“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ематично приложение
бр. 8, 2017

01 мар
2017
 
 

–одното образование се доближава към потребностите на »“ пазара на труда

991 прочитани€

 онстанца  адънкова

¬ последните н€колко години българската образователна система направи стъпка напред към „производството“ на повече и по-качествени специалисти за » “ сектора, и в частност – за софтуерната и аутсорсинг индустриите.

¬ъведена беше дуалната форма на обучение в средното образование, подписано беше —поразумение за сътрудничество между ћинистерството на образованието и науката и представителните асоциации на българската »“ индустри€ - Ѕългарската асоциаци€ по информационни технологии (Ѕј»“), Ѕългарската асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ), Ѕългарска аутсорсинг асоциаци€ (Ѕјј) и » “  лъстер, с цел професионалното образование да подготв€ квалифицирани кадри, приета беше нова Ќационална програма към ћќЌ „ќбучение за »“ кариера“, въведено беше по-гол€мо финансиране за приоритетните специалности във висшето образование.

 ак представителите на трите най-активни асоциации на технологични€ и аутсорсинг бизнеса приемат

промените в системата на родното средно и висше образование

дали напредъкът е достатъчен и какви стъпки следва да предприеме следващото правителство на –епублика Ѕългари€, за да може образователната система да произвежда подготвени за пазара на труда специалисти – отговори на тези въпроси ще дадат представителите на Ѕј— ќћ, Ѕј»“ и Ѕјј.

 атегоричното мнение на —тамен  очков, председател на управителни€ съвет на Ѕј— ќћ, е че естествени€т растеж на софтуерната индустри€ през последните години е възпреп€тстван от недостиг на кадри и образователната система не може да генерира необходими€ за това брой квалифицирани специалисти, и то не само в областта на »“. “ова налага решителни промени и мерки за адресиране на проблема от страна на бизнес, държава и институции.

¬ дългосрочен план, Ѕј— ќћ работи с редица компетентни организации за предприемането на дълбоки структурни реформи в образователната система, съобразени с изисквани€та на бизнеса. Ѕј— ќћ, заедно с колегите от Ѕј»“, Ѕългарска аутсорсинг асоциаци€ и » “  лъстер активно си сътрудничи с ћќЌ и образователните институции по проект „ѕрофеси€ приложен програмист“, чи€то цел е да въведе професионална квалификаци€ при завършващите средно образование младежи. ѕо този начин, зрелостниците ще са готови да започнат работа като младши програмисти в индустри€та, което ще доведе до намал€ване дефицита на кадри. ѕървите такива специалисти се очаква да изл€зат на трудови€ пазар през 2019-та година, об€сни  очков.
ќтносно проект „ѕрофеси€ приложен програмист“, председател€т на ”— на Ѕј— ќћ подчерта, че софтуерните компании вече инвестират време и финансов ресурс за разработване на съвременно обучително съдържание и учебни програми, които в най-гол€ма степен да отговар€т на нуждите на сектора. „—м€таме за изключително полезно и придобиването на опит в реални работна среда в нашите компании още по време на обучението на учениците. «атова асоциаци€та подкреп€ и инициативите за официалното въвеждане на дуалното обучение в училищата, об€сни  очков - ¬ рамките на проекта по „ѕрофеси€ приложен програмист“ предвиждамеи обучение на преподавателите върху съответното съдържание, което подготв€ме, като считаме, че това е съществена част от успеха на тази инициатива. “

¬ сферата на висшето образование, от Ѕј— ќћ също очакват своевременно осъвремен€ване на учебните планове и програми, което включва и съответното обучение на преподавателите, като асоциаци€та работи активно с н€колко университета в страната. „¬ рамките на подписаното споразумение с ћќЌ, ще очакваме да бъде предоставена възможност за по-активното и пр€ко участие на бизнеса в образователни€ процес“, допълни  очков.

ѕламен ÷еков, член на управителни€ съвет на Ѕјј, представи сво€та позици€, че родната просвета тр€бва още да се реформира - и средното и висшето образование. Ѕизнесът тр€бва и ще помага, но не може да се разчита само на него, подчерта той.

„“р€бва да се увеличат елитните училища в средното образование, да се увеличи заплащането на учителите, да се набл€га още от рано на чужди езици и техническо профилиране.

”ниверситетите и бро€ студенти, които обучават тр€бва да се намал€т – прекалено много са в момента и липсва конкуренци€ – студентите влизат с тройки и по документи. Ќека да са по-малко бройки, при същите бюджети, но да излизат по-качествено обучени студенти. ”ниверситетите тр€бва да се отвор€т към силни и млади топ преподаватели, които владе€т чужди езици. ¬еро€тно н€ма да могат да ги привлекат, ако неувеличат бюджета си за заплати.

“р€бва да се преподава на чужд език, по този начин ще се отвори възможността за привличане на международни студенти, което ще се отрази положително и на финансите, имиджа и позици€та в международните класации. “р€бва професионален мениджмънт, стига с това автономно самоуправление тип „возене по течението“ и оплакването, че все н€ма пари. ¬ момента сме на дъното – н€маме истински университет в “оп 500, а това тр€бва да е цел. √ледаме как се наро€ват полу-професионални частни академии без никакви дотации от държавата – €вно има и пари, и средства, и преподаватели - просто нашите университети не се ориенират достатъчно добре как да се включат в новата рамка на икономиката“, за€ви ÷еков.

ќсвен вътрешното „производство“ на »“ кадри, други€т сценарий е „внос“. ¬ тази насока по насто€ване и след предостав€не на конкретна статистика от страна на »“ бизнеса, правителството въведе облекчени€ в

процедурата за издаване на „—ин€ карта на ≈—”

за упражн€ване на висококвалифицирана заетост от чужденци от трети страни (извън ≈—). ƒоколко обаче тези мерки са довели до повишаване на вноса на висококвалифицирани чужденци от трети страни, от кои държави е най-активни€т внос, и какви мерки следва да бъдат взети, за да се облекчи допълнително тази процедура, отговар€т представителите на технологични€ и аусорсинг бизнеса.

»ма положителен ефект от въведената м€рка за облекчаване издаването на „—ин€ карта на ≈—”, но процедурата все още е сложна и времеемка и отнема н€колко месеца, твърди ѕламен ÷еков от Ѕјј. »ма увеличение при приличането на служители извън ≈—, от страни като ”крайна, ћакедони€ и “урци€, но процедурата тр€бва още да се облекчи и сроковете да се съкрат€т, за да има съществен ефект, изтъкна ÷еков.

„«а съжаление, повече от година след приемането на изменени€ и допълнени€ към нормативните актове, регламентиращи процедурата за издаване на „сини карти“, секторът продължава да среща почти същите сериозни затруднени€, от гледна точка на продължителност, липса на координаци€ между институциите и усложненост. ќчаквани€та са ни процедурата да бъде сведена като обща продължителност до 4 седмици и подаването на документите да става на едно гише“, подчерта —тамен  очков от Ѕј— ќћ.

—поред Ѕј— ќћ, успешно внесените специалисти са все още в рамките на н€колко десетки.  ато дестинации, които представл€ват интерес с оглед привличане на специалисти, софтуерните компании са насочили внимание към бившите съветски републики – ”крайна, ћолдова, Ѕеларус. »ма вече н€колко български компании с офиси в съседна ћакедони€, като т€ също е търсена алтернатива за осигур€ване на нужните кадри, посочи  очков.

»нвестиции на технологични€т и аутсорсинг бизнеси в образование

Ѕизнесът не само е в готовност, но и инвестира в родното образование, доколкото може да си го позволи, твърди ѕламен ÷еков от Ѕјј. „ƒържавните бюджети тр€бва да се увеличат, тъй като бизнесът, и особено технологични€т такъв, ги захранва с все повече средства. јко се очаква от бизнеса да поема повече функции в образованието, държавата тр€бва да планира сериозни секторни поощрителни мерки и облекчени€ за компаниите, които го прав€т“, подчерта ÷еков.

ќсновни€т капитал на компаниите в сектора са талантите, работещи в т€х. ≈то защо фирмите посто€нно инвестират в обучението на своите специалисти за повишаване на т€хната професионална квалификаци€, посочи —тамен  очков от Ѕј— ќћ.

„ акто споменахме, компаниите от Ѕј— ќћ вече инвестират време и финансов ресурс за реализирането на проектите в сферата на образованието, които асоциаци€та изпълн€ва в момента (“ѕрофеси€ приложен програмист“ и т.н.). √отови сме да продължим да отдел€ме необходимите ресурси за реформиране на образователната ни система, за да могат обучаващите се в не€ ученици и студенти да придоби€т нужните знани€, ключови умени€ и компетенции, с оглед успешната им реализаци€ в бъдеще“, об€сни  очков.

ѕрогнози за развитието на » “ сектора през 2017 г.

ѕо данни от проучването Ѕарометър на Ѕј— ќћ, български€т софтуерен бранш за поредна година бележи устойчив двуцифрен ръст от 16,9% през 2015 г., изпреварвайки повече от 5 пъти растежа на Ѕ¬ѕ на Ѕългари€. ѕрогнозните данни сочат, че темповете на растеж през 2016 г. ще се запаз€т на сходни нива и приходите ще надхвърл€т 1 млрд. евро. ќсновен принос за растежа на софтуерната индустри€ имат експортно-ориентираните компании.

«а петгодишни€ период 2011-2016 г., делът на общите приходи на софтуерната индустри€ спр€мо Ѕ¬ѕ се очаква да се удвои – от 1,16% през 2011 г. до 2,25% през 2016 г. ѕри запазване на същите темпове на растеж на приходите в софтуерната индустри€, прогнозите са след 5 години – през 2021 г., те да достигнат 4,5% спр€мо Ѕ¬ѕ, което би наредило бизнеса сред най-големите в страната.

ѕо отношение на заетите в сектора, данните за реално осигурените средно-годишно работни места в софтуерната индустри€ за 2015 г. сочат, че те се увеличават с 1107 или 6% спр€мо 2014 г. “ова е най-слаби€т ръст от 2012 г., като е €сен показател за задълбочаващите се проблеми с недостига на »“ специалисти в страната.

ѕрогнозите за 2016 г. сочат, че тенденци€та ще се запази като бро€т на новите работни места в софтуерната индустри€ в Ѕългари€ ще отбележи по-нисък ръст от 5 %. или 907 отворени нови позиции.

ѕоради недостига на »“ специалисти в компаниите от сектора почти непрекъснато има нови отворени позиции, като често за запълването на н€кои от т€х - софтуерни архитекти, софтуерни разработчици и проектни мениджъри, на фирмите са необходими над 8 седмици.

ќт всички членове на Ѕј— ќћ, участвали в допитването, близо 70% прогнозират увеличение на приходите през 2016 г., както следва: 11,9% - с около 50%, 30,95% - с 25%, а 26,19% - с 10%. Ќе очакват пром€на 23,81% от компаниите, а едва малко над 7% предвиждат намал€ване на приходите.

„÷итираните данни доказват, че »“ секторът е сред най-устойчивите в страната и бележи ежегоден двуцифрен ръст по всички разгледани показатели. ѕродължава тенденци€та на изместване на фокуса на дейността на компаниите от извършване на ниско квалифицирана работа тип „кодиране“ в първите години от развитието на сектора, в участие във всички фази на съвременното производство на софтуер - анализ, дизайн, архитектура, имплементаци€, качествен контрол, поддръжка и развитие“, коментира —тамен  очков, председател на ”— на Ѕј— ќћ.

„ѕрогнозите на развитие на технологични€ и аутсорсинг секторите в Ѕългари€ са мъгл€ви и по-скоро неспокойни в дългосрочен план. јко политическата нестабилност продължи прекалено дълго, н€ма бързо да се реши проблема със занемареното образование, а това е проблем, който не търпи отлагане, за€ви ѕламен ÷еков, член на ”— на Ѕјј - ¬сички гледаме какво ще стане с популизма и данъците – пром€ната на данъците в технологични€ и аутсорсинг сектора ще накара компаниите да преразгледат генерално дейността си в Ѕългари€, вкл. и дейностите им по темата образование. ѕо-скоро тр€бва да се мисли за качествени мерки за подпомагане на инвестициите на компаниите в сектора, тъй като в съседните ни страни го прав€т, и то много активно. ¬ Ѕългари€ лежим на старите лаври от 2015 г., когато б€хме є1 в ≈вропа и N3 в света като аутсорсинг дестинаци€. “ова е минало. ѕолша и –умъни€ взеха мерки и подпомогнаха тези индустрии и изпревариха Ѕългари€. ¬ момента ние тр€бва да догонваме в услови€та на политически вакуум, което не е никак лесна задача“.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас