“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
07 окт
2016
 
 

»нтелигентен град или интелигентен подход на управление

4316 прочитани€

»нтелигентни са не отделни области или градове – това е подход и нов метод на управление. Ќ€ма никакви колебани€, че не само големите областни градове могат да бъдат умни градове. Eдин град с население от 10 000 души също може интелигентно да решава проблемите си. “ова са част от  изводите, до които стигнаха участниците в конференци€та „»нтелигентна трансформаци€ на общините“. »нициативата бе организирана от ICT Media съвместно с Ќационалното сдружение на общините в –. Ѕългари€ (Ќ—ќ–Ѕ) в рамките на √одишната среща на местните власти, ко€то тази година се провежда от 6-8 октомври в курортни€ комплекс "јлбена".

ѕрезентаци€та на д-р —оку –ий, заместник-директор кибер-физични системи в Ќационални€ институт за стандарти и технологии на —јў

 онференци€та „»нтелигентна трансформаци€ на общините“ представи много примери за интелигентна градска среда чрез технологични иновации. —ред участниците в събитието б€ха ƒил€н ћлъзев, кмет на община ≈лена; —танислава ƒимитрова, представител на “ърговски€ департамент на —јў, ѕосолство на —јў в –епублика Ѕългари€ и д-р —оку –ий, заместник-директор кибер-физични системи в Ќационални€ институт за стандарти и технологии на —јў; –адостина ѕетрусенко, главен сътрудник към √ƒ "√радско и регионално развитие" в ћинистерство на регионалното развитие и благоустройството (ћ––Ѕ); инж. »ван “отев, кмет на община ѕловдив; ¬елимир ћиленкински, ключов експерт „»нтелигентни транспортни системи“ към „ѕроект за интегриран столичен градски транспорт” в —толична община; “одор “онев, експерт към јсоциаци€ на български „ерноморски общини и инж. Ћъчезар –осенов, председател на ”— на ‘ондаци€ за реформа в месното самоуправление (‘–ћ—).

ѕрочетете още: »нтелигентни€т град: активна реакци€ и превантивни мерки

инж. »ван “отев, кмет на община ѕловдив

Lirex.com, Here, TechnoLogica и Vivacom представиха решени€, с чи€то помощ може бъде постигнато интелигентно управление на градовете.

 ак да овладеем кризисните ситуации чрез интегриран подход и съвременни технологии и да осигурим ранна превенци€ и адекватна реакци€ при бедстви€ и кризи об€сни ¬елина “опалова, ръководител търговски екип "ѕубличен сектор" в Lirex.com. ѕредлагани€т от компани€та интегриран подход включва бърз мониторинг и локализиране на бедствието (пожар, наводнение), ранно откриване на признаците и мащаба на събитието, намал€ване на човешки€ фактор при оценката му, превенци€ от разпространение на бедствието, опазване на природата и на човешки€ живот. «а целта ц€лата информаци€ се събира в  ризисен щаб, който следи и за потенциални замърс€вани€ от промишлени обекти. —ъздаването на сигурна градска среда пък е сред целите на ÷ентъра за видеонаблюдение на —толична община, чи€то система компани€та изгражда и развива вече над 8 г. ¬ момента т€ включва над 2000 камери, наблюдение на повече от 300 обекта. „„рез интегрирани€ подход намал€вате времето за реакци€, подобр€вате ефективността на работата и ограничавате щетите“, каза “опалова.

¬елина “опалова, ръководител търговски екип ѕубличен сектор в Lirex.com

јлександър “одоров, ръководител регионално звено в Here Ѕългари€, демонстрира възможностите на картографските услуги на компани€та за безопасно движение на водачите, по-добро управление на общинската инфраструктура и оптимизирано използване на активите от бизнеса. ѕрез 2015 г. HERE бе продадена от Nokia на консорциум от автомобилни производители, включващ Audi, BMW и Daimler и скоро след това представи първата си облачна услуга за автономни автомобили. „ омпани€та има над 30 г. опит в обработката и визуализаци€та на данни, картите й покриват повече от 200 страни, включително Ѕългари€. ƒнес HERE предостав€ услуги на почти всички глобални марки „OEM“, включително na компании като Microsoft, Amazon, Facebook“, за€ви “одоров. ƒо 2020 г. се очаква да бъдат разработени и пуснати в употреба 50 млрд. умни и свързани устройства, които събират, анализират и сподел€т информаци€. Ќовото поколение локализационни услуги осигур€ват предупреждени€ за опасност, за наличие на свободни паркоместа, за трафика в реално време. „Ќие предлагаме oтворена локализационна платформа за анализи, услуги, обм€на и добав€не на данни, облачни услуги, производствен инструментариум, защита на личните данни, както и специфични услуги по желание на клиента“, добави “одоров. ¬ областта на »нтернет на нещата Here се стреми да подпомага транспортирането на превозни средства и хора, управлението на автопарка на различни компании, както и да съдейства за градската мобилност. “€ осигур€ва позициониращи услуги както на открито, така и в закрити пространства. «а „умните“ градове компани€та допринас€ с услуги за по-ефективно придвижване и управление на инфраструктурата им. “„рез HERE градските власти могат да намал€т разходите си за събиране на локализационни данни от заобикал€щи€ ни св€т или за обработване на съществуващи √»— данни, каза “одоров. - “ехнологи€та HERE LiDAR позвол€ва локализаци€ върху карта и във виртуална околна среда с точност до 1 см. ѕодобр€ва се и сигурността чрез минимизиране на опасността от пътни инциденти“, допълни той.

јлександър “одоров, ръководител регионално звено в Here Ѕългари€

Ќикола √ечев, директор „ орпоративни продажби“ във Vivacom

ѕо думите на Ќикола √ечев, директор „ орпоративни продажби“ във Vivacom, комуникационните компании са фундаментът, върху който се изграждат решени€та на интелигентни€ град. “ой об€сни как телекомът може да подкрепи местните власти при т€хната дигитална трансформаци€. «а пример б€ха дадени решени€та за видео наблюдение като бе подчертано, че компани€та може да участва във всеки етап на т€хното изграждане – от планирането, през идейни€ проект, до неговата реализаци€. —ъщо така т€ може да консултира общините за наличните възможности за финансиране на подобни инициативи и дори бъде да бъде финансираща институци€, а клиентите да изплат€т изградената система на месечни вноски за определен период от време.

—ветлозар «ахариев, мениджър “√»— и е-управление” в “ехноЋогика, представи системата за управление на риска от наводнени€ в община Ѕургас. —истемата е изградена с финансовата подкрепа на ‘инансови€ механизъм на ≈вропейското икономическо пространство 2009 – 2014, като целта й е събиране, обработка и предостав€не на информаци€ в реално време от мониторинговите точки за нуждите на своевременна реакци€ в кризисна ситуаци€, както и оповест€ване на заинтересованите институции (√ражданска защита, ћ¬– и т.н. ) и на населението в общината. ќсвен това т€ подпомагане процеса на вземане на решени€ на отговорните институции на територи€та на ќбщина Ѕургас чрез създаване, анализ и съхранение на прогнозни модели, свързани с наводнени€.

—ветлозар «ахариев, мениджър “√»— и е-управление” в “ехноЋогика

—истемата се състои от н€колко модула, включително модул за обработка на получаваната информаци€ от измервателните станции и визуализаци€ на данните за поддържане на обща оперативна картина на територи€та на общината. Ќ€кои от станциите измерват нивото и скоростта на покачване на водата (напр. на гребни€ канал ¬а€, €з. ћаринка, €з.  айлъ дере и др.), други измерват само количеството валежи (ћЅјЋ  олодрума), но има комбинирани станции за валежи и за ниво и скорост на покачване на водата (в Ћозово и в ƒолно ≈зерово). ¬ същото време инсталираните видеокамери осигур€ват посто€нен визуален контрол на мониторингови станции и на водни басейни, а връзката за обмена в реално време е през мобилна мрежа, като се поддържат GSM/GPRS/3G.

ќповест€ването се осъществ€ва чрез SMS и електронна поща до предварително дефиниран списък от абонати, като този списък може да бъде актуализиран от администратора на системата. јбонатите на тези съобщени€ са ќбщина Ѕургас, –егионална дирекци€ "ѕожарна безопасност и защита на населението"- Ѕургас; ќбластна управа Ѕургас; –егионална инспекци€ по околната среда и водите- Ѕургас; Ѕасейнова дирекци€ за управление на водите в „ерноморски район; както и Ќационални€т институт по метеорологи€ и хидрологи€- клон Ѕургас.

ѕредвидено е и модул за сътрудничество с гражданите на общината (местни хора, рибари, природолюбител, фермери, неправителствени организации, медии и др.), които ще имат възможност да подават сигнали и да въвеждат информаци€ за случващо се или очаквано бедствие, например скъсана дига, затлачен мост, непочистено речно корито и др.

ћодулът за справки поддържа и предостав€ специализирани и публични справки въз основа на събраната, обработена и верифицирана информаци€ в информационната система. “€ може да обмен€ данни и с външни системи, добави —ветлозар «ахариев. ¬ече е осъществена интеграци€ с наличните в община Ѕургас системи като ћобилната лаборатори€ за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха в Ѕургас, GIS портала, с инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикаци€та и шумовите смущени€ в морските води (MARLEN). ѕредвидени са и бъдещи интеграции на база на стандартни интерфейси, INSPIRE и OGC стандарти, заложени в системата като Ќационална система за управление на водите в реално време (Ќ—”¬ в –¬), изграждана от ћќ—¬ и със системата за управление на трафика в гр. Ѕургас, добави той.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас