“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
02 май
2017
 
 

≈лектронното управление не е инструмент за самоцелно внедр€ване на » “

3831 прочитани€

–осен ∆ел€зков е магистър по право от —офийски€ университет „—вети  лимент ќхридски“. ¬ периода 1994-1995 г. е последователно юрисконсулт, старши юрисконсулт, а по-късно секретар и кметски наместник в район „—редец“ на —толична община. ќт 1995 г. е адвокат по гражданско и търговско право, член на —офийска адвокатска колеги€. Ѕил е заместник-кмет по направление „«аконност и контрол“ на район „Ћозенец“, —толична община (1998-1999 г.).

ќт 2003 г. до юли 2009 г. е секретар на —толична община.

¬ периода 2011-2013 г. е председател на ”правителни€ съвет на »нститута по публична администраци€ и представител на –епублика Ѕългари€ в ≈вропейски€ институт по публична администраци€ (≈»ѕј) в ћаастрихт,  ралство Ќидерланди€.

ѕрочетете още: ƒо 5-6 години - реална дигитална трансформаци€ на администраци€та

ќт 2009 г. до 2013 г. е главен секретар на ћинистерски€ съвет, а в периода 2014-2016 г. е съветник на министър-председател€ по въпросите на държавната администраци€ и електронното управление.

–ъководи и участва в процесите на изработването на редица концептуални и стратегически документи и програми в областите на електронното управление, местното самоуправление и местната администраци€, публично-частното партньорство. ѕредставл€ва българската страна в годишните срещи по инициативата за партньорство за открито управление (2011 г., 2015 г.).  оординира български€ принос по инициативите, свързани с европейските политики по изпълнението на ≈вропейската програма за √лобален мониторинг на околна среда и сигурност.

”частва в стратегическото планиране и разработването на политиките в областта на държавната администраци€ и електронното управление.

ќт 30 септември 2016 г. с –ешение на ћинистерски€ съвет е определен за председател на ƒържавна агенци€ „≈лектронно управление“.

–осен ∆ел€зков

√-н ∆ел€зков, кои са основните предизвикателства, с които ƒј≈” се сблъсква в работата си?

ƒържавната администраци€ предостав€ значителен брой електронни административни услуги, а продължава да се задава въпросът кога ще имаме електронно управление. ќт декември 2016 г. този въпрос е адресиран конкретно до мен и до екипа на агенци€та. » лесен отговор н€ма, не и в н€колко изречени€. ј и предизвикателствата пред агенци€та не са свързани само с е-управлението, да не се заблуждаваме. ѕървото предизвикателството е мисленето за е-управлението само като за предостав€не на административни услуги по електронен път чрез интернет. “ова обаче е само част от общата картина. ѕравилните въпроси са свързани, първо, с това какво се случва вътре в една администраци€, в нейни€ „бекофис“, какви са работните процеси. », второ, как администрациите взаимодействат помежду си, обмен€т информаци€, сподел€т ресурси.

¬ преобладаващата си степен административното обслужване, като процедури, документи и т€хното обработване и получаване, отраз€ва логиката и изисквани€та на „хартиен舓 св€т. ќттук следва главни€т проблем – разбирането, че информаци€та и данните в различните администрации на всички равнища са „ведомствени“ данни, собственост на самите администрации. „‘еодализаци€та“ на информаци€та от институциите превръща гражданите и бизнеса в куриери на удостоверени€ и документи, когато същите са им необходими в ежедневието.

ƒруго основно предизвикателство пред електронното управление е свързано с електронизаци€та на административното бреме. ћеханичното прехвърл€не на процеси и документи, налични в „хартиен舓 св€т, в електронни€ не е електронното управление, за което работим и което хората и бизнесът очакват от институциите. ѕрехвърл€нето на административната тежест от физически€ във виртуални€ св€т не € прави по-малка. ≈динствени€т резултат е, че на гражданите или на фирмата е необходим електронен подпис, за да за€ви електронно услугата, ко€то може да получи на гише, като представи сканирани и електронно подписани всички документи, които се представ€т и на гише. ѕремахването на този порочен модел е една от основните ни задачи. » за първи път фокусът не е върху предостав€нето на административни услуги по електронен път, а върху оптимизаци€та и опрост€ването на процесите с всички най-съвременни »“-средства, като гражданите и бизнесът са в центъра на процесите и т€хна крайна цел.

ѕредизвикателство е прилагането на нормите на «акона за електронно управление и јдминистративно-процесуални€ кодекс по отношение на лицата, осъществ€ващи публични функции, и на организациите, предостав€щи обществени услуги.  ъм момента общото разбиране за административно обслужване изключва тези лица и органи от кръга на предостав€щите административни услуги. “ова води до висока административна и регулаторна тежест за гражданите, до пречки за развитие на бизнеса и до предпоставки за корупционни практики.

“р€бва да премахнем административните услуги, чиито резултат е н€какво удостоверение и тези услуги да станат вътрешноадминистративни. “ова означава административните органи да обмен€т данни автоматизирано, а информационните им системи и регистрите да са оперативно съвместими и да „комуникират“ помежду си.

¬ече е в сила основни€т акт, който ще доведе пром€ната на модела на административно обслужване със средствата на информационните и комуникационните технологии. “ова е Ќаредбата за общите изисквани€ към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. “ози документ съдържа всички основни изисквани€, свързани с въвеждането на електронното управление и следва да бъде прилаган от всички администрации.

Ќаложителни са и допълнителни промени в законодателството. »маме противоречи€ между «≈” и специалните закони в отделните сектори. „есто в тези закони е предвидено издаването или получаването на документ на хартиен носител, с печат и с подпис. ¬ други случаи е предвидено определен регистър да се води на харти€. ƒори јдминистративно-процесуални€т кодекс съдържа несъвършенства, които се използват като аргумент в полза на харти€та или за неспазване на принципа на еднократно събиране на данни. ѕо инициатива на јдминистраци€та на ћинистерски€ съвет законодателството ще бъде анализирано от гледна точка и на несъответстви€ между «акона за електронното управление и специалните закони. “ази анализ също ще бъде използван като отправна точка за реализиране на законодателни промени.

“ова обаче е само едната част от уравнението. ƒругата част е наличието на адекватни инструменти и процедури за работа на администрациите в електронна среда, което не се изчерпва с наличието на компютър и принтер на вс€ко работно м€сто, а е свързана с автоматизиране на процеси, свързване на информационни системи и отвар€не на администрациите.

»ли по-разбираемо казано, разговорът за работещо електронното управление в Ѕългари€ не може да бъде сведен само до наличие на н€какви »“-ресурси, инфраструктура, софтуер, свързаност на системите, които са техническото средство. –азговорът се отнас€ ц€лостно за реформата на администраци€та, за пром€на на моделите на мислене по отношение на функционирането на организациите и администрациите.

«а въвеждане принципа на еднократно събиране и създаване на данни от администрациите се говори вече от около 10 години.  акви са ¬ашите очаквани€, кога наистина отделните централни и местни административни звена ще започнат еднократно да събират и многократно да използват предоставените данни от гражданите и бизнеса в Ѕългари€?

»зкушавам се да дам кратък отговор на този въпрос. –еалната работа обаче изисква много по-дълбоко разбиране на причините защо до момента този принцип, заложен и в законодателството от 2008 г. насам, все още не се прилага. ¬ече дадох част от отговора – вс€ка администраци€ „окупира“ данните, с които разполага и това принуждава хората и бизнесът отново и отново да подават една и съща информаци€ и да € пренас€т физически до другата администраци€. “€, на свой ред, поддържа аналогична база данни. “ова очевидно противоречи на очаквани€та на гражданите и на бизнеса.

¬с€ка администраци€ поддържа малка част от информаци€та, което е свързана с живота и бизнеса, с граждански€ и стопански€ оборот. –егистраци€та на фирма, например, не включва само подаване на за€вление и информаци€ към “ърговски€ регистър. Ќеобходимо е нови€т субект да се регистрира в  омиси€та за защита на личните данни, √лавна инспекци€ по труда и редица други институции, в зависимост от сферата на дейност. — неголеми усили€ процедурите и всички последващи регистрации могат са бъдат улеснени, така че да се спести и време и усили€ от страна на потребител€. ≈лектронното управление, по начина, по който си го представ€ме в ƒържавна агенци€ „≈лектронно управление“, е инструмент за улесн€ване и опрост€ване на взаимоотношени€та с държавата на гражданите и на бизнеса.

«аконът за електронното управление, който, повтар€м, е в сила от 2008 г., задължава да не се изисква от гражданите и организациите представ€нето или доказването на вече събрани или създадени данни, а различните администрации и организации са длъжни да ги съберат служебно от институци€та, ко€то ги поддържа.  ъм момента изисквани€та на закона се прилагат само частично. » разговорът тук не тр€бва да преминава в търсенето на оправдание или виновник, а тр€бва да се насочи към решаването на конкретните проблеми и постигане на резултати.

ƒа, през годините са реализирани много и скъпи проекти. Ћипсата на лидерство при реализаци€та на приоритетите и недостатъчната координаци€ доведоха и до липса на значителна добавена стойност от всички проекти за е-управление през годините досега.  акто и до неспазване на принципите, заложени в законодателството, включително на принципа за еднократно събиране и многократно използване на информаци€ от гражданите и бизнеса. ÷€лостни€т резултат, че има десетки въведени електронни услуги, но н€ма електронно управление.

ƒържавната агенци€ „≈лектронно управление“ има нелеката задача да преодолее недостатъците на досегашната политика по е-управление в Ѕългари€, като централизира усили€та в единна структура, разработи и наложи €сни правила, общи цели, €сни приоритети и фокус върху гражданите и бизнеса.

¬секи работещ резултат, разбира се, преминава през форма на ефективен контрол. «а първи път в лицето на ƒј≈” съществува структура, ко€то осъществ€ва предварителен, текущ и последващ контрол по същество и по целесъобразност на проектите и дейностите в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии. –азработването на информационни системи и регистри се контролира на етап още преди да се стартира об€в€ването на процедури по «акона за обществените поръчки…

«а да обобщ€ по тази тема, въвеждането на нови електронни услуги не тр€бва да бъде самоцел. ≈лектронното управление е преди всичко инструмент за реформа на административните процеси в интерес на техните крайни ползватели – хората, бизнесът, но и самите администрации. ≈лектронното управление не е инструмент за самоцелно внедр€ване на информационните и комуникационни технологии в различни клонове на държавното управление. “ози подход просто граничи с прахосничество, това е.

Ќа каква фаза от изпълнението си е проектът за електронната идентификаци€ на българските граждани? ѕървоначалната иде€ на проекта на ћ“»“— беше картата за електронна идентичност да осигури на притежателите си достъп до редица е-услуги, включително електронни административни услуги в сферата на здравеопазването, образованието, правосъдието, икономиката (е-данъци).  ак стои въпросът с въвеждане на е-идентификатора в документите за самоличност и ще бъде ли спазен срокът 1 €нуари 2018 г.?

≈лектронна идентификаци€ е процес, който не се ограничава само с издаването на „карта“ за електронна идентичност. ≈лектронната идентификаци€ дава възможност за еднозначно установ€ване на самоличността на гражданите във виртуалното пространство и това тр€бва да се случва съобразно удобството и предпочитани€та на гражданите, т.е. идентификаци€та следва да е технически неутрална и да може да може да бъде съхран€вана на различни носители. “ова могат да бъдат както смарткарти, смартфони, банкови карти, така и документи за самоличност. ¬ариантите са различни и са свързани.

— влизането в сила на «акона за електронната идентификаци€ в кра€ на 2016 г. министърът на вътрешните работи е определен за орган за електронната идентификаци€. ¬ ћ¬– вече има подробно разработено техническо задание за реализиране на националната схема за електронна идентификаци€ с финансиране по ќперативна програма „ƒобро управление“. ѕроектът е насочен към развитието на пилотната система за електронна идентификаци€ и внедр€ването ѝ в продуктивен режим.

»зграждането на национална схема за електронна идентификаци€ ще осъществи на практика концепци€та за единен и уникален национален електронен идентификатор, заложена в законодателството. ћного важно е обаче да се знае, че електронната идентификаци€ не отмен€ сега съществуващите персонални идентификационни номера и кодове. Ќо електронната идентификаци€ ще бъде универсални€т, по-лесен и достъпен начин за за€в€ване от гражданите на електронни административни услуги. ќсвен това използването на електронна идентификаци€ и на доверителни услуги ще повиши като ц€ло сигурността на трансакциите, извършвани по интернет.

Ќад€ваме се, че проектът ще се реализира в срок, тъй като идентификаци€та е условие за развитието на единни€ цифров пазар, националните, регионалните и секторните политики, както и, разбира се, за електронното гласуване от дистанци€.

 акви са прогнозите ¬и - кога и в Ѕългари€ електронното гласуване ще стане нормална практика при избори?

ѕроектът за пилотната система за дистанционно електронно гласуване е вече одобрен за финансиране по ќѕ „ƒобро управление“ и работата по него е започнала. —истемата тр€бва да даде възможност на гражданите свободно да упражн€ват правото си на глас от всеки компютър или мобилно устройство и от вс€ка точка на света. ѕреди да бъде изградена системата, ще бъде направен предварителен анализ на съществуващите добри практики за дистанционно електронно гласуване.

–аботещи пилотни системи има в ≈стони€, ‘ранци€, кантона ∆енева, јвстрали€ и др. »ма работещи добри практики и те ще бъдат детайлно анализирани в първата фаза на проекта. ¬ъпреки това, гласуването по интернет все още е алтернативно на гласуването с хартиена бюлетина или с машини. Ќе тр€бва да се заблуждаваме, че ще бъде лесно. ѕилотната система ще бъде интегрирана с националната схема за електронна идентификаци€, националната база данни „Ќаселение”, съответно с ÷ентрализираната автоматизирана информационна система „√ражданска регистрац舓, ко€то пък ще се изгражда по друг проект. „рез пилотната система по проекта за електронно гласуване ще бъдат проведени симулации на електронно гласуване и експериментални избори по електронен път и ще бъде извършена подготовка за въвеждане на системата в продукционен режим за изборите за ≈вропейски парламент през 2019 г. —истемата ще притежава редица характеристики, включително да гарантира тайната и интегритета на вота, защита от кибер атаки и т.н.

—лед началото на 2019 г. вече може да има работеща система за електронно гласуване, а кога този начин на упражн€ване да демократичните права и задължени€ от гражданите ще стане нормална практика, зависи и от това как институциите ще си свършат работата. ¬ол€та на хората е налице и за да € отрази, законодател€т подробно е записал в преходните разпоредби на »зборни€ кодекс на какви изисквани€ тр€бва да отговар€ една такава система. »нституциите тр€бва да гарантират предвидените от законодател€ възможности за избирателите, останалото е въпрос на изборна технологи€.

ѕредвид кратките срокове, усп€ ли ƒј≈” да изпълни всички приоритетни проекти, които си беше заложила за периода 2015-2016 г.?

¬ижте, да се свежда електронното управление до изпълнението на сбор от проекти би било повърхностно. ƒа, всеки от проектите в сегашната ѕътна карта към действащата —тратеги€ за развитие на е-управлението е много съществен. ¬с€ка конкретна реализаци€ е фактор на успеха – създава впечатление за проследимост на резултатите и усещане за напредък в конкретна посока.

Ќо работата на ƒј≈” не може да бъде сведена до управление на набор от проекти. ѕо всеки проект от ѕътната карта конкретната институци€ тр€бва да си свърши работата, а јгенци€та за електронно управление е силен партньор, за да се случват дейностите по проектите съгласно изисквани€та на законодателството. Ќай-вече по отношение на Ќаредбата за общите изисквани€ към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

ќчаквани€та на гражданите и на бизнеса просто не са насочени конкретно към работата на ƒържавната агенци€ „≈лектронно управление“, а към публичната администраци€ като ц€ло. » това ни задължава още повече.

ѕриоритетните мерки на ƒј≈” за периода 2016–2017 г. включват дълъг списък с дейности. Ќад кои проекти работите в момента, осигурено ли е финансиране за изпълнението им и какво да очакваме в близко бъдеще?

«а неколкомесечното си съществуване усп€хме да свършим немалко, освен свързаното със собствените ни административни предизвикателства. ѕостигнатото до момента от предходните административни структури по темата е-управление, добро и лошо, е все пак основа, върху ко€то стъпваме. “ова ни даде шанс да започнем направо от „второто стъпало“.

¬ече стартира работата по одобрени€ проект за дистанционно електронно гласуване. ¬ рамките на месец-два предстои да бъдат одобрени и започнати проектите за изграждането на централизираните автоматизирани информационни системи „√ражданска регистрац舓 и „јдресен регистър“. “ук ще се използват съществуващите информационни ресурси, с които функционират регистрите, поддържани от дирекци€ „√–јќ“ в ћинистерството на регионалното развитие и благоустройството на централно ниво.

ўе стартира работата по »нтегрираната информационна система за контрол и публичност на електронното управление. ѕо този проект ще бъдат внедрени информационни системи за контрол по целесъобразност в областта на е-управлението и информационните технологии. ѕроектът ще доведе до по-ефикасно разходване на публични€ ресурс и прозрачност и ефективност на бюджетни€ процес при ограничаване на инвестициите в ненужни или дублиращи се ресурси.

ƒо средата на 2017 г. очакваме да бъде одобрено финансирането и да започват дейностите по други важни проекти - за национални€ портал за пространствени данни (INSPIRE), както за »нформационната система за базови регистри на субекти, обекти и събити€, ко€то ще се ползва от вс€ка администраци€, вместо всеки административен орган да си прави свой регистър.

ƒо момента всички администрации са инвестирали самосто€телно и некоординирано и автономно изграждат и развиват »“ инфраструктура. “ова създава много проблеми, които не могат да бъдат преодолени за ден-два. “е са свързани с поддръжката, с обнов€ването и разшир€ването на капацитета, особено при внедр€ване на нови софтуерни проекти и електронни услуги. ѕрез идните месеци тр€бва да бъде разработено и предложението за изграждане на ƒържавен хибриден частен облак и на защитени€ интернет възел за публични услуги на електронното управление, с който държавата адресира ц€лостно тези въпроси. »зграждането на държавен частен облак ще намали капиталовите и оперативните разходи, ще подобри предостав€ните от администраци€та услуги, ще осигури по-добра управл€емост, оперативна съвместимост. –едица преимущества. «атова подхождаме много внимателно. ѕроектът е на стойност около 26 млн. лева и реализаци€та му практически ще обедини »“ ресурсите на администраци€та. “ака съвсем не виртуално могат да бъдат съкратени до 20 на сто от общите административни разходи, включително за софтуерни лицензи, консумативи, човекочасове на служителите в администраци€та, »“ поддръжка. »ма обаче още много сериозна предварителна работа, ко€то е на дневен ред. Ќека не звучи твърде оптимистично, но имаме всички предпоставки за успех в средносрочен план. ўе разберем, че имаме работещо електронно управление, когато спрем да отчитаме резултатите с простото сумиране на неизползваеми електронни услуги, като регистраци€ на пътно превозно средство с животинска т€га, например.

¬ъпросите подготви  онстанца  адънкова

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас