Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | ИТ проекти
09 дек
2015
 
 

НАП въведе единен код за идентификация при достъп до е-услуги

4518 прочитания

Националната агенция за приходите (НАП) е специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания, и определени със закон частни държавни вземания. НАП е държавната администрация, която предлага най-широк спектър електронни услуги на клиентите си. От 2006 г. до сега клиентите на НАП могат да ползват над 60 електронни услуги, а в Агенцията по електронен път постъпват по над 40 млн. документа годишно. Електронните услуги спестяват на гражданите и бизнеса над 330 млн. лв. годишно от път, време и опашки в офисите на НАП. 80% от всички е-услуги, които се предлагат от държавната администрация в страната, са на НАП.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: „Възможност за подаване на данъчни и осигурителни декларации, документи и данни, чрез персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите. ПИК - единен код за идентификация на клиентите при достъп до електронни услуги, предоставяни от държавни и общински администрации.“

Възложител и изпълнител: вътрешен проект на Национална агенция за приходите

Прочетете още: Персоналният код вече се издава в избран офис на НАП

Дата на стартиране/дата на приключване на проекта: 01.06.2014 г. до 31.07.2015 г.

Бюджет на проекта: Проектът е реализиран с вътрешни ресурси на НАП, както и дейности в рамките на развитие нa Софтуера за управление на приходите и усъвършенстване на електронните услуги на НАП.

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в администрацията

Подкатегория: Централна администрация

Основни предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ проекта

С цел подобряване обслужването на клиентите на Националната агенция за приходите, осигуряване на възможност за лесен достъп до електронните услуги на НАП, както и намаляване на разходите при спазване на данъчните и осигурителни задължения на лицата от 2012 година НАП стартира издаване на 12-цифрен персонален идентификационен код (ПИК). ПИК се издава напълно безплатно на всички физически или юридически лица, заявили желание за получаване на такъв, при спазване на законовите изисквания за защита на личните данни и конфиденциалност на генерирания код.

ПИК се явява алтернатива за използване на електронните услуги на НАП на съществуващата до тогава единствена възможност чрез квалифициран електронен подпис (КЕП).

Междувременно, налице бе законово ограничение относно използването на ПИК за идентификация при подаване на данъчни и осигурителни декларации, документи и данни по електронен път, поради което тези най-масово използвани услуги на НАП оставаха ограничени чрез използване единствено на КЕП. Наблюдението и текущия анализ на ползваемостта на електронните услуги на НАП показва, че за периода 2012-2014г. най-ниска е ползваемостта на електронната услуга за подаване на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ от физически лица (средно около 13%) със средно годишен ръст на нарастване около 1%, при ползваемост на електронните услуги за подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО от юридически лица и справка-декларация по ЗДДС, съответно около 65% и 99%. Основната причина за ниския процент на ползваемост е обстоятелството, че КЕП не се предоставя безплатно и срочната му валидност, което се явява тежест за физическите лица при спазване на задълженията им за деклариране на дължимите от тях данъци.

Редица администрации (НОИ, НЗОК, Столична община) използват, издаван от тях персонален номер за достъп на лицата до свързана с тях информация. Персоналните кодове осигуряват възможност само за достъп до справки, предоставяни чрез електронните услуги на съответната администрация. Голямата ползваемост на ПИК и очаквания ръст на увеличаване на лицата, притежаващи ПИК във връзка с все повече увеличаващия се брой услуги, достъпни чрез използването му, доведе до идеята лицата да бъдат максимално облекчени, като бъде осигурена възможност за използването му като средство за идентификация при електронни услуги, предоставяни от други държавни и общински администрации.

ИТ решението

През 2014 г. бяха предприети действия за промяна в законодателството, а именно в чл. 102, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които да се даде възможност на лицата да подават декларации, документи или данни по електронен път с издаден от НАП ПИК. Тази промяна е в сила от 01.01.2015 година.

Междувременно, от началото на 2014 г. в НАП стартира работата по проект за предоставяне на възможност за подаване на декларации, документи и данни, който включва:

 • идентифициране на целевата група, към която е насочена промяната

Предвид извършените анализи и спецификата на информацията декларирана в НАП бе взето решение проекта да стартира с предоставяне на възможност за подаване на декларации от физически лица. Планира се на по-късен етап тази възможност да се предостави и на юридически лица при деклариране на някои техни задължения.

 • действия за повишаване сигурността на ПИК:

- промяна в реда за издаване на ПИК в НАП (предоставя се в запечатан плик);

- възможност за промяна по електронен път на ПИК с номер по избор на лицето.

 • действия по осигуряване на техническа възможност за идентификация на лицата с ПИК при изпращане на данни чрез електронната услуга към НАП;

 • действия, свързани с разработване на електронни услуги за подаване на декларации, документи и данни, като се стартира с електронната услуга за подаване на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ, като впоследствие се разшири обхвата на услугите, включвайки всички декларации, подавани от физически лица в НАП.

След извършване на всички дейности, от 01.01.2015г. НАП предоставя на своите клиенти – физически лица възможността да подават декларации, документи и данни към НАП по електронен пък чрез ПИК.

НАП разработи и предложи на заинтересованите администрации техническо решение на базата на JSON Web Token технология, позволяващо предоставяните от тях електронни услуги да се ползват от лицата и чрез ПИК, издаден от НАП.

Спазени са следните изисквания при избора на подхода за реализация:

 • ПИК на НАП се въвежда от клиентите единствено в Портала на НАП;

 • Не изисква наличието на специализирана централизирана инфраструктура, а е базирано на споразумение между две или повече организации за използване на ПИК. В същото време трябва да може да се надгради лесно за работа с централизираните системи за управление на електронна идентичност (IDM);

 • Използваната технология дава висока сигурност на предаваните данни;

 • Използваната технология трябва да може лесно да се надгражда с нови алгоритми за сигурност;

 • Използваната технология трябва да е бърза и лесна за реализация във външните системи;

 • Да притежава реализации за различни програмни езици и среди.

Ефект от ИТ решението

Клиентите получават нов алтернативен начин за подаване на декларации, което им позволява с минимални разходи да изпълняват своите задължения за деклариране на дължимите от тях данъци и осигурителни вноски. Подаването на декларации по електронен път води до:

- минимизиране на допусканите от лицата грешки в декларациите, както и тези при обработката им в офисите на НАП;

- намаляване броя на посещенията в офисите на НАП както във връзка с подаване на декларации, така и за отстраняване на допуснати грешки и неточности;

- намаляване транспортните и/или пощенски разходи на лицата;

- намаляване на разходите на НАП за обработка на декларациите и позволява използване на наличния човешки ресурс за други дейности по оказване на контрол по спазване на данъчното и осигурително законодателство.

В резултат на използването на ПИК за подаване на декларации от физически лица, делът на подадените по електронен път декларации спрямо общия брой подадени декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ е 24% през 2015 г., както и делът на подадените по електронен път декларации спрямо общия брой подадени декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО е 69% през 2015 г., спрямо 59% през 2014 г.

Спестените средства на лицата от използването на ПИК възлизат на 4,2 млн. лв. през 2015 г., спрямо 0,6 млн. лв. за 2014 г.

Осигуряването на възможност за ползване на електронни услуги на различни държавни и общински администрации чрез единен идентификационен код - ПИК, издаван от НАП, позволява на лицата да минимизират разходите си във връзка с получаване на КЕП, ПИК или ПИН издаван от отделната администрация, както и за посещения на място с цел получаване на съответната услуга. По-този начин електронните услуги на администрациите стават по-популярни, по-ползваеми и намаляват разходите на самите администрации във връзка оказване на отделните услуги. Практиката се прилага за пръв път на национално ниво.

Потенциал за развитие

В момента екип на НАП работи за разширяване на кръга услуги, достъпни с ПИК, включително идентификация на клиентите с ПИК пред информационния център на агенцията, което може да позволи обсъждане на чувствителна информация за задължения и плащания при обаждане по телефона на НАП 0700 18 700.

Ползването на издавания от НАП персонален идентификационен код в други административни структури има значителен потенциал да намали времето и административните разходи на българските граждани, запазвайки концепцията за безплатна идентификация. Доколкото НАП е изградила на практика пълна възможност за физическите лица да ползват всички, предоставяни от приходната администрация е-услуги, следващите етапи на надграждане са свързани с използването на ПИК в други ведомства, като например:

 • Използване на ПИК издаван от НАП като идентификатор за ползване на електронни услуги на общински администрации;

 • Използване на ПИК като идентификатор пред Националната здравно–осигурителна каса, което ще даде достъп на широк кръг граждани до информация за здравното им досие;

 • Разширяване на кръга електронни услуги на Националния осигурителен институт, достъпни с ПИК на НАП.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Интервю

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Иван Георгиев, Kaufland Service: Развитието е ключово за бизнеса ниИван Георгиев, Kaufland Service: Развитието е ключово за бизнеса ни

Марката Кауфланд е позната у нас с веригата си от хипермаркети. Малцина обаче знаят, че от България се поддържат някои от нейните ключови системи, както и че тук се разработват перспективни технологии, които тепърва ще бъдат внедрявани в...

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас