“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
19 ное
2016
 
 

јгенци€ за събиране на вземани€ ≈јƒ изнесе »“ дейностите към ћнемоника

„астната компани€ се довери на ћнемоника за изпълнение на »“ проекта.

6859 прочитани€

јгенци€ за събиране на вземан舓 ≈јƒ има за основна дейност изкупуването на портфейли от проблемни кредити. ќсновни клиенти на компани€та са банки, небанкови финансови институции и телекомуникационни дружества. ј—¬ ≈јƒ управл€ва своите портфейли в специално изградената софтуерна система. Ќа оперативно ниво събирането на вземани€та се извършва в две основни направлени€ – —ъбиране по телефон (чрез собствен контактен център) и —ъдебно събиране (чрез мрежа от юрисконсулти, покриваща ц€лата страна).

јгенци€ за събиране на вземани€ ≈јƒ изнесе »“ процесите си към ћнемоника омпани€та има дългогодишен опит в сектора и е една от водещите на пазара. ќценка за добрите ù резултати бе сделката на годината в сектора, чрез ко€то норвежки€т B2Holding придоби 100% от акциите на "јгенци€та за събиране на вземани€" и дъщерните ù компании.

“ова дава изключителни възможности за развитие на компани€та и персонала й. Ќови€т собственик на ј—¬ е един от най-големите холдинги в ≈вропа, като има операции в 16 държави от континента. 

ѕрочетете още: ћнемоника разшири екипа си и се премести в нов офис

ќсновни бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от »“ проекта 

ѕри експанзи€та си „јгенци€ за събиране на вземан舓 ≈јƒ изпита нуждата от партньор, който да й предложи стабилно и надеждно »“ решение, свързано с управлението на ресурсите от ключово значение за компани€та.

 ритични в това естество са ERP-системата, базата данни и контактен център решението на ј—¬. “е тр€бва да работ€т безпроблемно и без прекъсвани€, да се управл€ват сигурно и надеждно. —ъщевременно бързината, с ко€то се управл€ват тези ресурси, също е важна. Ќай-гол€мото предизвикателство е да се намери баланс между развиването и подобр€ването на системите, същевременно да се поддържа сигурността и надежността им. 

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: „»“ аутсорсинг – модел за успешен бизнес в јгенци€та за събиране на вземан舓

¬ъзложител: “јгенци€ за събиране на вземан舓 ≈јƒ

»зпълнител:  ћнемоника (Mnemonica)

Ћокаци€: Ѕългари€

ƒата на стартиране и приключване на проекта: 26.03.2016-20.05.2016 г.

 атегори€:  орпоративен сектор

ѕодкатегори€: ћалки и средни компании

÷ели и конкретни стъпки за реализирането им 

÷елите и задачите пред изпълнител€ б€ха да се минимизира рискът от отпадане на критичните системи. —ъщевременно ц€лото планиране и тестове тр€бваше да се извършват в неработно време за компани€та, което постави още повече трудности пред реализирането на проекта, посочват от компани€та. 

ќписание на »“ решението 

÷елта на новото »“ решение беше не да се промен€т процесите и начинът на работа на компани€та, а напротив – »“ решението да бъде адекватно на процесите и бизнес нуждитени. ќт тази гледна точка, пром€ната беше по-скоро в качеството на предостав€не и използване на »“ инфраструктурата. „аст от въведените оптимизации включват по-стабилно работещи софтуерни решени€ за служителите на компани€та, както и надграждане на възможностите и функционалността на екипа ни в контактни€ център, об€сниха от агенци€та.

„—ървърната част на инфраструктурата разчита на облачните услуги, предостав€ни от наши€ партньор.

»зградена е необходимата свързаност между нашите системи по страната и сървърната среда, като в централен офис връзките са резервирани от два отделни доставчика. ќсновната система, с ко€то работ€т нашите служители, е специализирана CRM система, ко€то е разработена специално за нашите нужди и ко€то търпи посто€нно развитие и подобрение. »зградена е интеграци€ между централата за обслужване на клиентите ни и CRM системата, ко€то позвол€ва ефективно обслужване на телефонните обаждани€, както вход€щи, така и изход€щи. ¬сички служители и компютри са част от јктивна ƒиректори€, чрез ко€то контролираме работните станции и набора от софтуер, с който служителите имат право да работ€т“, посочват от агенци€та. 

ћнени€ на потребители от организаци€та 

—то€н јнгелов, експерт ћетодологи€ и развитие, јгенци€ за събиране на вземани€ ≈јƒ

„Ќовата »“ система се използва в ц€лостната дейност на компани€та. ¬сички звена малко или много имат досег до промените, които доведоха до оптимизиране на процесите и повишаване на сигурността.

Ќай-гол€мата пром€на е, че »“ системата не е статична величина, а се развива посто€нно, като нашата цел е да отговар€ на потребностите на всички, които € използват“, за€ви —то€н јнгелов, eксперт в „јгенци€ за събиране на вземан舓. 

„Ѕизнес процесите не претърп€ха драстична пром€на, като причината за това е основно в целта на проекта. “€ беше да се намери баланс между развитието на »“ инфраструктурата и сигурността ù. »менно тази цел беше успешно реализирана, което дава спокойствие и увереност на бизнеса“, изтъкна јнгелов.

Eфект от »“ решението

≈фективността на работа в сектора, в който се развива „јгенци€ за събиране на вземан舓, е свързана най-често с бързото приспособ€ване към разнородните данни и начин на работа.

“ова е основна част от бизнес стратеги€та на компани€та. »“ решението е в помощ на тази стратеги€, като основно негови€т принос е свързан с подготовката на системите и приспособ€ването им към пром€ната. »“ решението допринас€ за ефективността на работа, защото е в посто€нна връзка с бизнес процеса и се промен€, за да е в синхрон с него. 

 оличествени и качествени показатели за предимствата на новото »“ решение

ќт агенци€та разкриват, че използвайки облачните услуги и изнас€нето на »“ като дейност към външна компани€, са постигнати следните предимства:

- ƒоверили са системите на екип от доказани специалисти;

- —истемите им са в специализиран изчислителен център с най-висока степен на резервираност (нещо, което е трудно за една компани€ от техни€ мащаб да изгради само за нейните си нужди)

- ѕартньорът им им осигур€ва 24х7 поддръжка;

- –азчитат на съвети и подобрени€ в света на »“ от специалисти в съответните области;

- ¬ъвели са подобрени€ по системите си, така че те да отговар€т максимално на нуждите на бизнеса;

- ѕланират заедно, в крак с технологичното развитие и нуждите на бизнеса. 

ѕотенциал за развитие

¬ъзможностите за развитие и надграждане са големи.  омпани€та е бързо развиваща се и има нужда от »“ решение, което е гъвкаво и бързо приспособ€ващо се. ѕо подобр€ване и мащабиране се работи посто€нно поради естеството на бизнеса.

ќт средата на годината „јгенци€ за събиране на вземан舓 е предприела стъпки за възлагане на аналогичен »“ проект на „ћнемоника“ јƒ за дъщерното си дружество в –умъни€. —ферата на дейност на компани€та там е аналогична.

ѕетко ѕенелски, търговски директор, ћнемоника јƒ

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас