение - SAP BusinessObjects. Базирано на data warehouse (DWH) на банката, то осигурява достъп на бизнес потребителите до вече интегрираните корпоративните данни без значение къде те се намират или генерират.

BI решението базирано на SAP BusinessObjects и DWH има своето доказано място в приложната архитектура на УниКредит Булбанк и е една от най- критичните за бизнеса услуги, която се ползва от около 4000 потребители (служители на банката и нейните дъщерни дружества) в режим 24/7. Не на последно място в банката е натрупан положителен опит в успешното реализиране на BI проекти, за което допринася и високото ниво на квалификация на ИТ екипа, работещ за развитието и поддръжката на решението в партньорство с BTS Ltd .

Реализираното репортинг решение СТО обединява информацията за продажбите на различни продукти в “Банкиране на дребно” чрез унифицирана методология и е достъпно (при поискванe й) за ползване от всички служители на дирекция "Банкиране на дребно" - централа и клонова мрежа (около 1500).

Системата СТО служи като инструмент за осигуряване на навременна информация за търговските резултати в дирекцията, както и като официален източник на изпълнението на търговските цели спрямо поставения бюджет.

Чрез СТО се осигуряват гъвкавост, проследимост на резултатите в динамика, лесно навигиране от общото към детайла на търговските резултати, както и сравнения с предишни периоди и с избран бенчмарк в различни разрези (продукти, канал на продажба, филиали, видове сили за продажби и т.н. до конкретна сделка).

Функционалност на СТО

Потребителите от различни нива достъпват справки с търговски резултати на база предварително дефинирани логики от отчети за различните позиции в клоновата мрежа и могат да избират между различни параметри на отчетите:

 • Отчети за продажби в динамика (дневни, седмични, месечни, с натрупване и т.н.)

 • Сравнение с предишни периоди и сравнение с бюджет

 • Възможност за навигиране от общото към детайла (т.нар. drill-down) с нива на агрегация - БД, регион, център за консултации и прилежащи филиали, филиал, позиция на служители, отделен служител, единични сделки. 

 • Опция за избор на продукти

  Опция за избор между обем и брой на продажби
 • Избор между графично и таблично представяне на информацията
 • Опция за избор на тип клон/група на филиал
 • Опция за избор на канал на продажба
 • Отчети, които дават възможност за различни анализи и сравнения, например: оставащи продажби за изпълнение на бюджета; необходими продажби за достигане изпълнение на бюджета; сравнение на изпълнението на бюджета на ниво регион, филиал или сила за продажба с най-добрите постижения, със средното изпълнение и т.н.

 

Служителите във филиалите имат възможност да виждат както собствените си продажби, така и продажбите, направени в център за консултиране на огледален принцип. Директорът в център за консултиране да има възможност да виждат както собствените продажби, така и продажбите, направени от прилежащите филиали.

Има възможност за търсене в базата данни на дадена сделка (по клиентски номер и продукт) и извеждане на детайли за нея.

Като инструмент за самообслужване (self service) бизнес аналитиците в банката ползват SAP 4.1 Web Intelligence Rich Client, с чиято помощ те могат да извършват анализ на данни. Чрез този инструмент могат да се извличат данни от БД, чрез използването на предефиниран семантичен слой, наречен Universе. Web Intelligence Client позволява да се създават, форматират, редактират, споделят справки, като се ползва позната бизнес терминология, без да има нужда да се познава комплексността на базата данни, където се съхраняват.

Резултати

Сред положителните резултати от внедряването на новата система потребителите посочват на първо място възможността за ежедневен мониторинг на търговската активност по региони, филиали и служители. При това този мониторинг се осъществява по консистентен начин за всички йерархични нива в клоновата мрежа.

За потребността от системата и за нейната полезност говори и фактът, че броят на генерираните справки нараства всяка седмица - от 300 средно дневно през първия месец до близо 900 към момента, като близо 100% от директорите в клоновата мрежа използват ежедневно основните мениджърски справки.

Втората най-често генерирана справка е “Детайли за продажби”, с която се осигурява ежедневен, прозрачен контрол върху личните резултати на служителите от клонова мрежа.

Подобрена е аналитичната стойност на отчетите по отношение на избран продукт, като резултатът може да се наблюдава в различни разрези – в динамика, сравнение със същия период на миналата години, разрез по региони (филиали), служители и служители с най-добри резултати.

Значително е подобрено времето за взимане на мениджърски решения, когато са необходими коригиращи мерки. Това доведе до съществено подобряване на следването на планирания бюджетен ритъм по всички продукти, като въпреки растящите цели през 2017 г. 90% от основните наблюдавани продукти са в бюджетен ритъм (при средно 65% в предишните години).

Бизнес аналитиците в централния офис имат възможност за гъвкав мониторинг и анализ на продажбите, възможности за наблюдение на трендове и зависимости.

Освен това е оптимизирано времето, необходимо за следене на търговските резултати както на клонова мрежа, централата на банката, както и нуждите на групата, като в същото време се осигури консистентността и стабилността на отчетната информация.

 

Важни критерии за оценка на проекта

 • Значимост на проекта. В УниКредит Булбанк банкирането на дребно като бизнес направление се развива ускорено през последните 7 години, като отбелязва ръст на активните клиенти с 35%, ръст на привлечените средства със 136%, ръст на кредити за домакинства с 37% и ръст на портфейла от бизнес кредити с 28%. Продуктивността, измерена като брой нови продажби на един служител, нараства за същия период с повече от 55%, което е над средното за водещите банки в страната. 

Водеща роля за постигане на планираните ръстове в продажбите, повишаване на степента на клиентската удовлетвореност и подобряване на клиентското преживяване е стриктният, детайлен и ежедневен мониторинг и контрол на търговските действия на всички нива, осигурен чрез репортинг системата СТО.

Обективността, прозрачността, навременността на информацията за търговските действия, достъпна чрез репортинг системата СТО на всички йерархични нива, е несъмнено гаранция за умножаване на удовлетворените и лоялни на банката клиенти, за успешното развитие на бизнеса на банката с индивидуалните клиенти и малки и средни предприятия, особено днес, в условията на съвременните предизвикателства – конкурентни, регулаторни и технологични.

 • Успешно изпълнение Проектът бе реализиран в рамките на предварително планираните срокове, обхват и бюджетирани финансови ресурси. Той бе изпълнен при гъвкаво планиране и управление на технологичната и ресурсната зависимост от паралелно изпълнявания проекта за ъпгрейд на версията на приложението Business Objects. Новата версия бе предпоставка за осигуряване на технологичната среда за разработка на дефинираните отчети в бизнес изискванията. Двата проекта ресурсно се обезпечаваха от един и същ ИТ екип на банката.
 • Иновативност За разработката на справките е ползвана последна версия на продукт SAP Business Objects 4.1. Реализиран е персонализиран контрол за достъп до данните съобразно ролята на потребителя в Банката. Процесът по ежедневното събиране на данните, определяне на всичките им атрибути според методологията и агрегирането на необходимите нива е напълно автоматизиран.
 • Ефективност Сред положителните резултати от внедряването на новата система CТО потребителите посочват:
  - Възможност за ежедневен мониторинг на търговската активност по региони, филиали и служители.
  - Осъществяване на консистентен мониторинг за всички йерархични нива в клоновата мрежа. Полезността на репортинг решението се удостоверява от факта, че броят на генерираните справки нараства всяка седмица - от 300 средно дневно през първия месец до близо 900 текущо, като близо 100% от директорите в клоновата мрежа, използват ежедневно основните мениджърски справки.

След внедряване на СТО значително се намали времето за взимане на мениджърски решения при необходимост от коригиращи мерки, което доведе до съществено подобряване на следването на планирания бюджетен ритъм по всички продукти, като въпреки растящите цели през 2017 г. 90% от основните наблюдавани продукти са в бюджетен ритъм (при средно 65% в предишните години). Бизнес аналитиците в централния офис имат възможност за гъвкав мониторинг и анализ на продажбите, възможности за наблюдение на трендове и зависимости. Оптимизирано е времето, необходимо за следене на търговските резултати както на клонова мрежа, централата на банката, както и нуждите на групата, като в същото време се осигури консистентност, стабилност и проследимост на докладваните данни на всички нива.

 • Мултипликационен потенциал. Реализираната архитектура на репортинг решението е част от ползвания в банката деплоймънт на SAP Business Objects и се характеризира с най-висока степен на скалируемост. За обезпечаване на производителността на приложението след внедряване на репортинг системата СТО бяха направени разчети, отчитащи съществуващата синергия по отношение на потребители и капацитет на приложението, и като резултат инсталацията на приложението бе разширена само с още един сървър за приложения (при пускане на нови 7 справки – на дневна база, за 1500 потребителя).
 • Kомплексност. Проектът бе реализиран в условията на висока степен на комплексност - в неговия обхват попаднаха значителен брой продукти (52), а за целите на унифицирания репортинг и методология бе необходимо да се осигури информация от 11 приложения и канали. Допълнително затруднение бе наличието на източници на данни, достъпни единствено от справки в Excel. Постигнато бе ефективното взаимодействие между членовете на проектния екип, включващ представители на бизнес звена на банката, ИТ екипа и представители на BTS Ltd. Във фазата на програмиране на дефинираните методологии броят на работещите в паралел програмисти достигаше до 6. Екипът по проекта трябваше да осигури синхронизация на тестовите постановки и сценарии за всички 52 продукта.
ЕТИКЕТИ:
Bulbank
НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Сергей Белоусов, Acronis: Отваряме развоен център в СофияСергей Белоусов, Acronis: Отваряме развоен център в София

Сингапурският специалист в областта на архивирането, възстановяването и защитата на данни създава свой голям инженерингов център в София, в който до 2-3 години трябва да работят над 200 високовалифицирани специалисти. Това обяви главният...

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас