“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
30 дек
2016
 
 

— информационна система ƒѕѕ» мониторира „ерно море в реално време

5820 прочитани€

ѕрез месец юни 2016 г. ƒържавно предпри€тие „ѕристанищна инфраструктура“ (ƒѕѕ») внедри първата по рода си в Ѕългари€ информационна система за мониторинг на „ерно море в реално време (ћ»— на „ерно море). “€ е реализирана с финансовата подкрепа на Ќорвежки€ финансов механизъм 2009-2014 в рамките на ѕрограма „»новации в зелената индустр舓 в Ѕългари€.

—истемата интегрира и обработва данни в реално време за състо€нието на различни параметри на околната среда, морските пространства, крайбрежните зони, пристанищната инфраструктура и др. ћ»— на „ерно море е реализирана под формата на уеб портал с публичен и контролиран достъп, като поддържа множество специализирани уеб √»— приложени€. —истемата осигур€ва мощна функционалност за интеграци€, обработка, анализ и визуализаци€ на информаци€, както и за обмен на данни с вътрешни и външни системи в реално време. “€ подпомага устойчивото развитие и опазване на „ерно море, като повишава ефективността на дейностите по планиране и управление от страна на ƒѕѕ» и българските власти.

ƒържавно предпри€тие ѕристанищна инфраструктура внедри първата по рода си в Ѕългари€ информационна система за мониторинг на „ерно море в реално време.

ѕрочетете още: —ъс SAP ERP ƒѕ ѕристанищна инфраструктура ще оптимизира дейността си

¬ъзложител€т и основните предизвикателства, довели до необходимостта от реализиране на проекта

ƒържавно предпри€тие „ѕристанищна инфраструктура“ е национална структура към ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та, ко€то управл€ва инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

ƒѕѕ» отговар€ също така за: предостав€не на информаци€ за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването; предостав€не на морска и хидрометеорологична информаци€ и др.  ато част от черноморската общност ƒѕѕ» има ангажимента да интегрира данни за околната среда като гарантира т€хната достъпност на национално и международно ниво.

¬ тази връзка и в изпълнение на три от основните компоненти на »нтегрираната морска политика на ≈вропейски€ съюз, а именно тези за обмен на данни и познани€ за морската среда, интегрирано морско наблюдение и развитие на регионални стратегии за морските басейни, ƒѕѕ» подписва договор с јгенци€ Innovation Norway за реализиране на проект KNRIN – 2014/108164 Norway Grants 2009-2014 Monitoring and Information System for Black Sea (ћониторинг и информационна система за „ерно море).

ѕроектен партньор от норвежка страна е Ќорвежката брегова администраци€ (KYSTVERKET), а посредством реализаци€та на проекта, ƒѕѕ» се стреми да приложи добрите практики на Ќорвежката брегова администраци€ в разработването и управлението на норвежката мониторингова система “Barents Watch” – един от най-успешните световни модели в тази сфера.

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: »зграждане на информационна платформа по проект KNRIN – 2014/108164 NORWAY GRANTS 2009-2014 MONITORING AND INFORMATION SYSTEM FOR BLACK SEA (ћониторинг и информационна система за „ерно море)

¬ъзложител: ƒържавно предпри€тие „ѕристанищна инфраструктура“ (ƒѕѕ»)

»зпълнител:  онсорциум „—“≈ћќ-≈—–»“ с партньори —“≈ћќ и ≈—–» Ѕългари€, реализиран с финансовата подкрепа на Ќорвежки€ финансов механизъм 2009-2014 в рамките на ѕрограма „»новации в зелената индустр舓 в Ѕългари€

ƒата на стартиране и приключване на проекта в частта му по изграждане и въвеждане на информационната платформа: 16.03.2016 г. - 16.06.2016 г.

Ѕюджет за информационната платформа: 974 219,66 евро без ƒƒ—, при общ бюджет на цели€ проект от 1,5 млн. евро

 атегори€: ѕубличен сектор

ѕодкатегори€: ÷ентрална администраци€

÷ели на проекта и конкретни стъпки за т€хното реализиране

ќсновната цел на проекта е създаването на платформа, осигур€ваща интегрирана база данни за състо€нието на различни параметри на околната среда, морските пространства и крайбрежните зони, оказващи екологично въздействие и свързани с опазването и устойчивото развитие на „ерно море. «а тази цел следва да бъде създадена инфраструктура на пространствените данни (SDI) за мониторинг в реално време на околната среда в „ерно море по модела на норвежката мониторингова система.

“ова е изключително трудна задача, за изпълнението на ко€то е необходимо прилагане на най-съвременни технологии за интегриране на данни от различни източници, позвол€ващи мониторинг и анализ на общата оперативна картина в реално време, и в същото време поддържащи строго съответствие с международните стандарти за обмен на данни.

—лед провеждане на открита процедура с предмет „»зграждане на информационна платформа по проект KNRIN – 2014/108164 NORWAY GRANTS 2009-2014 MONITORING AND INFORMATION SYSTEM FOR BLACK SEA (ћониторинг и информационна система за „ерно море)” за изпълнител на поръчката е избран  онсорциум „—“≈ћќ-≈—–»“ с партньори в лицето на ≈—–» Ѕългари€ и —“≈ћќ.

«а изпълнител на поръчката е избран  онсорциум —“≈ћќ-≈—–» с партньори в лицето на ≈—–» Ѕългари€ и —“≈ћќ.

√»— частта по проекта е изц€ло реализирана от ≈—–» Ѕългари€. ≈кипът на компани€та извършва бизнес анализ и проектиране на центъра за пространствени данни, √»— компонентите на информационната система и интеграци€та с външни доставчици на данни и други системи. Ќа база изготвени€ проект е реализирана разработката на системата. «a нейните нужди, ≈—–» Ѕългари€ извършва √»— обработка и визуализаци€ в реално време на данни от множество източници в реално време.

¬ рамките на проекта е доставено още софтуерно и хардуерно оборудване, в това число мониторингова система за оценка на състо€нието на морските води и атмосферни€ въздух в района на пристанище ¬арна. Ќелеката задача по доставка и внедр€ване на ц€лото хардуерно оборудване има —темо.

¬ проекта активно се включва и Ќационални€т институт по метеорологи€ и хидрологи€ при ЅјЌ, който предостав€ метеорологични данни, включително такива за значими щормове, както и прогнозни данни за състо€ние на морето по модела SWAN.

»нформационната платформа е разработена и въведена в действие в периода 16.03.2016 г. - 16.06.2016 г., докато периодът на изпълнение на всички дейности по проекта е започнал на 25.09.2014 г. и предстои да приключи на 30.04.2017 г. —ъщо така, информационната платформа е с бюджет 974 219,66 евро без ƒƒ—, при общ бюджет на цели€ проект от 1,5 млн. евро.

ћ»— на „ерно море

ћ»— на „ерно море е първата по рода у нас изключително комплексна и в същото време иновативна информационна система за мониторинг в реално време на „ерно море. “€ е реализирана като уеб √»— приложение с публичен и контролиран достъп, интегрирана с SharePoint и поддържаща множество специализирани уеб приложени€. —истемата осигур€ва мощна функционалност за интеграци€, обработка, анализ и визуализаци€ на информаци€. —пецифичен момент е възможността за обмен на данни с вътрешни и външни системи в реално време, като това е първата √»— система у нас, ко€то позвол€ва събирането на данни от толкова много източници. “€ интегрира и обработва данни от сензори за автоматично измерване на параметрите на морската вода и атмосферни€ въздух, както и данни от ≈вропейската програма „ оперник“ посредством услуги в реално време. ¬ ћ»— на „ерно море постъпват данни и от съществуващи системи на ƒѕѕ» и по-специално данни за пристанищни терминали, корабни места, кейови стени, пирсове, кадастър и др.

”нифицирани€т достъп до ц€лата информаци€ в системата се осигур€ва благодарение на ÷ентъра за пространствени данни, който се €в€ва нейна сърцевина

”нифицирани€т достъп до ц€лата информаци€ в системата се осигур€ва благодарение на ÷ентъра за пространствени данни, който се €в€ва нейна сърцевина. “ой е разработен върху Esri базов √»— софтуер, като за нуждите на интегриране, обработка и визуализиране на данни в реално време, е използвано специализираното приложение на Esri ArcGIS Geo≈vent extension. Ѕазови€т √»— софтуер включва още ArcGIS for Server, ArcGIS Image Extension, ArcGIS for Desktop, ArcGIS for INSPIRE, Esri Maps for SharePoint и ArcGIS Data Interoperability. «а реализаци€та на ћ»— на „ерно море са използвани —истема за управление на бази данни (—”Ѕƒ) MS SQL Server и MS SharePoint.

ѕолзи от проекта

— внедр€ването на системата, ƒържавно предпри€тие „ѕристанищна инфраструктура“ прави гол€ма крачка в посока създаване на обща пространствена инфраструктура на „ерно море, като прилага на практика »нтегрираната морска политика на ≈— в частта и за обмен на данни за морска среда и интегрирано наблюдение на морските басейни. —истемата осигур€ва нов, актуален мониторинг на информаци€та за „ерно море, като в същото време улесн€ва интегрирането и комбинирането на тази информаци€ със съществуващите информационни източници в Ѕългари€.

„ѕроектът значително подпомага нашата дейност. —истемата ни предостав€ богати възможности за мониторинг в реално време на „ерно море и различните параметри на околната среда, морските пространства, крайбрежните зони, пристанищната инфраструктура и др., като ни позвол€ва да извършваме различни анализи, справки и прогнози. ѕо този начин ние можем да следим в реално време „ерно море и да взимаме информирани решен舓, отбел€зва  ирил √еоргиев, експерт в дирекци€ „—тратегическо развитие, пристанищни услуги и еколог舓 на ƒѕ „ѕристанищна инфраструктура“.

–азработената и внедрена система създава предпоставки за изпълнението на европейските стандарти по опазване на околната среда, както и изисквани€та на ƒирективата на ≈— за повторната употреба на информаци€та в обществени€ сектор.

„“ова е проект, чиито ползи ще се разпростран€ват далеч извън ƒѕѕ». »нформационната система има гол€мо значение за научно-изследователски, образователни институции, брегова администраци€, действи€та при аварийни ситуации, опазване на околната среда и дейността на бизнеса. ѕроектът е стъпка напред във времето“, коментира јнгел «абуртов, генерален директор на ƒѕ „ѕристанищна инфраструктура“.

ѕотенциал за развитие

“ака създадената система позвол€ва надграждане, мащабиране и гъвкава пренастройка. “€ притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добав€не/създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни.

“ъй като системата следва успешни€ модел на норвежката „Barents Watch” и поддържа строго съответствие с международните, отворени стандарти за обмен на данни и форматиране, се очаква в бъдеще ћ»— на „ерно море да увеличи съдържанието на информаци€та, ко€то предостав€. ѕредвижда се това да бъде постигнато чрез разшир€ване на международното сътрудничество и обмен на информаци€ с други подобни системи. »ма възможност да бъде разширен обхватът на сателитните данни, като бъдат интегрирани допълнителни източници.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас