“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ематично приложение
бр. 8-9, 2016

09 мар
2016
 
 

ќблаци, √олеми данни, »нтернет на нещата ще определ€т бъдещето на »“ индустри€та

2482 прочитани€
—траница 1 от 2

 онстанца  адънкова

ѕо темата за бъдещето на »“ и аутсорсинг секторите се допитахме до браншовите асоциации за авторитетните и компетентните им становища, като ги помолихме да сподел€т прогнозите си за развитие на бранша, както и да коментират „болната“ тема за образованието и недостига на кадри.

“ехнологични сегменти, които ще се развиват през 2016-2020 г.

ѕрочетете още: Ќ€кои от най-важните събити€ в световен мащаб

„ќчаквам Cloud, Big Data, I-o-T и социалните медии да са носителите на новите тенденции. Oнлайн услугите като ц€ло, платформите, върху които ще се развиват и операторите, които ще ги предостав€т, ще оформ€т ландшафта на бъдещето. ’ардуерът ще ги следва и ще се развива с т€х, както и приложени€та“, коментира ѕетър »ванов, председател на ”правителни€ съвет (”—) на Ѕългарската асоциаци€ по информационни технологии (Ѕј»“).

—Ќ»ћ ј: ѕетър »ванов, Ѕј»“
ѕетър »ванов, Ѕј»“

„’ардуерът и софтуерът върв€т ръка за ръка, и както се вижда до момента, хардуерът не показва да е достигнал н€каква граница на развитие, а напротив - технологиите там се развиват експоненциално. —ъответно, за да се ползва, той от сво€ страна има нужда от софтуер. —ами€т софтуер пък се развива в нови посоки (cloud, mobile, etc.), а това повлича развитието на хардуера в тези области.  омуникациите и телекомуникациите са в пр€ка зависимост от предишните две и затова не би тр€бвало да изпаднат в стагнаци€, см€та —тамен  очков, председател на ”— на Ѕългарската асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ) - ƒругите изброени сегменти са по-скоро спомагателни и т€хното развитие зависи от конкретните нужди на другите бизнеси, които може да варират, независимо от останалите тенденции за развитие. ѕоради това е трудно да се прогнозира в тази посока, но все пак бихме очаквали поне н€какъв растеж, освен ако не навлезем в нова световна икономическа криза.“

—поред ѕламен ÷еков, член на ”— на Ѕългарска аутсорсинг асоциаци€ (Ѕјј), електронните услуги, аутсорсингът и обучени€та ще растат. √лобализиращи€т се облак тотално ще преформатира бизнеса със софтуер, хардуер и системна интеграци€ – гол€ма част от него просто ще изчезне. Ѕългари€ беше двукратно призната за аутсорсинг дестинаци€ на годината през 2015 г., предполагаемо интересът към изнесените услуги ще е значително по-гол€м спр€мо другите сегменти, прогнозира ÷еков.

“ехнологични тенденции, които ще повли€€т на »“ бизнеса у нас до 2020 г.

„Cloud, mobile, social, Big data, Internet of Things, semantic, и т.н. продължават да са сред най-актуалните и бързоразвиващи се области в »“ индустри€та. «начителен напредък и интерес от страна на компаниите отбел€зва и роботиката. “е, от сво€ страна, постав€т много въпроси пред осигур€ването и поддържането на кибер сигурността, ко€то се превръща в един от основните проблеми пред потребителите на технологии. Ѕългарските софтуерни компании след€т отблизо актуалните тенденции и вече могат да се похвал€т с натрупан значителен опит и експертиза във всички тези сфери“, коментира —тамен  очков, председател на ”— на Ѕј— ќћ.

„¬се по-силно настъпващите облачни услуги ще окажат сериозно вли€ние – те ще преформатират сериозно гол€ма част от сегашни€ »“, инфраструктурни€ и интеграционен бизнес в Ѕългари€. ¬одещи двигатели на растежа ще са технологични решени€ и специализирани услуги в областта на Big Data, Cognitive Analytics, Digital Marketing и Internet of Things“, уверен е и ѕламен ÷еков, член на ”— на Ѕјј.

ѕетър »ванов, председател на ”— на Ѕј»“, се позовава на две водещи технологични тенденции на бъдещето, които според футуриста “омас ‘рей са:

  1. ƒо 2030 г. над 80% от всички посещени€ на лекари ще бъдат заменени от автоматизирани прегледи.

  2. ƒо 2030 г. най-гол€мата интернет компани€ в света ще бъде в образователни€ бизнес и ще бъде организаци€, за ко€то все още не сме чували.

—Ќ»ћ ј: —тамен  очков, Ѕј— ќћ
—тамен  очков, Ѕј— ќћ

„“рудно е да се каже ние, като бизнес в Ѕългари€, колко сме готови за подобни развити€. Ќо стремежът е да сме адекватни във всеки един момент. Ќие оперираме в реалността, в ко€то част от тези смели тенденции ще се случат, а други – не. Ќашата готовност е да предлагаме все повече свързани продукти и услуги, нови решени€ и подходи за каналите, в които работим, да стартираме и развиваме нови платформи за работа с дилърите, както и такива, с които те да работ€т по-добре с клиентите си. ѕредполагам, че и много дребен и среден бизнес ще се по€ви на сцената с нови решени€, приложени€ и подход. »нтердисциплинарното развитие ще бъде ключ към успеха“, категоричен е »ванов.

ѕредизвикателства и двигатели на прогреса, които ще повли€€т на »“ бизнеса у нас през 2016-2020 г.

—поред ѕетър »ванов от Ѕј»“ основните двигатели на прогреса и респективно - предизвикателства, които ще повли€€т на развитието на »“ бизнеса у нас през 2016-2020 г., ще са комбинациите от скалируема платформа с услуги и хардуер, които гарантират нужното ниво на сигурност. Ќай-веро€тно сигурността ще бъде гол€ма тема и бизнес по един нов начин в много близко бъдеще. —ъществуващите оператори ще търс€т и стартират нови платформи за предостав€нето на услуги, а бизнес клиентите и крайните клиенти ще имат все повече избор. — това обаче ще се повиши изискването за знание, нуждата от обучение и ще се преструктурира пазарът на специалисти. ќсвен сигурността, нуждата от специалисти и комуникаци€ на тези нови възможности, за нас ще бъде предизвикателство винаги да имаме точните продукти, услуги, платформи и специалисти, които да отговар€т на търсенето. »“ компаниите ще тр€бва да станат по-адаптивни и иновативни. ÷€лостната бизнес среда, икономическото развитие и политическата обстановка в Ѕългари€ се отраз€ват много повече на бизнеса в страната, в сравнение с вли€нието на същите фактори върху компаниите в другите европейски страни. Ѕързината и адаптивността ще бъдат най-важни€т фактор за оцел€ване, наред с експертността и иновативността, твърди »ванов.

„—ъс сигурност създаването на единен цифров пазар в ≈вропа ще е определ€щ фактор за развитието на »“ бизнеса не само в Ѕългари€ и не само до 2020 г. ѕредлагането на платформи с услуги и хардуер, в комбинаци€ със SingleDigitalMarket, ще даде достъп на българските оператори на такива платформи до огромен пазар, но също е и огромно предизвикателство за цели€ български »“ бизнес“, см€та »ванов.

—поред данните от годишното проучване на Ѕј— ќћ – Ѕарометър за състо€нието на софтуерната индустри€ в Ѕългари€, и през 2015 г. български€т софтуерен бранш бележи устойчив двуцифрен ръст от 11%, изпреварвайки в пъти растежа на брутни€ вътрешен продукт на страната. —екторът остава един от най-бързо раст€щите в Ѕългари€ с прогнозни приходи от 1,601 млрд. лева за 2015 г. и близо 2% от Ѕ¬ѕ. Ќад 65% от приходите на софтуерните компании са от износ на високотехнологични продукти и услуги. ¬ гол€ма степен тези цифри се дължат на прогресивността на самите компании, на т€хната отвореност към света. ¬ сектора са ангажирани над 17 000 души, предимно млади и амбициозни хора около 30-те, част от т€х завършили образованието си в чужбина, об€сни —тамен  очков от Ѕј— ќћ.

„Eстествени€т растеж на софтуерната индустри€ през последните години обаче е възпреп€тстван поради невъзможността на образователната система да гарантира необходими€ за това брой квалифицирани специалисти, и то не само в областта на »“. ѕрав€т се стъпки напред чрез частичното опрост€ване на процедурата с издаване на “сини карти“, което ще позволи привличането на квалифицирани специалисти от страни извън ≈—, и намал€ване на насто€щи€ дефицит. ќчакваме обаче допълнителни мерки, като съкращаване на сроковете за издаване на сини карти и преминаване към „едно гише“ на обслужване.

«а развитието не само на »“ бизнеса, а на конкурентоспособността на икономиката на страната като ц€ло, са наложителни реформи и в данъчното, социалното и инвестиционното законодателство, въвеждането на електронно управление, инвестиции и целево насочване на европейски средства. ¬€рваме, че реформите в изброените области са важни не само за сектора, а и за ц€лостното икономическо развитие на Ѕългар舓, подчерта  очков.

—поред ѕламен ÷еков от Ѕјј засилващата се конкуренци€ в сектора, особено на пазара на труда, ще е един от основните двигатели на прогреса. ¬ услови€та на увеличаващи се разходи и данъчни тежести, компаниите ще тр€бва да усп€ват да достав€т все по-гол€ма и отличителна добавена стойност в услугите и продуктите си, твърди той.

—Ќ»ћ ј: ѕламен ÷еков, Ѕјј
ѕламен ÷еков, Ѕјј

„¬ “Ѕългарската аутсорсинг асоциаци€” ще продължаваме да търсим път за подпомагане на »“ и аутсорсинг сектора от страна на държавните институции. ≈дно от дългосрочните предизвикателства е качественото образование, както по отношение на технологи€ на самото преподаване, така и на дълбочина на съдържанието. ¬ момента »“ бизнесът има много големи добавени разходи за допълнително образование и квалификаци€, за да може да предлага качествени и конкурентноспособни услуги“, за€ви ÷еков.

1 2
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас