“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
11 мар
2016
 
 

» “ бизнесът: новите лични карти да имат е-носител за е-идентификаци€

3978 прочитани€

¬ъзможността т.нар. електронен индентификатор - чипът, който съдържа електронната самоличност на гражданите, да стане част от личните карти, отпадна по предложение на председател€ на  омиси€та по вътрешна сигурност и обществен ред в Ќародното събрание ÷ветан ÷ветанов на заседанието на комиси€та на 9 март, на което беше разгледан «аконопроектът за електронна идентификаци€. ƒокументът беше приет на първо четене на 14 €нуари 2016 г.

—поред ÷ветанов дали, кога и как чиповете ще вл€зат в личните документи, тр€бва да се реши с промени в «акона за личните документи, писа " апитал".

ѕо информаци€ на изданието, ÷ветанов се е включил с предложението си в последните десет минути и устно, без да е внесъл предварително поправките, и е мотивирал промените с четири проблема - че личните карти ще се оскъп€т значително от постав€нето на чип в т€х, че не е обсъждан въпросът за постав€не на биометрични данни в личните карти, че Ѕългари€ е външна граница на ≈— и въпросът за сигурността на личните документи е много важен, и че има притеснени€ на неправителствени организации относно електронната идентификаци€.

ѕрочетете още: √олеми промени в е-управлението: е-идентификаци€ и »“ инвентаризаци€

—тенограмата от заседанието на парламентарната комиси€та по вътрешна сигурност и обществен ред не беше публикувана към момента на излизане на стати€та, но в. Computerworld ще следи темата.

–еакци€та на » “ бизнеса в страната срещу това изненадващо решение, без предварителна писмена аргументаци€, не закъсн€.

„—м€таме за важно още с този законопроект да бъде изменен «аконът за българските лични документи и да се даде възможност новите български лични карти да съдържат електронен носител за записване на данни за електронна идентификаци€. “акъв текст беше внесен като §6 от «аконопроекта за електронна идентификаци€ є 502-01-81, но не беше подкрепен от комиси€та по вътрешна сигурност и обществен ред и съответно отпадна от доклада за второ гласуване.“, пише в официалната си позици€ Ѕизнес съветът към —ъвета за електронно управление, създаден с постановление на ћинистерски€ съвет като консултативен орган по въпросите на е-управлението. ¬ съвета са представени браншовите организации от » “-сектора: Ѕългарската асоциаци€ по информационни технологии (Ѕј»“), Ѕългарската асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ), Ѕългарската уеб асоциаци€ (Ѕ”ј), јсоциаци€ “елекомуникации (ј—“≈Ћ), ‘ондаци€ „ лъстер информационни и комуникационни технологии (» “  лъстер), Ѕългарската аутсорсинг асоциаци€, както и Ѕългарската стопанска камара, Ѕългарската търговско-промишлена палата и јсоциаци€та на индустриални€ капитал в Ѕългари€. “рима от членовете на Ѕизнес съвета на ротационен принцип са и членове на —≈”.

—поред организациите-членове на Ѕизнес-съвета към —ъвета за електронно управление, създаването на услови€ за достъпност на е-идентификаци€ за българските граждани е базов инструмент за ползване на публични онлайн услуги и за развитието на електронното управление в Ѕългари€. ѕоследното е за€вено като приоритет в предизборните програми на почти всички партии, представени в насто€щи€ парламент.

"јргументът дали наличието на електронен идентификатор ще повиши таксата за издаване на личните карти не е релевантен, тъй като гражданите имат право, но не и задължение да получат лична карта с електронна идентификаци€. ¬ажното е народните представители да дадат на българските граждани възможност самосто€телно и по сво€ вол€ да направ€т този избор.

ўо се отнас€ до сигурността на данните, когато електронни€т носител инкорпориран в личната карта отговар€ на стандартите, посочени от ≈—, неговата сигурност се см€та за гарантирана", категорични са членовете на Ѕизнес съвета.

Ќа 27 ноември 2015 г. беше об€вено решение на ћинистерски€ съвет, с което документите за самоличност на българските граждани да могат да се използват като носител на данни за електронна идентичност. “ова тр€бваше да стане след изтичане на договора за сега издаващите се лични карти. — решението на правителството беше одобрено вграждането на електронен носител с безконтактен достъп в документите, съобразен с изисквани€та на ICAO (ћеждународната организаци€ за гражданска авиаци€), който дава възможност картата да се използва като електронен документ за пътуване и като носител на данни за електронна идентичност.

Ќа заседанието на  омиси€та по вътрешна сигурност и обществен ред от 25 ноември 2015 г. заместник министър-председател€ по коалиционна политика и публична администраци€ и министър на вътрешните работи –ум€на Ѕъчварова посочи, че оценката за икономически€ ефект от въвеждането на е-идентичност, макар и в дългосрочен план, е доста оптимистична – около 300 млн. лв. годишна на гражданите и на бизнеса, би спестило около 20 млн. човекочаса годишно за попълване на бланки с лични документи, пътуване, чакане, опашки, 10 млн. човекочаса годишно за набиране на данни.

"ќтчели сме всички нива на опасност от това документът, с който се идентифицира отделни€т ползвател, да бъдат откраднати, загубени и т.н. «атова в крайна сметка това, което предлагаме, е един вариант, в който чрез електронен чип се удостовер€ва самоличността на ползвател€. “ой може да бъде включен както в личните документи, така и на отделен носител – банкова карта, отделна карта, с ко€то да има възможност да се ползва, флашка и дори на мобилно устройство - об€сни тогава Ѕъчварова - ¬ажен елемент, според мен, е, че всеки един човек може да има не само една форма на идентификаци€, може да използва всичките, или само н€кои от т€х – тези, които см€та за най-необходими, а може и да н€ма такава. ѕредполагам, че част от населението, особено по-възрастните хора, н€ма да жела€т да получат такъв индикатор, но ние сме длъжни да гарантираме за всички граждани това да се случи."

"ѕишейки проекта на закон, ние сме се водили от принципа за осигур€ване на технологична неутралност на решението за електронна идентификаци€, защото технологиите в ≤“ света се развиват толкова бързо, че буквално не знам след шест месеца на какъв носител би било възможно да бъде записан електронни€ идентификатор на българските граждани. » ще ви кажа, че в момента на тези три неща може да бъде записан електронни€ идентификатор.
ѕилотни€т проект, който приключи през м. май 2013 г., предвиждаше издаването на 5 хил. електронни идентификатора. ќбръщам внимание, че пилотни€т проект приключи преди приемането на –егламент є 910, за който вече стана дума, но не без доза гордост искам да кажа, че дори пилотни€т проект отговар€ше на изисквани€та на –егламента, благодарение на участниците в него и опита, на който се б€хме спр€ли. ѕилотни€т проект беше изграден на база австрийското решение. “ака че технологичната неутралност, ко€то е заложена в проектозакона, е изключително важна", коментира на 25 ноември 2015 г. заместник министърът на транспорта, »“ и съобщени€та, отговорен за ресор е-управление, ¬алери Ѕорисов. “огава той акцентира върху още един важен аспект от въвеждането на е-идентификаци€та, а именно, че електронни€т идентификатор може да стане средството за идентификаци€ в процеса на електронно гласуване.

»люстраци€: http://www.shutterstock.com

«аконопроектът е в пълно съответствие с релевантните разпоредби на –егламент (≈—) No 910/2014 на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификаци€ и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешни€ пазар и за отм€на на ƒиректива 1999/93/≈ќ. ƒокументът беше одобрен от ћинистерски€ съвет още на 23 септември 2015 г.

— 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, на 04.11.2015 г.  омиси€та по транспорт, информационни технологии и съобщени€ предложи на Ќародното събрание да приеме на първо гласуване проект на «акон за електронната идентификаци€, внесен от ћинистерски съвет на 05.10.2015 г.

¬ законопроекта беше разписано, че на министъра на вътрешните работи е възложено и да следи за интегритета на схемата за електронна идентификаци€, за потенциалните заплахи и за пробив в сигурността на схемата. —ъс законопроекта се възлагат функции и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщени€та да осъществ€ва сътрудничеството с другите държави членки в н€колко основни насоки: обм€ната на информаци€, опит и добри практики във връзка с оперативната съвместимост и сигурност на схемите за електронна идентификаци€; oбхвата и подготовката на партньорски проверки, участието в мрежа за сътрудничество (Cooperation Network), ко€то публикува и разпростран€ва препоръки и становища, свързани с националните схеми за електронна идентификаци€. »зпълнението на изброените дейности от страна на посочените държавни органи обуслав€ взаимното признаване с други държави - членки на ≈—, на средства за електронна идентификаци€ с оглед улесн€ване на трансграничното използване на онлайн услуги и възползване на гражданите от предимствата на единни€ европейски цифров пазар (Digital Single Market).

ќчаквани€та са чрез въвеждането на електронна идентификаци€ като средство за стимулиране на цифровата икономика да бъдат спестени десетки милиона лева годишно на бюджета до 2020 г.

¬ проектозакона е заложено електронната идентификаци€ да се предостав€ на всеки български гражданин или посто€нно пребиваващ у нас чужденец над 14-годишна възраст и да има валидност 3 години. ѕланираше се идентификаторът да бъде състав€н след изключително сложна комбинаци€ от ≈√Ќ, трите имена на български и латиница, както и рождената дата.

ѕредстои проектът на «акон за електронна идентификаци€ да влезе в пленарната зала за второ четене, което се очаква да се случи през следващата седмица (14-18 март). “огава ще бъдат разгледани и двата текста - с и без възможността електронната идентификаци€ да е част от личните карти, но първи€т вариант н€ма да е подкрепен от вътрешната комиси€.

ћежду първо и второ четене всеки народен представител има право да прави предложени€ по текстовете.

„«аконът за електронната идентификаци€, или както аз обичам да го наричам – «аконът за чипа в личните карти, е подготвен от наши€ екип и в момента тече неговото обсъждане в Ќародното събрание. Ќад€ваме се приемането на този нормативен акт да отключи много от процесите, свързани с е-управлението. “ой ще улесни по-широкото използване на вече наличните е-услуги. “акъв е примерът с често използваната услуга за издаване на свидетелство за съдимост, за което в момента се изисква наличието на квалифициран е-подпис, който не всички граждани и фирми имат. “ака, въпреки че има н€каква е-услуга, ко€то има стотици хил€ди транзакции годишно, реално хората не могат да € използват. јко имат лесен идентификатор, който да им позволи достъп до тази група услуги, това много ще помогне“, коментира в интервю за в. Computerworld д-р јнтон √ерунов, началник на политически€ кабинет на заместник министър-председател€ по коалиционна политика и публична администраци€ и министър на вътрешните работи –ум€на Ѕъчварова, и секретар на —ъвета за административна реформа.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас