“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
28 дек
2015
 
 

√»— система в —толична община улесн€ва управленските решени€

–ешението на Bentley Systems, внедрено от ƒј¬»ƒ ’олдинг јƒ, дава реална оценка за текущото състо€ние на съоръжени€та на общественото осветление и нуждата от ремонти.

5751 прочитани€

»нвентаризаци€ на елементите на публичното осветление чрез детайлно проучване на терена с помощта на специализирани екипи, проектиране, внедр€ване и поддръжка на информационна система за мониторинг и управление на инфраструктурата са част от дейностите по проект, изпълнен от ƒј¬»ƒ ’олдинг јƒ в —толична ќбщина. ¬недрената √»— система обхваща дейностите на ц€лата дирекци€ „“ранспортна инфраструктура“, като с нейна помощ специалистите от дирекци€та извършват реална оценка за текущото състо€ние на съоръжени€та на общественото осветление – стълбове, осветителни тела, светлинни източници, електрически табла, при това както на техни€ брой, така и на състо€нието им.

¬ъзложител€т

—толична община обхваща 38 населени места с общо население 1 291 591 души, от които 1 202 761 души са в столицата. ≈дна от основните структури на ќбщината е дирекци€ „“ранспортна инфраструктура“, чи€то дейност е свързана с организаци€та и ръководството на редица дейности, сред които изграждане на основни градски артерии, основен ремонт, реконструкци€ и рехабилитаци€ на булеварди, улици и съоръжени€ на транспортната инфраструктура, ремонт и ново изграждане на улично осветление, текущ ремонт и поддържане на пътната инфраструктура и съоръжени€та, както и организаци€ и безопасност на движението на територи€та на —толична община.

ѕрочетете още: ƒържавна агенци€ УјрхивиФ предостав€ 8 е-услуги

— цел по-добро управление на общинската инфраструктура —толична община реализира проект, обхващащ проектиране, внедр€ване и поддръжка на информационна система за мониторинг и управление на инфраструктурата на територи€та на —толична община.

¬изитка на »“ проекта

»ме на проекта: ѕроектиране, внедр€ване и поддръжка на информационна система за мониторинг и управление на инфраструктурата на територи€та на —толична община – √»— решение за нуждите на дирекци€ „“ранспортна инфраструктура“

¬ъзложител: —толична община

»зпълнител: ƒј¬»ƒ ’олдинг јƒ

—тартиране/ приключване на проекта: юли 2014 г. - юни 2015 г.

Ѕюджет на проекта: 447 054.00 лева

 атегори€: Ќационални »“ проекти, реализирани в общинска администраци€

Ѕизнес предизвикателства, довели до необходимостта от проекта

¬ —толична община е направен анализ на наличната информаци€ относно уличното осветление. ѕри този анализ е установена необходимост от извършване на инвентаризаци€ на наличните съоръжени€ на публичното осветление - както на техните количества, така и на състо€нието им, коментира —ветослав ƒимитров, главен специалист в дирекци€ „“ранспортна инфраструктура“ към —толична община. ¬следствие на тази потребност и заради необходимостта от въвеждане на начин за визуализиране на данните експертите от дирекци€та взимат решение за подготовка на документаци€ за обществена поръчка за внедр€ване на географска информационна система (√»—).

ѕо време на разработката на документаци€та са идентифицирани и специфицирани конкретните задачи, които тр€бва да бъдат вменени на изпълнител€. „–ешено бе да се внедри √»—, ко€то да обхване дейностите на ц€лата дирекци€ „“ранспортна инфраструктура“ и б€ха заложени услови€, които да гарантират необходимата функционалност на системата”, уточн€ва —ветослав ƒимитров.

ѕоради ограничените ресурси —толична община участва в проекта с малък екип от трима специалисти и един мениджър на проекта. ¬ъпреки кратките срокове за реализаци€та обаче екипът се справ€ с възложените задължени€, уточн€ват от —толична община. ¬ допълнение е проведен курс за обучение и са издадени съответните сертификати на служителите на ќбщината.

»“ решение

«а изпълнител на обществената поръчка е избрана „ƒј¬»ƒ ’олдинг“ јƒ, ко€то предлага софтуерно решение на Bentley Systems Inc.

—пецифичните процеси, които обхваща новото »“ решение

—ред основните цели, на които тр€бва да отговар€ предложеното решение, са максимална употреба на стандартни приложени€. “о предостав€ пазарни продукти и софтуерни инструменти, които са мощни и лесни за употреба. ќсвен това изпълнител€т тр€бва да създаде отворена архитектура, ко€то да позвол€ва бъдещо разширение, както и да осигури и гарантира много сигурни начини за създаване, редактиране, съхранение и управление на данни. Ќе на последно м€сто решението тр€бва да управл€ва работни потоци с цел създаване на хомогенна среда, в ко€то потребителските интерфейси и работните методи са направени еднородни. ÷елта е потребителските интерфейси да бъдат базирани на роли, което дава възможност множество приложени€, отдели и потребители да имат свой собствен изглед към данните и да оперират само с данните, отнас€щи се за т€х.

—истемата тр€бва да предостав€ поддръжка на потребители в отдалечени места със или без широколентови мрежови връзки. „ƒори когато всички данни се съхран€ват и управл€ват на централно м€сто, отдалечените потребители могат да имат бърз достъп за преглед и за€вки и при необходимост достъп за редактиране”, об€сн€ва —ветослав ƒимитров.

 ато основно условие зал€га също използването на сложна среда за моделиране за геопространствени обекти, които създават приложени€, базирани на реални обекти.

—пециализирани екипи са осъществили детайлно проучване на терена, което се състои в инвентаризаци€ на елементи от публичното осветление и на адресите за съответни€ обект. „ќгледът бе направен с цел получаване на точна информаци€ за елементите на публичното осветление, като съществуващи стълбове, осветителни тела, табла и други”, об€сн€ва —ветослав ƒимитров. ¬ резултат за тези обекти е събрана информаци€ за вида, собствеността, състо€нието и др. »дентифицирани и номерирани са всички стълбове и електрически табла съгласно изисквани€та на —толична община за номериране. „ѕроучването обхвана около 100 000 обекта, което е огромно количество работа, извършена за по-малко от 1 година, в услови€та на непрекъснат контрол на качеството на извършваните дейности”, уточн€ва той.

“ехнологиите

–ешението е реализирано върху GIS/CAD платформата на Bentley Systems. »зползваната геопространствена технологи€ е базирана на продуктите Bentley MicroStation CAD и Bentley Utility Designer и е изц€ло съобразена с изисквани€та на —толична община. «а контрагентите на общината е предвидено клиентско приложение за „олекотено“ редактиране и преглед на данни. ќсигурено е софтуерно приложение за публикуване на геопространсвените данните в уеб среда, чрез което общината има възможност да интегрира разнообразни източници на данни и да максимизира стойността на геопространствената си администраци€.

–азработена е и допълнителна функционалност, ко€то включва въвеждане и справки за показани€та на електромерите на публичното осветление, автоматично изчисл€ване на площ на елементи от хоризонталната сигнализаци€, прослед€ване на гаранционни€ и експлоатационни€ период на елементи и др.

»зб€гвайки клопката от добав€не на собствени начини за работа с данни, решението се концентрира върху достоверното възпроизвеждане на съхран€ваните данни, използвайки MS SQL Server”, об€сн€ва —ветослав ƒимитров.

¬ рамките на проекта е доставен сървър, както и необходими€т системен софтуер за нормалното функциониране на системата.

Eфект от »“ решението

—ред очакваните резултати от внедр€ването на √»— системата от —толична община отбел€зват постигането на по-добра информираност при вземане на управленски решени€, извършването на реална оценка за текущото състо€ние на съоръжени€та на общественото осветление и нуждата от ремонти, както и наличието на технически средства за анализи и оценка на нуждата от ремонти. —ред очакваните ползи са също постигане на значителни икономии на публични средства за поддръжка, значителното съкращаване на времето за ремонт на обектите, значителното подобр€ване състо€нието на инфраструктурата и др.

ѕланове за развитие

„—истемата има много широк хоризонт за развитие, както в посока добав€не на нови слоеве (други дейности на —ќ), така и към разшир€ване обхвата на съществуващите слоеве и постигане на интелигентна автоматизаци€, в това число събиране на информаци€ за мрежите на публичното осветление, слоеве за пътната мрежа, комуникации, отпадъци и екологи€ и др., планиране и управление на ремонтната дейност и не на последно м€сто оценка и сравнение на разходите при различни работни сценарии и др.”, об€сн€ва —ветослав ƒимитров.

ќт —толична община отчитат, че проектът е много важен за дейността на общината и за момента гол€ма част от усили€та са съсредоточени именно в него. „–азглеждаме √»— проекта като една стабилна основа, върху ко€то впоследствие можем много да надграждаме”, допълва —ветослав ƒимитров.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас