“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ERP, CRM, BI
25 юли
2016
 
 

¬ъвеждане на —”Ѕ финансира ќѕ »новации и конкурентоспособност

 райни€т срок за подаване на проектни предложени€ по процедура на подбор на проекти Д–азвитие на управленски€ капацитет и растеж на ћ—ѕУ е 15.08.2016 г.

2899 прочитани€

 райни€т срок за подаване на проектни предложени€ по процедура на подбор на проекти „–азвитие на управленски€ капацитет и растеж на ћ—ѕ“ е 15.08.2016 г.

ѕроцедурата беше об€вена от ”правл€ващи€ орган на ќперативна програма „»новации и конкурентоспособност” 2014-2020 в лицето на √лавна дирекци€ „≈вропейски фондове за конкурентоспособност” към ћинистерството на икономиката.

ќбщи€т размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 58 674 900 лева (30 000 000 евро), от които 49 873 665 лева е финансирането от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие, а останалите 8 801 235 лева са от национално съфинансиране.

ѕрочетете още: Ќови 53 проекта получават над 28,5 млн. лв. по ќѕ» 

ћинимални€т размер на за€вената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева, а максимални€т - 391 166 лева.

ќсновната цел на процедурата е развитие на управленски€ капацитет и растеж на малките и средни предпри€ти€ (ћ—ѕ) в Ѕългари€ чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

ѕриложими€т режим на държавна/минимална помощ е „de minimis“ съгласно –егламент (≈—) є 1407/2013.

Ќационалната оперативна програма »новации и конкурентоспособност ще финансира въвеждането на системи за управление на бизнеса и колокаци€ на сървъри

ƒопустими за финансиране са следните дейности:

I. ƒейности за развитие и укрепване на управленски€ капацитет на предпри€ти€та, в т. ч.:

1) ¬ъвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изисквани€та на национални/европейски/международни стандарти;

2) ѕостигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;

3) ¬недр€ване и сертифициране на добри производствени практики;

4) –е-сертификаци€ на системите за управление;

5) –еинженеринг на процесите в предпри€ти€та;

6) ѕредстав€не пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.

II. ƒейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

1) ƒейности за услуги за разработване и въвеждане на » “ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предпри€ти€та;

2) ƒейности за придобиване и въвеждане на » “ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предпри€ти€та;

3) ƒейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложени€, допринас€щ/и за въвеждането на » “ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предпри€ти€та;

4) ƒейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service);

5) ƒейности за услуги за „колокац舓 на сървъри.

III. ƒейности за визуализаци€ на проекта

ѕодаване и информаци€

ѕодаването на проектното предложение по насто€щата процедура се извършва по изц€ло електронен път чрез попълване на уеб базиран формул€р за кандидатстване и подаване на формул€ра и придружителните документи чрез »нформационната система за управление и наблюдение на —труктурните инструменти на ≈— в Ѕългари€ (»—”Ќ 2020) единствено с използването на квалифициран електронен подпис ( ≈ѕ), чрез модула „≈-кандидатстване“ на следни€ интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 андидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат раз€снени€ във връзка с ”слови€та за кандидатстване до 3 седмици преди крайни€ срок за подаване на проектни предложени€. ƒопълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща на адрес sme_mcapacity@mi.government.bg, като €сно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Ќе могат да се дават раз€снени€, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Ќ€ма да бъдат предостав€ни отговори на въпроси, зададени по телефона. Ќ€ма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

ѕълни€т пакет документи по процедурата е публикуван на интернет адреса на оперативната програма www.opcompetitiveness.bg, както и на единни€ информационен портал за обща информаци€ за управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

”слови€ за кандидатстване и изпълнение (62 страници)

¬ рамките на процедурата е предвидено финансирането на дейности за услуги за разработване и въвеждане или за придобиване и въвеждане на » “ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предпри€ти€та, включително такива за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на » “ системи и приложени€ за управление на бизнес процесите в предпри€ти€та.

ѕо процедуата са допустими и дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложени€, допринас€щ/и за въвеждането на » “ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предпри€ти€та.

ƒруги дейности, които ще се финансират по процедурата, са за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service). «адължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата » “ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предпри€ти€та.

ўе бъдат подкрепени и дейности за услуги за „колокац舓 на сървъри, необходими за въвеждането на » “ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предпри€ти€та.  олокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на » “ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предпри€ти€та.

–азходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ƒћј) и специализирани софтуерни приложени€, представл€ващи дълготрайни нематериални активи (ƒЌј), не могат да надвишават 100 000 лв. по всеки индивидуален проект.

ѕосоченото ограничение не се отнас€ за разходите за придобиване на » “ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предпри€ти€та, които също представл€ват дълготрайни нематериални активи.

ѕродължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на административни€ договор за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас