“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ћалък и среден бизнес
05 €ну
2016
 
 

ѕочти 98 млн. лв. за внедр€ване на иновации в предпри€ти€та по ќѕ» 

ƒо 4 април се кандидатства по процедура за Дѕодкрепа за внедр€ване на иновации в предпри€ти€таУ.

4637 прочитани€

√лавна дирекци€ „≈вропейски фондове за конкурентоспособност” в качеството си на ”правл€ващ орган на ќперативна програма „»новации и конкурентоспособност“ (ќѕ» ) 2014-2020 отправи покана към желаещите да представ€т проектни предложени€ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „ѕодкрепа за внедр€ване на иновации в предпри€ти€та“. ѕроцедурата е по приоритетна ос 1 „“ехнологично развитие и иновации“, »нвестиционен приоритет 1.1 „“ехнологично развитие и иновации“ на ќѕ» .

ќбщи€т размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева. ѕроцедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на ≈вропейски€ съюз чрез ≈вропейски€ фонд за регионално развитие. ѕроектите следва да се изпълн€ват на територи€та на –епублика Ѕългари€.

÷елта на процедурата е предостав€не на фокусирана подкрепа на българските предпри€ти€ за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на »новационната стратеги€ за интелигентна специализаци€ (»—»—), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализаци€ на продукт (стока или услуга) или внедр€ване на процес в приоритетните направлени€ на тематичните области на »—»—.

ѕрочетете още: ќб€виха първата процедура по ќѕ» 

ѕроцедурата е с краен срок за подаване на проектни предложени€ 04 април 2016 г.

ѕредостав€ната безвъзмездна финансова помощ тр€бва да отговар€ на услови€та за държавни помощи. ѕриложимите режими помощ по насто€щата процедура за подбор на проекти включват елемент ј „»нвестиции“ и елемент Ѕ „”слуги“.

¬ елемент ј „»нвестиции“ допустими дейности са:

  • ѕридобиване на ново оборудване, необходимо за внедр€ване в производството на иновативни€ продукт (стока или услуга) или процес.

  • ѕридобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкреп€ни по процедурата.

  • ѕридобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедр€ването на иновативни€ продукт (стока или услуга) или процес.

≈лемент Ѕ „”слуги“ може да включва консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

ѕодаването на проектното предложение по насто€щата процедура се извършва по изц€ло електронен път чрез попълване на уеб базиран формул€р за кандидатстване и подаване на формул€ра и придружителните документи чрез »нформационната система за управление и наблюдение на —труктурните инструменти на ≈— в Ѕългари€ (»—”Ќ 2020) единствено с използването на  валифициран електронен подпис ( ≈ѕ), чрез модула „≈-кандидатстване“ на следни€ интернет адрес.

 андидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат раз€снени€ във връзка с Ќасоките за кандидатстване до 21 дни преди крайни€ срок за подаване на проектни предложени€. ƒопълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като €сно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти на адрес на електронна поща innovation@mi.government.bg.

Ќе могат да се дават раз€снени€, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Ќ€ма да бъдат предостав€ни отговори на въпроси, зададени по телефона. Ќ€ма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

ѕълни€т пакет документи и Ќасоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма, както и на ≈динни€ информационен портал за обща информаци€ за управлението на —труктурните фондове и  охезионни€ фонд на ≈вропейски€ съюз в –епублика Ѕългари€.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
»“ ћ≈Ќ»ƒ∆Џ– Ќј √ќƒ»Ќј“ј
«апочна регистраци€та за конкурса Д»“ мениджър на годинатаУ

«апочна регистраци€та за конкурса Д»“ мениджър на годинатаУ

Ќаградите на списание CIO и сдружението Д луб на »“ мениджърите в Ѕългари€Ф се дават за значителни постижени€ в областта на управлението и развитието на информационните технологии.

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас