“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
10 ное
2016
 
 

≈-търгови€та и » “ иновациите са шансът на селскостопански€ ни сектор

Ѕългарските стопанства имат спешна нужда от задействане на м€рка 16.1, коментираха участниците във форума за земеделската продукци€.

3539 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

—елското стопанство е един от важните за Ѕългари€ сектори, но то все още е твърде „раздробено“ на малки ферми (над 300 хил€ди), а предлаганите количества са малки за големи международни потребители на селскостопанска продукци€ като  итай, »нди€ и др. —траната ни има потенциал да участва по-активно в износа на биоземеделски продукти, но чрез коопериране на доставчиците и чрез скъс€ване на път€ до крайни€ потребител. ƒиректни€т достъп до потребителите (търговци, ресторанти, магазини) е едно от най-важните средства за повишаване на печалбата на земеделските производители и животновъди, а електронната търгови€ и онлайн базирани системи за управление са важен инструмент за скъс€ване на веригата за доставки. ¬недр€ването на иновации, предимно чрез » “ технологии, ще помогне на българските стопанства да повишат конкурентоспособността си, справ€йки се с проблеми като недостиг на работна ръка, привличане на младите хора обратно към екологично земеделие и справ€не с непрекъснатите флуктуации на цените.

“ова са част от изводите от втората конференци€ „ѕерспективи пред пазарите на земеделска продукци€ в Ѕългари€ и ≈—”, организирана от ICT Media и в.  апитал и проведена със съдействието на ћинистерство на земеделието и храните. Oфициални партньори на инициативата са Ќационален гаранционен фонд, Green Aus, CocoFarm, Ѕаркод —истеми Ѕългари€ и ≈нтегра, имиджов партньор е Audi, а партньори са ƒюѕон ѕионер Ѕългари€ и √еотрейдинг. “ехнологичен партньор на събитието е Vivacom.

ѕрочетете още: »нтелигентен град или интелигентен подход на управление

„«емеделието е изключително важен сектор и за ≈вропа, и за Ѕългари€, то създава работни места, осигур€ва ръст на икономиката и развитие на региона. ¬ глобален мащаб перспективите пред сектора са добри, търсенето расте непрекъснато, но за качествени продукти, за€ви при откриването …енс Ўапс, директор на дирекци€ "ќбща организаци€, икономика и анализ на пазарите на селскостопански продукти", в √ƒ “«емеделие и развитие на селските райони” към ≈вропейската комиси€.

 …енс Ўапс, директор на дирекци€

„Ќад 22,2 млн. човека са заети в селското стопанство в страните от ≈—, но поне още половин милион работ€т в горски€ сектор, 4,3 милиона в хранително-вкусовата промишленост и близо 20 млн. в търгови€та с хранителни продукти. —екторът генерира 5,6% от Ѕ¬ѕ на Ѕългари€, но много от фермите тук са малки, като доминират полските житни култури като пшеница, а животновъдството заема само 27% при средно 42% за ≈—, каза Ўапс. - Ѕългари€ има отчетлив позитивен баланс при износа на селскостопанска продукци€ с широк набор от конкурентоспособни продукти като зърнени и маслодайни култури, протеинови култури (най-вече со€), млечни продукти и не на последно м€сто мед.“

—поред него животновъдството също има гол€м потенциал, тъй като пазарите в ≈— могат да „поемат“ много повече продукти. «а да се справ€т с ценови€ натиск от големите компании, малките ферми тр€бва да се кооперират и да се обедин€т в по-мощни организации, както и да разчитат на новите »нтернет базирани технологии за директни договар€ни€ с крайните потребители, добави той.

ќбщата селскостопанска политика на ≈—

„ƒългосрочната перспектива за глобални€ пазар е €сна – повишаване на търсенето на селскостопанска продукци€ в големи мащаби с хоризонт 2050 г., а дори и по-скоро – 2030 г. ¬ същото време в насто€щата обща селскостопанска политика н€ма инструменти за предварително справ€не с различни кризи, които напоследък следват една след друга, за€ви ¬асил √рудев, зам.- министър на земеделието и храните. - “ова е много важно при структурирането на следващата селскостопанска политика след 2021 г., тъй като динамиката в сектора е много гол€ма. јмбици€та ни е да запазим мащаба на селскостопанската политика в рамките на ≈— (въпреки Ѕрекзит) и да предвидим гъвкави инструменти, чрез които да сме проактивни и да вземаме предварителни решени€ на ниво ≈— при първите признаци за криза. “р€бва да обърнем политиката и да не разчитаме на краткотрайни мерки, а да заложим на гъвкаво използване на финансов ресурс за вли€ние върху цените на определени продукти“, каза той. “ой об€сни, че анализите не тр€бва да се прав€т само на база нетна цена на единица продукци€, а на разликата между входни суровини и изход€щи продукти, като именно този марж следва да се следи и да се предприемат мерки за смекчаване флуктуаци€та на цените. „“ази флуктуаци€ вли€е върху конкурентоспособността на нашето земеделие, тъй като н€кои сектори са още далеч от нивото в страните от «ападна ≈вропа заради липсата на натрупани инвестиции, които другите страни са правили през последните 50 г., а ние се "качихме" на влака на общата селскостопанска политика едва през 2007 г.“, допълни той.

¬асил √рудев, зам.- министър на земеделието и храните.

„¬ъзможността пред родните ферми е по-добра организираност на производството, като най-гол€мата заплаха е неравномерното разпределение на риска и на добавената стойност по веригата производител – краен потребител“, коментира √рудев. ¬ тази връзка ћ«’ вече организира т.нар. „фермерски пазари“, като в 6 областни града вече действат такива посто€нни пазари. ѕланира се подобни фермерски пазари да бъдат създадени във всички областни градове.

—ъздаването на организации на производителите

е една от мерките, чрез които ≈  се стреми да подпомогне малките стопанства. ƒосега у нас са признати 15 организации на производители и 39 групи с общо 333 членове, като при зеленчукопроизводството са обхванати общо 5,77% от площите, каза —лави  ралев, директор на дирекци€ „ѕазарни мерки и организации на производители“ в ћ«’. «ащитените наименовани€ за закрила на продукти са още една европейска м€рка, ко€то стимулира интереса на купувачите, които искат да зна€т произхода и качеството на купуваните продукти. »менно такива преработени продукти генерират една четвърт от бизнеса в ≈—, добави той.

Ќа национално ниво държавата предостав€ помощ за участие в изложени€, като през тази година са заделени близо 1 млн. лв. за представ€не на собствена продукци€ на фермерските пазари (близо 1000 стопанства са участвали), като с половин милион лева е финансирана и инициативата „ѕодкреп€м българското“. — търговските вериги е сключено споразумение за предостав€не на площи в магазините за директни продажби тип „фермерски пазари“. ¬ подкрепа на износа е и въведената на 6 ноември общоеврейска м€рка износителите на зърно да не представ€т експортна лицензи€ при сделки извън ≈—. Ћицензите остава за млечни€ сектор, но се увеличава конкурентоспособността на българските стоки заради редуцираните вносни мита в страни като  анада и —јў, добави  ралев.

»новациите в селскостопански€ сектор

е във фокуса на европейската политика в този програмен период, но ще е още по-актуална в следващи€ след 2020 г., допълни —ветлана Ѕо€нова, председател на »нститута за агростратегии и иновации (неправителствена организаци€ за анализи, необвързана с производители) и бивш зам.-министър на земеделието. „≈— има 45 програми, като 9 са насочени към иновации в земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горите. Ќай-гол€ма тежест имат ≈вропейски€т фонд за развитие на селските райони, ≈вропейски€т социален фонд, ≈вропейски€т фонд за регионално развитие, но средства за иновации има и в останалите като COSME, LIFE+, Erasmus, ’оризонт 2020.

—ветлана Ѕо€нова, председател на »нститута за агростратегии и иновации

¬ Ѕългари€ най-попул€рна е м€рка 4.1, но проектите по тази м€рка (чийто прием приключва на 7 декември) е за иноваци€, подкрепена с удостоверение за ползван патент или полезен модел, регистрирана в рамките на 2 г. преди датата на подаване на за€вление за подпомагане. „“ова обаче едва ли ще сработи за много от земеделските стопани, за да могат да усет€т прогреса в своето стопанство“, каза Ѕо€нова.

≈вропейско партньорство за иновации, или подм€рка 16.1

може да донесе повече ползи за селското ни стопанство, допълни т€. “ази м€рка предвижда създаване на мрежа от н€колко субекта, включително земеделски стопани, брокери, анализатори, научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвани€ и научно обслужване , висши училища с акредитации по релевантни професионални направлени€, неправителствени организации с дейност в областта на селското или горското стопанство, опазване на околната среда или водите, ћ—ѕ в областта на преработката на храни, както и консултантски организации в областта на селското стопанство или храните.

„ огато университет или » “ фирма започнат да мисл€т върху иде€та за дадена иноваци€, т€ тр€бва да „увлече“ и другите „актьори“. ћ€рката на ≈— подкреп€ иноваци€, генерирана чрез този интерактивен подход, като задължителни€т участник е земеделски производител, търсещ решение на свой проблем.

„¬с€ка страна сама определ€ за какви иновативни проекти да дава пари, като бюджетът за работа на тези оперативни групи е 20 млн. евро. ¬ групата обикновено има училище, Ќѕќ, »“ компани€, а средствата се отпускат за конкретен проект с бизнес план. »де€та тр€бва да се тества в стопанството, т.е. да се провери дали се реализира успешно в практиката.

¬ първата фаза се финансира формирането на оперативната група и проучване на възможностите за мултиплициране на иде€та в дадени€ регион, а във втората се подкреп€т инвестиции за въвеждане на иновативната иде€. «а един проект са предвидени до 1 млн. лв., но за съжаление в Ѕългари€ тази м€рка все още не се прилага и засега не е в индикативни€ график за 2017 г.

„—ъщевременно в други държави тази м€рка 16.1 вече финансира вдъхнов€щи проекти. ¬ »тали€ е разработен проект за прецизно земеделие и производство на вино, във ‘инланди€ е разработена платформа за онлайн търгови€ в полза на местните производители, в „ехи€ - млечни бусове, а в „ерна гора се въвеждат QR кодове за прослед€ване на производството на мед“, добави —ветлана Ѕо€нова.

ѕодобна иновативна система

за прослед€ване, само че на производството на зехтин, е разработила и внедрила в »тали€ италианската GreenAus. „ѕроследимостта на храните гарантира на първо м€сто произхода на продуктите , било то фирмени или от евентуални местни доставчици, повишавайки приноса в производството. Ќа второ м€сто се контролират важни изисквани€ за безопасност на продуктите, като наличие на фитопрепарати, хранене на добитъка, ветеринарни интервенции“, каза ѕаоло Ѕаети от GreenAus. «а »тали€ и нейното селско стопанство е огромен проблем имитаци€та на нейните маркови продутки, като оборотът на имитиращите продукти се изчисл€ва на 5 млрд. евро годишно. »менно затова са въведени редица защитни механизми като защитено наименование за произход (166 сертифицирани продукта), защитено географско указание (118 сертифицирани продукта), контролирано наименование за произход (над 340 продукта) и др.

ƒемонстрираната на форума система прослед€ва производството на зехтин в »тали€, като след министерско постановление от 1 €нуари 2014 г. е задължително регистриране на товаренето и разтоварването на зехтин и маслини на всеки, който произвежда, съхран€ва или търгува със зехтин от каквато и да е категори€ (екстравърджин, върджин, обикновен зехтин, зехтин ѕомас от маслиново кюспе). ќбхванати са редица заинтересовани лица, включително маслобойни, бутилиращи предпри€ти€, търговци на наливен зехтин от вс€каква категори€, подизпълнители, които произвеждат, обработват и/или държат на склад зехтина за сметка на трети лица, търговци на маслини, които закупуват и продават маслини за производство на зехтин, производител на маслини или лице, което култивира маслинови дръвчета за маслини за производство на зехтин.

—истемата съхран€ва фирмено досие за всеки участник, като дава пълна и точна информаци€ за използване на територи€та за селскостопански цели, данни за производство, обработка и продажбата, молби за участие по програми за европейско или национално финансиране и статус на отделните процедури. „ райните потребители получават информаци€ за живота на крайни€ продукт, като системата за прослед€ване увеличава стойността на зехтина“, коментира Ѕаети.

»новативна облачна система

за управление на животновъдни ферми представи ћагдалена —тефанова, основател и изпълнителен директор на CocoFarm. “€ включва н€колко основни елемента – сензори подаващи автоматично данни за здравословното състо€ние на животното и къде се намира то, контролери на микроклимат, съобразени с типа животно, както и облак от софтуерни приложени€, които анализират генерираните √олеми данни и създават €сни за стопанина графики и аларми за настъпили събити€. ¬сички данни и анализи са достъпни и през смартфон, като решението може да осигури достъп до по-широк пазар, ориентиран към потребител€. „4 от всеки 10 потребител€ биха сменили марката, ако друг производител предостав€ проследимост на продавани€ продукт. — подобни решени€ могат да се въведат нови бизнес модели с оптимизиране на доставките, фермерът може дори да продава €йца „на зелено“, коментира —тефанова.

—истемата е достъпна от вс€ко м€сто и осигур€ва и други функционалности, включително управление на складово стопанство, бизнес анализи, документооброт, зоотехнически дневници и др. „ѕо м€рка 4.1 имаме патент и нашата система е допустима за разход. –азработваме подобно решение и за млекопреработването“, добави —тефанова.

ћ€рка 16.1 може да помогне и на създателите на » “ решени€ като CocoFarm да увеличат мащаба му до повече хора, което ще доведе до повече внедрени иновации в практиката, об€сни и —ветла Ѕо€нова.

 ъсите вериги за доставки

са особено важни за производителите на плодове и зеленчуци, особено като се има предвид отглежданите сортове, които имат много добър вкус, но са „по-нежни“ и издържат по-малко време, коментира д-р —лави “рифонов от Ќационални€ съюз на градинарите. «а да подпомогне именно тези производители, организаци€та е осъществила проекта си √радинари€ - »нтернет сайт, даващ равни услови€ и възможности и за производител€, и за купувача. ѕроектът, подкрепен от ‘ондаци€ јмерика за Ѕългари€, дава възможности на български производители да качват свои оферти и се свързват с другите участници в платформата като търговци, магазини, преработвателни предпри€ти€ и ресторанти от всички страни. „“ова скъс€ва веригата до търговеца и дава възможност продуктите да пристигнат свежи до потребител€ за 24 до 48 часа“, каза “рифонов. —айтът „се бори“ с традиционните търговски канали, които имат гол€мо вли€ние. ѕолзва се на абонаментен принцип и за една година има над 20 000 посещени€.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас