“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ќбразование
02 мар
2017
 
 

—тудентите в професионалните » “ направлени€ са се увеличили със 710

4045 прочитани€

Ќиколай ƒенков е професор по физикохими€ в —офийски€ университет „—в.  лимент ќхридски”. ƒоктор на химическите науки (2007 г.), ръководител на катедра »нженерна хими€ (2008-2015), директор на магистърска програма „ƒисперсни системи в химичните технологии”.

—пециализирал е в япони€ (Japanese Research & Development Corporation) и в Ўвеци€ (”ниверситет в ”псала). –аботил е като водещ учен в изследователските институти на фирмите Unilever (—јў) и Rhone-Poulenc (‘ранци€).

јвтор е на над 130 научни публикации с гол€м международен отзвук в специализираната научна литература. –ъководил е над 40 международни научни и научно-приложни проекти с външно финансиране. ”частвал е в управл€ващите комитети на три европейски научни мрежи.

ѕрочетете още: ћќЌ с план за отстран€ване на проблемите в ќѕ Ќќ»–, установени от ≈ 

ѕроф. ƒенков е носител на гол€мата награда „ѕитагор” на ћќЌ за високи научни постижени€ (2010 г.), на почетни€ знак със син€ лента на —” "—в.  лимент ќхридски" (2013 г.) и на гол€мата награда на —” "—в.  лимент ќхридски“ за високи научни постижени€ (2016 г.).

 ато член на работни групи към ћинистерството на образованието и науката и ћинистерски€ съвет през 2012 и 2013 г. проф. Ќиколай ƒенков участва активно в разработването на концепци€та на ќперативна програма „Ќаука и образование за интелигентен растеж” и в обсъждани€та на —поразумението за партньорство за 2013-2020 г. между –епублика Ѕългари€ и ≈вропейската комиси€.

ќт август 2014 г. до април 2016 г. проф. ƒенков е зам.-министър на образованието и науката, отговар€щ за висшето образование и европейските структурни фондове, включително за изпълнението на ќперативна програма "Ќаука и образование за интелигентен растеж".

ѕроф. Ќиколай ƒенков, служебен министър на образованието и науката


 

  •  акви са основните приоритети в работата на ћќЌ?

 

»збрахме четири основни приоритета, които покриват цели€ спектър от дейността на ћинистерството на образованието и науката. ѕърви€т е свързан с подготовката на матурите, външното оцен€ване и приема след основно образование, които ще се случат в кра€ на май – началото на юни. “ова са много важни и чувствителни за обществото събити€, които тр€бва да се подготв€т месеци наред, така че вече започнахме работа по т€х.

¬тори€т приоритет е свързан с науката. —тава дума за подготовката на актуализирана стратеги€ за развитие на научните изследвани€. ѕричините да бързаме с не€ са две: от една страна, т€ е предварително условие за оперативна програма „Ќаука и образование за интелигентен растеж“ (ќѕ Ќќ»–), от друга – науката е единствени€т сектор, който в момента н€ма адекватен стратегически документ. ўе работим заедно с колеги от академичните среди и ще се опитаме за по-малко от два месеца да подготвим документ на достатъчно високо ниво, който да бъде публично обсъден и приет от академичната колеги€. “ой тр€бва да адресира всички основни проблеми на науката и да послужи като посока за развитие до 2025 г.

“рети€т приоритет е свързан със «акона за развитие на академични€ състав. ÷елта е в него да се заложат минимални изисквани€ за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени. —ега такива минимални изисквани€ н€ма. ѕоради това се получи много гол€мо разминаване между научните организации и висшите училища, в които се прави много добра наука, има високи постижени€ и изисквани€та за академични длъжности са високи, и други, в които н€ма или е много ограничена научната активност, обаче дават същите академични длъжности – доцент, професор, без да има адекватните научни постижени€.

Ќеобходимо е не особено гол€мо усилие, за да бъде довършен проект на «акон за изменение и допълнение към «акона за развитие на академични€ състав. ѕриготвихме го в предишни€ екип, в който аз участвах като заместник-министър, мина на първо четене в Ќародното събрание с подкрепата на всички парламентарни сили. Ѕеше напреднал на второ четене в парламентарната комиси€ по образование, но не стигнаха н€колко месеца, за да бъде довършен. Ќие ще използваме мандата на служебни€ кабинет, за да подготвим пълен актуализиран вариант, който ще представим при първа възможност на новосформирани€ парламент.

„етвърти€т приоритет е ќѕ Ќќ»–, в ко€то има различни проблеми. ≈дин от т€х е свързан с одита на ≈  от октомври 2016 г., който установи сериозни проблеми в системите за управление и контрол на програмата. ѕри наличие на такива проблеми системите за управление на програмата тр€бва максимално бързо да се коригират, така че ≈  да има увереност, че парите се изразходват законо- и целесъобразно.

  •  ои и какви са основните проекти, които предстои да бъдат изпълнени в сферата на въвеждане на » “ в средното и висшето образование и какви бюджети са предвидени за въвеждане и поддържане на проектите за » “ в образованието?

 

ѕреди н€колко години беше приета —тратеги€ за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на –епублика Ѕългари€ (2014-2020 г.), в ко€то имаше заложени определени показатели. »ма сериозно изоставане по тази стратеги€, свързано и с недостатъчни€ финансов ресурс, и с определени организационни проблеми. ўе се опитаме да изготвим пътна карта за изпълнение на тези нужди, но аз лично не мога да обеща€, че в рамките на служебното правителство ще можем да € завършим. ќще повече, че такава карта би била на м€стото си, ако е осигурена със съответните финансови ресурси.

“р€бва да се има предвид, че самите технологии се промен€т много динамично. ќт миналата година има и нов «акон за предучилищно и училищно образование с изисквани€ за промени в учебните планове и програми. ќт тази гледна точка е необходимо следващото редовно правителство да погледне доколко са актуални самата стратеги€ и планът, който тр€бва да се изготви към не€, защото стратеги€та е правена, преди да бъде приет законът.

  •  акви мерки взима ћќЌ, за да бъде решен проблемът с дефицита на технологични и инженерни кадри в Ѕългари€? Ќа каква фаза от изпълнението си са  онцепци€та за създаване на 30 000 софтуерни специалисти в Ѕългари€ и новата Ќационална програма към ћќЌ „ќбучение за »“ кариера“?

 

¬ъв връзка с решаването на проблема с дефицита на кадри в областта на компютърните науки от страна на ћќЌ се предприемат последователни мерки в н€колко посоки. Ќа първо м€сто разшир€ваме мрежата от образователни институции, осъществ€ващи професионално образование и обучение по професиите от професионално направление „ омпютърни науки“.

—редно професионално образование в сферата на компютърните науки се осъществ€ва по професи€ „ѕрограмист“ с втора степен на професионална квалификаци€ и по професи€ „—истемен програмист“ с трета степен на професионална квалификаци€. ќбучението по тези професии се провежда в 26 професионални гимназии, в 2 математически гимназии и в 1 средно училище. ≈дновременно със средното образование учениците придобиват и професионална квалификаци€ по една от посочените професии със съответната степен на професионална квалификаци€.

Ќа второ м€сто актуализираме —писъка на професиите за професионално образование и обучение, като включваме в него професи€, за ко€то водещи »“ организации декларират необходимост от кадри.

—ъс «аповед є –ƒ 09-1984/12.12.2016 г. на министъра на образованието и науката в —писъка на професиите за професионално образование и обучение е включена нова професи€ в професионално направление „ омпютърни науки“ – професи€та „ѕриложен програмист“ с трета степен на професионална квалификаци€. ѕо не€ за първи път ще започне обучение през предсто€щата 2017-2018 учебна година. «а обучението по професи€та е в процес на утвърждаване проект на ƒържавен образователен стандарт (ƒќ—) за придобиване на квалификаци€. –азработването на ƒќ— е по инициатива на бизнеса и е изц€ло резултат от активното сътрудничество между институциите (представителите на Ќационалната агенци€ за професионално образование и обучение и на ћќЌ, представители на професионални гимназии) и на водещи »“ организации и компании.

  • Ѕихте ли описали първоначалните резултати от приемането на приоритетните професионални направлени€, в частност - тези в сферата на техническите и инженерните науки (например - математика, информатика и компютърни науки, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника)?  олко нови места за прием в областта на техническите и инженерните науки са открити от академичната 2016-2017 г. след ѕостановлението за услови€та и реда за утвърждаване на бро€ на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, прието от ћинистерски съвет в началото на 2016 г.?  акви са очаквани€та за следващите години?

 

јз бих разделил технологичните от инженерните кадри, защото към » “ специалностите има доста сериозен интерес от страна на бизнеса.  ато заместник-министър на образованието с ресор висше образование в предишни€ кабинет аз вид€х, че има какво да се направи в организационно отношение и от страна на висшите училища. ѕо тази причина беше подготвена  онцепци€та за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, приета от ћинистерски€ съвет на 16 декември 2015 г.÷елта беше максимално бързо и ефективно всички елементи от системата да тръгнат в една посока, а именно – да се разшири капацитетът, да се привлекат специалисти, които да обучат следващите. ƒокато в инженерните направлени€, математиката и естествените науки имаме много сериозен проблем. “ам интересът на кандидат-студентите е много по-нисък, отколкото е необходимо за пълноценно функционираща високотехнологична икономика, към каквато се стреми Ѕългари€.

¬ изпълнение на  онцепци€та за насърчаване обучението на софтуерни специалисти и водената политика от ћќЌ с ѕћ— є 64/25.03.2016 г. се предоставиха допълнителни средства за капиталови разходи в размер на 2000 лв. за студент, приет в професионални направлени€ „ћатематика“, „»нформатика и компютърни науки“ и „ омуникационна и компютърна техника“, над бро€ на приетите студенти през предходната академична година.

— ѕћ— є 328/03.05.2016 г. за утвърждаване на бро€ на приетите за обучение студенти и докторанти за учебната 2016-2017 г. по професионалните направлени€ 4.5 ћатематика, 4.6 »нформатика и компютърни науки и 5.3  омуникационна и компютърна техника приемът за обучение на студенти в държавните висши училища е увеличен с 10% спр€мо предходната учебна година.

ѕо данни на регистъра, поддържан от ћќЌ, през последните три години 10 842 младежи са завършили „»нформатика и компютърни науки“ и „ омуникационна и компютърна техника“. ѕрез 2013 г. “е са били 3835; през 2014 г. – 3472; а през 2015 г. - 3535.

—амо за една академична година бро€т на студентите в професионалните направлени€ „»нформатика и компютърни науки“ и „ омуникационна и компютърна техника“ се е увеличил общо със 710.

—ъгласно данните от –ейтинговата система на висшите училища по индикатора „ќчаквано нарастване на търсенето на кадри“ работодателите са посочили, че през следващите пет години ще се увеличи нуждата от специалисти, завършили двете професионални направлени€ (4.6 „»нформатика и компютърни науки“ и 5.3 „ омуникационна и компютърна техника“). —поред работодателите най-много ще се търс€т специалисти в 5.3 „ омуникационна и компютърна техника“ (67,13% от запитаните), 51,75% са посочили направление 4.6 „»нформатика и компютърни науки“.

ѕо двете професионални направлени€ се провежда обучение в 20 висши училища:

- по направление 4.6 „»нформатика и компютърни науки“ - ¬еликотърновски университет „—в. св.  ирил и ћетодий“, »кономически университет – ¬арна, ”ниверситет по библиотекознание и информационни технологии, јмерикански университет в Ѕългари€ – Ѕлагоевград и ¬арненски свободен университет;

- по направление 5.3 „ омуникационна и компютърна техника“: ¬исше транспортно училище „“одор  аблешков“, ¬исше училище по телекомуникации и пощи, Ќационален военен университет „¬асил Ћевски“ – ¬елико “ърново, “ехнически университет – √аброво, “ехнически университет – ¬арна, “ехнически университет – —офи€, ”ниверситет „ѕроф. д-р јсен «латаров“ – Ѕургас и ”ниверситет по хранителни технологии – ѕловдив;

- и по двете направлени€: ѕловдивски университет „ѕаисий ’илендарски“, –усенски университет „јнгел  ънчев“, —офийски университет „—в.  лимент ќхридски“, Ўуменски университет „≈пископ  онстантин ѕреславски“, ёгозападен университет „Ќеофит –илски“, Ѕургаски свободен университет и Ќов български университет.

ѕрез академичната 2015/2016 г. в професионалното направление „»нформатика и компютърни науки“ общи€т брой на обучаваните студенти е 7815, а през 2016/2017 г. - 8000. “ова увеличение е следствие и на предприетите мерки от страна на държавата за увеличение бро€ на специалистите, необходими на пазара на труда.

  • »ма ли вече резултати от подписаното на 15 декември 2016 г. —поразумение за сътрудничество между ћќЌ и представителните асоциации на българската »“ индустри€ Ѕј»“, Ѕј— ќћ, Ѕјј и » “  лъстер, с цел професионалното образование да подготв€ квалифицирани кадри?

 

¬ продължение на ефективната съвместна работа се сключи —поразумение за сътрудничество между ћќЌ, от една страна, и водещите »“ организации от друга – —дружение „Ѕългарска асоциаци€ на софтуерните компании – Ѕј— ќћ“, —дружение “Ѕългарска асоциаци€ по информационни технологии – Ѕј»““, ‘ондаци€ „ лъстер информационни и комуникационни технологии“ (» “  лъстер), —дружение “Ѕългарска аутсорсинг асоциаци€”. —ъс споразумението за партньорство се цели ефективно сътрудничество в процеса на обучение и образование на учениците за придобиване на съвременно софтуерно образование, включително софтуерно професионално образование, както и за изграждане на модели за публично-частно партньорство, за създаване на възможности за осъществ€ване на съвместни инициативи и проекти и за консултиране по теми от общ интерес.

¬ изпълнение на дейностите, предвидени по споразумението за сътрудничество, до момента е сформирана експертна работна група, в ко€то участват представители на четирите »“ организации, страни по документа, и на образователни институции (професионални гимназии). ѕредсто€щите най-близки задачи на тази група са да разработи всички варианти на учебни планове за професионално образование по професи€ „ѕриложен програмист“,

- учебните програми за обучение в училищното професионално образование (VIII-XII клас) по професи€та. ќт не€ се очаква също да изготви програма за обучение на учители по новата професи€, както и учебни материали за обучение на учителите.

  • Ќа какъв етап от изпълнението е националната ќперативна програма „Ќаука и образование за интелигентен растеж” в Ѕългари€ и какво предстои?

 

¬ момента временно са замразени междинните плащани€ по програмата, докато ћќЌ отстрани проблемите, установени при европейски€ одит през октомври 2016 г.

 ато основен проблем ≈  посочва липсата на €сно разделени функции между звеното, което отпуска средства по програмата, звената, които получават пари по проекти, и звеното, което провер€ва изпълнението на проектите. ƒруги проблеми са не€сните критерии за сформиране на екипите за управление на проекти в ћќЌ, както и слабостите в оцен€ването на проектите и в организаци€та на проверките по т€х.

Ќа Ѕългари€ ще бъде наложена финансова корекци€ заради проблемите, установени при одита.  онкретни€т размер на „глобата“ ще бъде определен след преговори с ≈ .

‘инансовата корекци€ обаче не застрашава плащани€та по вече започнатите проекти, включително на европейските стипендии за студенти. —анкци€та ще бъде покрита от бюджета на ћќЌ.

ѕри бързо отстран€ване на проблемите н€ма да бъде засегнато също изпълнението на бъдещи проекти по ќѕ Ќќ»–. “акива са например проектите за изграждане на научни центрове, които се очаква да бъдат подадени до 28 февруари т.г.

Ѕюджетът на ќѕ Ќќ»– е 1,37 млрд. лв. “ой е разпределен в 4 приоритетни оси:

- ѕќ 1 "Ќаучни изследвани€ и технологично развитие" - 560 млн. лв.

- ѕќ 2 „ќбразование и учене през цели€ живот" - 504,6 млн. лв.

- ѕќ 3 "ќбразователна среда за активно социално приобщаване" - 252 млн. лв.

- ѕќ 4 „“ехническа помощ“ - 55 млн. лв.

–авносметката е, че в началото на третата година от програмни€ период сключените договори са едва 116 на обща стойност 324 млн. лв., което е 24% от бюджета.

»нтервюто проведе  онстанца  адънкова

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас