“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | „овешки ресурси
12 окт
2016
 
 

»“ индустри€та страда от дефицит на хора с лидерски и меки умени€

5543 прочитани€

“ехнологични€т и аутсорсинг секторите не просто страдат от недостатъчен ресурс от квалифицирани специалисти. Ќа дневен ред вече изпъкват редица конкретни дефицити, сред които най-от€влените са недостигът на лидерски и меки (soft) умени€. “ова е един от изводите от проучването „“ќѕ » “ –аботодател”, около който се обединиха участниците в кръглата маса, състо€ла се на 11 октомври в —офи€.

”частниците в кръглата маса: —то€н √анев, AAA; јнтоанета ћитрева, CSC Bulgaria; »скрен јнгелов, ћ“—ѕ; Ќели …оловска, ICT Media; ƒанаил  ънчев, EPAM Bulgaria; ¬есела  абатлийска, јдвокатско дружество ƒинова –усев и ѕартньори; ≈лена ћаринова, Ѕј»“; »ва “одорова, AmCham. —нимка: ICT Media

¬ тазгодишното, пето издание на проекта се включиха рекорден брой участници. ѕрез 2016 г. година в проучването „“оп » “ –аботодател” се включиха 37 компании с общ списъчен състав 5421 служители, като до класациите достигнаха 31 компании с 3172 служители, което е рекорд сред всички издани€ на проекта досега.

ѕрочетете още: »“ аутсорсинг компани€та TSD Services e “оп » “ –аботодател на 2016 г.

ѕрез 2016 година проектът се провежда под слогана „5 години успешни заедно“. ћетодологи€та и проучването са дело на специализираната в одит в областта на човешките ресурси компани€ Audit Advice Associates (AAA).  ръглата маса се проведе на 11 октомври 2016 г. в хотел Best Western Premier Sofia Airport.

»нициативата ““оп » “ –аботодател” се организира със съдействието на ћинистерството на труда и социалната политика (ћ“—ѕ), Ѕългарската асоциаци€ по информационни технологии (Ѕј»“), Ѕългарската асоциаци€ за управление на хора (Ѕј”’), и јмериканската търговска камара в Ѕългари€ (AmCham).

ѕроектът н€маше да може да се реализира без всички партньори, които го подкрепиха - CSC Bulgaria, EPAM Bulgaria, Sofia Airport Center, адвокатско дружество „ƒинова, –усев и ѕартньори“, Sodexo, INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites.

—редната оценка по всички фактори за ангажираност през 2016 г. е рекордно висока - 4,19, като за 2015 г. стойността е 4,11, а за 2014 г. – 4,10, посочи —то€н √анев, управител на Audit Advice Associates (AAA). “ой по€сни, че това е лек ръст в областта на ангажираността на компаниите.

–азпределението на служителите участници в изследването по признак възраст се запазва през годините, като преобладават (80%) заетите на възраст от 21 до 45 г., по€сни √анев. — най-гол€м д€л са и хората с висше образование в извадката.

“ой направи интересна съпоставка за участниците, обвързвайки общи€ трудов стаж и възрастта. „“ази година имаме лека пром€на в данните, свързани с разпределението на участниците със стаж в компани€та. Ќезависимо от доброто групиране на общи€ трудов стаж, резултатите за известна част от участниците по отделни компании говор€т за малък трудов стаж. Ќапример, групата на хората, които имат продължителност на работа в компани€та от 1 до 3 години и по-малко от 1 година, се е увеличила значително спр€мо 2015 г. и достига около 70% за 2016 г.“, коментира √анев.

“ой об€сни това с естествената динамика в сектора и с откриването на нови работни места.

ƒанаил  ънчев, мениджър привличане на таланти в EPAM Bulgaria уточни, че компани€та оперира от година и половина на местни€ пазар. „»ма много гол€ма конкурентност между компаниите, които са останали на български€ пазар и това води до практики, които се наричат крадене на персонал, headhunting и т.н. “ова също е фактор – за да спечелиш един проект, ти тр€бва да вземеш най-доброто на пазара и да го покажеш на клиента си и пон€кога това е бизнес оправдано. ƒруга гол€ма причина за това кратко задържане на хората в компаниите е ангажираността на самите хора. ѕо глобални изследвани€ излиза, че най-често причините за напускане на един служител са свързани с преки€ му мениджър“, каза  ънчев.

“ой изложи и мнението си, че в »“ сектора на лидерски позиции се промотират хора, които са тесни специалисти, а именно – програмистите стават мениджъри, но според него пон€кога се забрав€, че те тр€бва да минат преди това през растеж в лидерските си качества и конкретно – в повишаване на меките им умени€.

ƒанаил  ънчев изложи и тезата си, че проблемът с честата см€на на работата в компаниите е

поколенчески проблем

– преобладаващата извадка от служителите в проучването са от новото поколение, за които характерна черта е, че кратко се задържат в работата и една от причините за това е, че те са много взискателни към работодателите си. —поред него това е хубаво, защото създава вътрешна конкуренци€ между компаниите и ги тласка към ефективност на HR политиките към тези хора.

ƒанните от най-новото изследване на Harvard показват, че водеща рол€ имат именно хората от Millenium поколението, които определ€т как тр€бва да изглежда следващото работно м€сто и какви тр€бва да бъдат отношени€та работодател-служител, коментира »ва “одорова, представител на AmCham и ръководител “ѕравителствени политики и регулаторни режими” в IBM Ѕългари€. „“ова са хората, които в гол€мата си част – около 70% според изчислени€та на MIT, вземат решение за см€на на работното си м€сто само на база на това колко иновативна е компани€та, в ко€то отиват да работ€т и какви възможности за развитие им дава. ћного по-малко е вли€нието на финансови€ пакет или дългосрочната ангажираност към работното м€сто“, каза “одорова. ћладежите в момента имат за цели да предизвикват себе си, да смен€т и да иновират, т.е. търс€т гъвкавост, отвореност на работното м€сто. “одорова посочи и че в момента навлиза терминът bleasure – комбинаци€ между business и leasure – нов термин, навлизащ във връзка с изисквани€та на новото поколение, което търси гъвкавост и динамичност, свобода, възможности за разгръщане на творчески€ потенциал, без ограничение до м€сто и до време, без среда с определени йерархични ограничени€. “ова е поколението, което се възхищава на ћарк «укърбърг и иска да следва примера му да работи за големи социални промени в света, об€сни “одорова.

“Ѕез достатъчно висока степен на адаптивност на компаниите и иновации, не е възможен растеж. Ќ€ма как да изграждаме лидери, без да постав€ме себе си и т€х посто€нно в среда на предизвикателства и на пром€на, ко€то тр€бва да бъде много скоростна и адекватна на времената, в които живеем“, каза “одорова.

¬есела  абатлийска, трудовоправен експерт в јдвокатско дружество „ƒинова –усев и ѕартньори“ изложи лични впечатлени€ от практиката си, че вече не само работодателите, но и служителите са готови да отдел€т сериозен ресурс за квалифицирана и т€сноспециализирана адвокатска и трудовоправна помощ. “ќт една страна, това е добре, защото тези служители вдигат много сериозно летвата, както с изисквани€та си, така и с информираността си, което задължава работодател€ да спазва изключително много както най-новите иновационни тенденции, така и тенденциите на пазара на труда като ц€ло. “ук вече далеч не става дума само за неплатени възнаграждени€, компенсации във връзка с прекрат€ване на трудови договори и т.н. ƒвете страни много често напоследък задават въпроси за създаване, спазване и търсене на отговорност за политики в най-различни аспекти на трудовите правоотношени€. –аботодател€т е онзи, които има властта да изготви тези политики – т. нар. вътрешни правила, които могат да са най-различни, не само произтичащите от  одекса на труда. ћо€т личен съвет е имайте такива правила, но ги развивайте и ги адаптирайте спр€мо вс€ка конкретна ситуаци€ година за година“, апелира  абатлийска.

≈дни от най-честите запитвани€ в адвокатското дружество са свързани именно с баланса между работа и личен живот и гъвкавата заетост, т.е. пон€тието bleasure вече навлиза и в българската реалност.

 абатлийска насочи вниманието върху още едно наблюдение - Millenium поколението изисква максимална информираност, а това означава €сни и строго разписани правила. «аконът дава на работодател€ възможност да разписва своите правила така, че да организира работата по възможно най-добри€ начин, съответно да упражн€ва дисциплинарната си власт. “€ също потвърди данните от изследването, че все още се прав€т много сериозни компромиси, като заради дефицита на кадри, работодателите задържат на работа хора, които не са достатъчно квалифицирани и ефективни.  абатлийска също посочи, че в »“ сектора най-дефицитни са меките и лидерските умени€.

√анев акцентира и върху друг резултат от проучването, а именно, че за последните години намал€ва делът на безучастните служители, което показва, че служителите са били заинтригувани и са се почувствали ангажирани.

–ъководител€т на AAA посочи, че сред основните 18 фактора, които са в пр€ка връзка и отношение с ангажираността на служителите,

през 2016 г. се откро€ва лидерството.

“ќт CSC следим внимателно факторите на ангажираността и как всеки от т€х вли€е на конкретното отношение на сами€ служител към компани€та и на отделните екипи. ѕри нас държим много на организационна култура, ко€то да стимулира развитието, и се стараем да € поддържаме както на глобално, така и на локално ниво. –азработваме такъв тип лидерски модел, който да стимулира комуникаци€та, участието, въвличането на служителите в корпоративните процеси, във взимането на решени€, в развитието на компани€та и см€там, че това помага и те да намер€т по-добре своето м€сто и да осъзна€т добре рол€та си за развитието на компани€та“, каза јнтоанета ћитрева, бизнес партньор “„овешки ресурси” в CSC.

¬ областта на политиките и практиките в областта на човешките ресурси най-силно се откро€ват два показател€. ѕърви€т е, че само за година, бро€т на служителите на пълно работно време в HR отделите се е увеличил средно с 3, което според √анев показва добро разбиране на рол€та на тези специалисти в организаци€та. ¬тори€т фактор е, който бележи ръст, е наличието на документиран годишен план за HR дейността.

Ќедостатъчно квалифицирани кадри на пазара на труда

отново и за поредна година се очертава като най-сериозното предизвикателство пред HR екипите (81%).

√анев акцентира и върху същественото повишение на бро€ на отворените нови посто€нни позиции (966) от 37 компании участнички, и на много високи€ процент на запълването им (906), според данните от проучването.

≈лена ћаринова, член на ”— на Ѕј»“ с ресор „ќбразование”, посланик на инициативата eSkills for Jobs и президент на Musala Soft коментира, че наблюдава леко успоко€ване на пазара на труда през тази година, или иначе казано – темповете на прегр€ване са намалели. “€ обвърза това свое наблюдение с извода от проучването „“ќѕ » “ –аботодател“, че делът на служителите с под 3 години продължителност на работа в компани€та се е повишил.

“«апочнахме да си произвеждаме лека-полека кадри. “ова допринесе за слабо облекчаване на прегр€ването на пазара на труда“, каза ћаринова.

—поред не€, държавните стратегии започват да помагат, но очакването й е те да дадат резултат в следващите години. ѕо думите й, р€зко се увеличават и инициативите на организациите по посока обучени€ на служители, включително чрез ментори и обучители, но за обучаване на външни за компани€та хора с цел подпомагане развитието на цели€ » “ пазар.

ћаринова отбел€за и ръста на обучени€та за придобиване на »“ умени€, които Ѕј»“ публикува като координатор за Ѕългари€ по европейски€ проект eSkills for Jobs 2015-2016. “€ припомни и че Ѕј»“ е провела обучени€ на експерти по трудовата заетост от јгенци€та по заетостта и от бюрата по труда. јгенци€та по заетостта се включи като партньор на кампани€та eSkills for Jobs 2015-2016, като пое ангажимент бюрата по труда на територи€та на ц€лата страна да предостав€т информаци€ за актуални » “ обучени€ и курсове.

„≈дно от големите ни постижени€ за последните години е, че н€ма н€кой в тази държава, от коготи ние да зависим, и да не знае, че сме важни, което беше доста гол€мо усилие. “ова правителство е първото от много насам, в което усп€хме да убедим всички ключови играчи, че е сме важен и перспективен сектор“, за€ви ћаринова.

”правител€т на AAA обърна внимание на още една болезнена тема за сектора – обучени€та, които повечето компании заради недостига на кадри прилагат не само като въвеждащ процес, но и като подготвителен такъв за справ€не реалните работни дейности и задачи за служителите.

√анев подчерта, че почти 100% от анкетираните компании припознават нуждата от обучени€ на служителите, но пък две трети (65%) от организациите имат конкретен план за обучени€та. ¬ажен е резултатът, че се наблюдава почти паритет между техническите и меките умени€. ѕочти половината от провежданите вътрешнофирмени

обучени€ са свързани с придобиване на т.нар. меки умени€

(soft skills), които включват богато разнообразие от способности – лидерски умени€, комуникаци€, търговски преговори, справ€не с конфликти и т.н.

ѕрез тази година тенденци€та се обръща, като компаниите използват преобладаващо вътрешен ресурс (52%) спр€мо външен такъв (48%).

“‘акт е, че досега като фактори за ангажираността разбирахме основно възнаграждението, комбинаци€та от допълнителни стимули и мотивационни пакети, които всички ние се стараехме да предлагаме, за да сме конкурентни. ћеките умени€ излизат за първи път на преден план като фактор за ангажираност. ¬еро€тно това се дължи на факта, че браншът и пазарът се промен€т“, подчерта јнтоанета ћитрева, бизнес партньор “„овешки ресурси” в CSC.

ћитрева допълни, че компани€та следи случващото се на пазара и усили€та на държавата и на браншовите организации. “€ добави, че в CSC имат програма за вътрешни обучени€ на млади специалисти и че организаци€та в€рва, че рол€та на лидера в тази област е особено важна.

»скрен јнгелов, началник отдел „јктивна политика на пазара на труда“ в ƒирекци€ „ѕолитики на пазара на труда и трудова мобилност“ на ћинистерството на труда и социалната политика (ћ“—ѕ) представи политиките на институци€та в областта на заетостта. ѕрез изминалите две години, ћ“—ѕ в партньорство с јгенци€та по заетостта е провеждало проучване за потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификаци€. –езултатите не са били изненадващи - »“ секторът страда от дефицит на квалифицирани кадри. —татистическите предвиждани€ на работодателите в рамките на бъдещ хоризонт от 1 година са били, че около 4000-5000 ще бъдат неоткритите работни места от »“ сектора.

ѕо данни от направеното национално представително проучване, изследващо потребностите на работодателите, около 4000 обучени€ тр€бва да бъдат направени за специалисти в » “ сектора, посочи јнгелов. “ук се включват администратори на мрежи, бази данни, софтуерни инженери, програмисти и др. ѕроучването „“ќѕ » “ –аботодател“ 2016 също показва, че най-търсените специалисти за годината са програмистите, следвани от QA специалисти, софтуерни инженери, уеб разработчици и дизайнери, и специалисти по поддръжка.

ƒо кра€ на годината предстои да стартира схема по оперативна програма „–азвитие на човешките ресурси“ за специфични обучени€ с бюджет 10 милиона лева. ¬ рамките на схемата работодателите ще могат да кандидатстват с проекти за » “ обучени€ в областта на иновационни производства и на производства с висока добавена стойност, съобщи јнгелов. ѕредвижда се обучение на около 2000 безработни лица и на около 1000 наети лица.

јнгелов спомена и две от най-активните инициативи на правителството по посока производството на кадри за » “ индустри€та – приетата от ћинистерски€ съвет  онцепци€ за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти, ко€то предвижда създаването на предпоставки за обучението на допълнително над 30 000 души през следващите 15 години, и приетите от кабинета промени в Ќаредбата за разрешени€ за работа на чужденци в Ѕългари€, чи€то цел беше да се облекчи процедурата за назначаване на специалисти от чужбина на позиции от утвърдени€ от министъра списък, като за т€х наемането може да стане без да се изисква предварително проучване на работната сила в Ѕългари€ (т. нар. пазарен тест). ”твърден беше —писък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на български€ пазар на труда, в който фигурират предимно професии от »“ сектора, с което опрост€ването на процедурата за издаване на „—ин€ карта на ≈—” за упражн€ване на висококвалифицирана заетост от чужденци от трети страни вече стана възможно.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас