“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
31 дек
2016
 
 

Ќќ» затвори напълно цикъла на електронни€ обмен

5231 прочитани€

Ќационални€т осигурителен институт (Ќќ») е една от първите администрации у нас, внедрили новите технологии с цел по-ефективното обслужване на клиентите. ¬ече години наред институци€та предостав€ справочни електронни услуги, насочени към осигурените и самоосигур€ващи се лица – насто€щи и бъдещи бенефициенти на краткосрочни и дългосрочни обезщетени€ и помощи от държавното обществено осигур€ване (ƒќќ) с цел по-пълната им информираност относно техните права и по-добрата защита на интересите им. ќт началото на 2013 г. Ќќ» предлага и административни електронни услуги. „рез справочните електронни услуги на Ќќ» потребителите получават необходимата информаци€ в реално време, без да се изисква непосредствен контакт с администраци€та, като така пест€т време. “е са групирани в зависимост от степента на защитата на достъпа до информаци€та в т€х. »зползването на административните електронни услуги цели спест€ване на време и средства на потребителите за посещени€ в структурите на Ќќ» за депозиране на за€влени€, искани€, писмени въпроси, подаване на жалби, отправ€не на въпроси по телефона за получаване на издаван от Ќќ» официален документ.  ръгът на предостав€ните услуги от тази група се разшир€ва и с възможността лицата да подават електронно подписани официални документи, които са им необходими пред други административни структури. ƒостъпът до електронните услуги за осигурители, които съдържат персонални данни, се осъществ€ва чрез Ѕ”Ћ—“ј“ и » ќ (10-значен буквено-цифрен »дентификационен код на осигурител), чрез ≈√Ќ и ѕ»  (ѕерсонален идентификационен код на осигурен) или чрез —ертификат за електронен подпис – за лицата и осигурителите, притежаващи електронен подпис.

ќт 1 €нуари 2015 г. се въведе нов ред за издаване на болничните листове и за представ€не на данните от т€х от органите на медицинската експертиза в Ќационални€ осигурителен институт (Ќќ»). ƒанните от издадените болнични листове и решени€та по обжалването им се подават по електронен път, чрез уеб услуги, предостав€ни от Ќќ» и постъпват в ≈лектронни€ регистър на болничните листове и решени€та по обжалването им, който се създава и поддържа от института. –егистърът съдържа и данните от болничните листове, представени в териториалните поделени€ на Ќќ» (“ѕ на Ќќ») от осигурителите/самоосигур€ващите се лица до 31.12.2014 г. ‘актическото подаване по електронен път на подписаните с електронен подпис данни от болничните листове и решени€та по обжалването им от органите на медицинската експертиза започна от 1 €нуари 2015 г. ƒостъпът до съдържащите се в регистъра данни от страна на органите на медицинската експертиза също се извършва по електронен път и с електронен подпис. ≈кспертните решени€ на териториалните експертни лекарски комисии (“≈Ћ ), постановени по повод обжалвани болнични листове, се изпращат от –егионалните картотеки на медицинските експертизи на “ѕ на Ќќ». Ќационалната експертна лекарска комиси€ (Ќ≈Ћ ) изпраща на “ѕ на Ќќ» екземпл€р от експертните решени€, постановени по повод на обжалвани болнични листове. ƒанните от всеки болничен лист се съхран€ват под уникален номер в ≈лектронни€ регистър на болничните листове и решени€та по обжалването им. –аботодателите/осигурителите и самоосигур€ващите се лица не представ€т в “ѕ на Ќќ» болничните листове, издадени след 31 декември 2014 г.

ќсновни бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от »“ проекта

ѕрочетете още: ћарин  алчев: ÷ентралните ведомства да започват да обмен€т данни служебно

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: ƒвукомпонентна система „≈лектронен регистър на болничните листове и »нтегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Ќационални€ осигурителен институт (Ќќ») за изплащане на парични обезщетени€ от ƒќќ“

¬ъзложител: Ќационален осигурителен институт (Ќќ»)

»зпълнител: ѕърви компонент: „≈лектронен регистър на болничните листове“ (≈–ЅЋ–ќ) –Ќационален осигурителен институт; ¬тори компонент: »нтегрирана система за електронен обмен на документи и данни (»—≈ќƒƒ) – съвместна разработка на Ќќ» и „ онтракс“ јƒ

—тартиране - приключване на проекта: 2014 – 2015 г.

Ѕюджет на проекта: ѕърви компонент – собствена разработка на Ќќ»; ¬тори компонент – съвместна разработка на Ќќ» и „ онтракс“ јƒ, по ќперативна програма „јдминистративен капацитет“, финансирана от ≈вропейски€ съюз и съфинансиран чрез ≈вропейски€ социален фонд. —тойност на поръчката 199 348 лв. без ƒƒ—

 атегори€: ѕубличен сектор

ѕодкатегори€: ÷ентрална администраци€

≈дна от основните задачи на Ќќ» беше създаване на възможност за изц€ло електронен обмен на документи и данни за изплащане на ѕќѕƒќќ (парични обезщетени€ и помощи от държавното обществено осигур€ване).

— успешното приключване на първи€ етап – „—ъздаване на ≈лектронен регистър на болничните листове и решени€та по обжалването им“, който стартира от 1 €нуари 2015 г., б€ха създадени необходимите предпоставки и осигурена технологичната обезпеченост за преминаване към електронно за€в€ване на изплащането на обезщетени€та – представ€не по електронен път на данните от издадените болнични листове и решени€та по обжалването им от органите на медицинската експертиза. “ова даде възможност за преминаване към втори€ етап – „–азработване и внедр€ване на информационна система за подаване по електронен път на данни и документи за изплащане на обезщетени€ от осигурители и самоосигур€ващи се лица“.

≈лектронната система за представ€не на данни за изплащане на краткосрочните обезщетени€ от органите на медицинската експертиза и осигурителите/самоосигур€ващите се лица е необходима и се използва за следните основни цели:

 • »звършване изц€ло по електронен път на административните услуги по изплащане на паричните обезщетени€ от ƒќќ и издаването на свързаните с процеса документи от Ќќ»:

 • »зплащане на парично обезщетение при временна неработоспособност и трудоустро€ване;

 • »зплащане на парично обезщетение при бременност и раждане;

 • »зплащане на парично обезщетение при отглеждане на малко дете;

 • »зплащане на парично обезщетение на бащата при раждане на дете;

 • »зплащане на парично обезщетение на бащата след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни;

 • »здаване на справка за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или за€вление.

 • —нижаване на административната тежест върху бизнеса (осигурителите и самоосигур€ващите се лица) чрез предостав€не на възможност за електронно подаване и получаване на данни и документи;

 • Ќамал€ване на веро€тността от грешки чрез предостав€не на възможността за валидирането на данните преди и след т€хното подаване. ѕо този начин осигурител€т/ самоосигур€ващото се лице са сигурни, че данните и документите са подготвени и форматирани съгласно всички изисквани€ на Ќќ»;

 • —ъкращаване на сроковете за подаване и обработка на данните за отпускане и изплащане на парични обезщетени€ от ƒќќ;

 • ѕовишаване на качеството на обслужване и удовлетвореност на осигурителите и самоосигур€ващите се, ползващи конкретните административни услуги, предоставени от Ќќ»;

 • ќсигур€ване на пълна прозрачност и контрол върху процеса на обработка на подадените данни.

ќт 1 €нуари 2014 г. Ќационални€т осигурителен институт (Ќќ») стартира изграждането на първи€ компонент „–егистър на болничните листове и решени€та по обжалването им“, от 2015 г. системата е в реална работа, т.е. лекарите започнаха да изпращат болничните листове по е-път към Ќќ», а от 1 €нуари 2016 г. системата е отворена и към работодателите, които вече могат да пращат информаци€ по е-път. ƒо кра€ на 2015 г. осигурителите (т.е. работодателите) тр€бваше да нос€т болничните на електронен носител или на харти€ в териториалните поделени€ на Ќќ».

ћарин  алчев

„“ова бе предизвикателство, датиращо още от 2008 г., но заради различни трудности, свързани най-вече с пром€на на законодателството, проблемите с болничните листове б€ха решени едва през последните 2 г., об€сн€ва  алчев. - ѕериодът 2014-2015 г. бе доста тежък, в него се сблъскахме с друг контингент от хора, наши партньори - лекари и органите на медицинска експертиза. «а щастие, сравнително бързо и успешно преминахме към този начин на е-обмен. “ретата стъпка от този процес е насочена към автоматизирането и електронизирането на контактите с осигурителите и осигурените лица“, разказа ћарин  алчев, директор на ƒирекци€ „»нформационни системи и моделиране на бизнес процеси“ в Ќационални€ осигурителен институт (Ќќ»).

ѕрез 2015 г. Ќационални€т осигурителен институт реализира изпълнението на втори€ етап от електронизаци€та „–азработване и внедр€ване на информационна система за подаване по електронен път на данни и документи за изплащане на обезщетени€ от осигурители и самоосигур€ващи се лица“. ќт 1 €нуари 2016 г. »—≈ќƒƒ се въведе успешно в експлоатаци€.

»“ решението

ќт 1.1.2015 г. за електронното представ€не на данните от органите на медицинската експертиза в ≈лектронни€ регистър на болничните листове и решени€та по обжалването им се използват самосто€телно работещ програмен продукт, разработен и разпростран€ван безплатно от Ќќ», уеб-услуги и уеб-приложение, разработени и предоставени от Ќќ» (http://www.noi.bg/index.php/eservicesbg/eregister) или специално разработени програмни продукти, отговар€щи на изисквани€та за разработка, публикувани на интернет-страницата на Ќќ».

ќт 1.1.2016 г. Ќќ» въведе нов ред за представ€не на документите за изплащане на паричните обезщетени€ и помощи от държавното обществено осигур€ване по електронен път. “ой е регламентиран в Ќаредба за паричните обезщетени€ и помощи от държавното обществено осигур€ване (обн. ƒ¬, бр. 57 от 2015 г.), ко€то влезе в сила от 1 €нуари 2016 г. — наредбата са утвърдени нови образци на декларации и удостоверени€, които се представ€т по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигурител€/ самоосигур€ващи€ се или на упълномощено от т€х физическо или юридическо лице. «а целите на електронни€ обмен се използват самосто€телно работещ програмен продукт, екранни форми и уеб-услуги, които са разработени и се разпростран€ват безплатно от Ќќ» (www.noi.bg/eservicesbg/cashbenefits/esoftware), или други продукти, отговар€щи на об€вените от Ќќ» изисквани€.

ѕрограмните продукти и модули, покриващи ц€лата функционалност за въвеждане, изпращане, прием и обработка в Ќќ» на документи и данни от всички участници в процеса по различните канали за т€хното представ€не, са обединени в единна система. ѕроектирането, разработката и внедр€ването на системата са осъществени предимно със собствени ресурси на Ќќ». “ук се включват и подготвителните дейности по анализа на работните процеси, адаптирането на нормативната уредба, разпростран€ването на информаци€ и консултирането на потребителите. “ехнологичната дейност е извършена предимно от дирекци€ “»нформационни системи и моделиране на бизнес процеси” в Ќќ».

ѕрограмните модули на системата са разработени в Microsoft платформа, с развойно средство Visual Studio 2012. Ѕазата данни e SQL Server 2014. —истемата е внедрена и работи на Windows Server 2012 R2. ѕриложени€та се презентират зад load balancer.

ѕърви€т компонент на системата включва уеб-приложението „≈лектронен регистър на болничните листове и решени€та по обжалването им“ (≈–ЅЋ–ќ), уеб-услуги и програмен продукт за издаването на болнични листове и решени€ по обжалването им. „рез т€х се реализира електронен обмен между органите на медицинската експертиза и Ќќ». “ози етап от реализаци€та на цели€ проект е осъществен от екипа на Ќќ» през 2014 година и в резултат, от 1.1.2015 г., органите на медицинската експертиза започнаха да подават информаци€ за болничните листове към Ќќ» по електронен път. ѕрез първите 4 месеца на 2015 г. този процес вече влезе в регул€рен цикъл.

≈–ЅЋ–ќ съдържа всички необходими модули за информационно осигур€ване на процесите:

 • регистраци€ на потребителите за използване услугите на електронни€ регистър;

 • подготовка на необходимите данни от болничните листове;

 • валидиране и представ€не в Ќќ» по избран информационен канал, както и получаване на обратна информаци€ по електронен път;

 • справочна част.

ѕрез л€тото на 2015 г., съвместно с фирма „ онтракс“, се реализира втори€т етап от проекта по електронизаци€ на изплащането на паричните обезщетени€ „»нтегрирана система за електронен обмен на документи и данни“ (»—≈ќƒƒ), чи€то цел е да осигури подаване по електронен път на информаци€ от страна на работодателите. ƒо тогава на работодателите се налагаше всеки месец да подават на харти€ или на електронен носител информаци€ в териториалните поделени€ на Ќќ», което създаваше опашки в приемните на Ќќ» в определени дни от месеца. ќт 1.1.2016 г. подаването на тези данни става по електронен път.

»—≈ќƒƒ съдържа всички необходими модули за информационно осигур€ване на процесите съгласно нормативната уредба:

 • регистраци€ на потребителите за използване услугите на системата;

 • упълномощаване на други лица;

 • подготовка на необходимите документи и данни;

 • валидиране и представ€не в Ќќ», както и получаване на обратна информаци€ и издадени от Ќќ» документи по избрани€ от потребител€ информационен канал;

 • справочна част.

–азработени са справочни електронни услуги с ≈√Ќ и ѕ»  за осигурените лица и с ≈»  и » ќ осигурителите, с чи€то помощ може в реално време да се прослед€т движението и статусът на представ€ните документи от органите на медицинската експертиза и работодателите.

— това завърши и изпълнението на една задача, свързана с намал€ване на административната тежест, ко€то е залегнала в плановете на Ќќ», ћ« и ћ“»“—. 

≈фект

„рез използване на втори€ компонент »—≈ќƒƒ се намал€ват разходите за документооборот, спест€ват се време и финанси за посещени€ в Ќќ», подобр€ва се качеството на административното обслужване и се постига намал€ване тежестта върху гражданите и бизнеса.

ѕолзите за Ќќ» от внедр€ване на системата са повишаване квалификаци€та на служителите на Ќќ» и разшир€ване на компетенциите им, увеличаване на доверието и удовлетвореността на осигурителите и самоосигур€ващите се лица, подобр€ване на ефективността и конкурентоспособността на работни€ процес в Ќќ», намал€ване на разходите за документооборот и пр.

»зползването на двукомпонентната система доведе до драстично намал€ване на сроковете за изплащане на обезщетени€та, а именно през 2014 година обезщетени€та са се изплащали средно за 9 работни дни, а през 2016 година срокът е намален до 6 дни.

ѕърви€т компонент осигур€ва възможност за получаване на данните от болничните листове, издадени от органите на медицинската експертиза в реално време.

¬тори€т компонент осигур€ва възможност за подаване по електронен път на документи от осигурителите и самоосигур€ващите се лица и чрез него се затвар€ напълно цикълът на електронни€ обмен. »—≈ќƒƒ позвол€ва модерно комплексно административно обслужване и подобр€ва ефективността на работата на администраци€та и оптимизира работните процеси. ¬недр€ването на »—≈ќƒƒ е в изпълнение на мерки єє74-79 от утвърдени€ от ћ— „ѕлан за действие за намал€ване с 20 на сто от адм. тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изискван舓 чрез възможността за подаване на сведени€ по ел. път относно документите за изплащане на ѕќѕƒќќ.

÷елевите групи на проекта са гражданите/осигурените лица като крайни бенефициенти на обезщетени€та, бизнесът/осигурители, самоосигур€ващи се лица, Ќационален осигурителен институт.

»—≈ќƒƒ е лесна за използване с минимално участие на »“ специалисти и предостав€ н€колко възможности за трансфер на данните в зависимост от възможностите на осигурителите и самоосигур€ващите се. —истемата предостав€ ефективна обратна връзка относно статуса на представените документи и данни и използването й води до намал€ване на веро€тността за грешки чрез валидиране на данните преди изпращането им към Ќќ».

ѕрез 2016 г. чрез системата е обслужено плащането на повече от 3,4 млн. обезщетени€ на стойност над 900 млн. лв. ≈лектронни€т обмен на документи и данни с Ќќ» даде възможност през 2016 г. да се съкрат€т съществено нормативните срокове за изплащане на обезщетени€та и да се прецизира контролът върху злоупотребите и грешките. Ќовата система насърчава иновативни€ подход в административното обслужване, намал€ва тежестта за гражданите и бизнеса, съкращава разходите за документооборот, чрез предварителен контрол осигур€ва чистота на данните и многократно улесн€ва дейността на органите на медицинската експертиза, осигурителите и самоосигур€ващите се лица. 

¬ръзка с другите национални системи 

ѕрез годините Ќќ» преминава постепенно от разпределена обработка към централизирани системи, базирани в —офи€, на които се извършват различните видове обработки на данните. «а да осъществ€ва тези дейности според «акона за е-управление, Ќќ» има двустранни споразумени€ с √ƒ „√–јќ“, Ќјѕ, јгенци€ по вписвани€ (Ѕулстат) за служебно получаване по електронен път на необходимата информаци€, например на ≈√Ќ и всички промени, свързани с това - раждане, смърт, семейно положение. ќт јгенци€та по вписвани€ Ќќ» получава служебно промените, свързани с идентификационни€ код на осигурител€.

¬ кра€ на 2015 г. завършиха 6-те лота на ћ“»“—, свързани със за€в€ване на услуги и плащането им по е-път. ¬ част от т€х Ќќ» участва с н€колко от услугите си, които върв€т в две посоки – електронна идентичност и заплащане по е-път на получавани електронни услуги.

«аради увеличаващи€ се обем на информаци€та, на количеството и разнообразието на предостав€ните услуги, Ќќ» започва да преминава към виртуализаци€ на обработващите машини, на информационните услуги, на дисковото пространство. 

ѕотенциал за развитие

ѕрез 2017 година Ќќ» ще разработи и публикува за използване от регистрираните с електронен подпис осигурителите/самоосигур€ващите се лица справочна и уеб-услуга за извличане на основни данни за своите осигурени лица от ≈лектронни€ регистър на болничните листове с цел автоматичното им прехвърл€не в електронните документи, с което ще се намал€т грешките от въвеждане.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
»“ ћ≈Ќ»ƒ∆Џ– Ќј √ќƒ»Ќј“ј
«апочна регистраци€та за конкурса Д»“ мениджър на годинатаУ

«апочна регистраци€та за конкурса Д»“ мениджър на годинатаУ

Ќаградите на списание CIO и сдружението Д луб на »“ мениджърите в Ѕългари€Ф се дават за значителни постижени€ в областта на управлението и развитието на информационните технологии.
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас